URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXV/219/06 
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 12 października  2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  34 400 zł.,

Dział   Rozdział    Treść   kwota 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    30 000 zł
   75412   Ochotnicze straże pożarne  30 000 zł
    - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na karosaż samochodu
  pożarniczego na podwoziu STAR 266 Ochotniczej Straży 
  Pożarnej w Golcowej    30 000 zł
756    Dochody od osób prawnych, od osób
  fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych
  osobowości prawnej oraz wydatki związane
  z ich poborem 4 400 zł
   75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   4 400 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   4 400 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37 000 zł.,

Dział   Rozdział    Treść   kwota 

700  Gospodarka mieszkaniowa   2 600 zł  
  70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami   2 600 zł 
Wydatki bieżące  2 300 zł
Wydatki majątkowe    300 zł

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    30 000 zł
   75412   Ochotnicze straże pożarne  30 000 zł
    Wydatki majątkowe    30 000 zł

851  Ochrona zdrowia   4 400 zł 
   85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi  4 400 zł  
    Wydatki bieżące   4 400 zł

§ 2

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

010   Rolnictwo i łowiectwo  100
   01030 Izby rolnicze    100
  Wydatki bieżące   100
  w tym:
  dotacje  100

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz i wodę 53 000
  40002  Dostarczanie wody   53 000   
  Wydatki majątkowe  53 000  

756    Dochody od osób prawnych, od osób
  fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych
  osobowości prawnej oraz wydatki związane
  z ich poborem    100
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych 100 
  Wydatki bieżące    100
   W tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    100

§  3

1.  Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 50 400 złotych i ustala się  
deficyt budżetu gminy na kwotę 1 062 627 złotych, który zostanie pokryty 
przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 625 600 i wolnych środków
w kwocie 437 027 zł.. 

2.  Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę
50 400 złotych.

  § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
  na rynku krajowym  50 400,00 złotych.   

   
  §  4

§  9  pkt 2  Uchwały Nr XXX/185/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 06 marca 2006
 w sprawie budżetu gminy na rok 2006 otrzymuje brzmienie " zobowiązań
z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 625 600 złotych."
§  5

1.  §  2  Uchwały Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 22 września 2006
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 otrzymuje brzmienie
"Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 104 449 złotych i ustala
  się deficyt budżetu gminy na kwotę 1 113 027 złotych, który zostanie pokryty   
   przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 676 000 i wolnych środków
  w kwocie 437 027 zł.".

2. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 104 449 zł.

  § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
   na rynku krajowym  104 449,00 złotych.   

3. §  9  pkt 2  Uchwały Nr XXX/185/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 06 marca 2006
    w sprawie budżetu gminy na rok 2006 otrzymuje brzmienie " zobowiązań
    z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu  
    budżetu do kwoty 676 000 złotych."

§  6

§  1  pkt 5  Uchwały Nr XXX/185/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 06 marca 2006
1.  w sprawie budżetu gminy na rok 2006 otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w kwocie  854 296 zł. i rozchody budżetu
w kwocie 228 696 zł. " zgodnie z załącznikiem Nr 3".

Załącznik Nr 3
   do Uchwały Nr XXX/185/06  
    Rady Gminy Domaradz
z dnia 06 marca 2006 r.

PRZYCHODY  i   ROZCHODY
Przychody:
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
  na rynku krajowym  854 296 zł
  
Rozchody: 
§   992  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  228 696  zł
  
§  7


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§  8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 maja 2024r. 22:47:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.