URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr XVI/99/04
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  30 kwietnia  2004 r.

w sprawie  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 1998 r, Nr 64, poz. 414 z późn.zm.)

Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Ustala się Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2004 r. w brzmieniu ustalonym  załącznikiem Nr 1  do uchwały stanowiący część Gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zał. Nr1
do Uchwały Nr XVI/99/04
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
   
    PROGRAM
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2004


1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacja zadania:

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
2. Stała współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Odwykową w Brzozowie, oraz z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie.
Termin realizacji : styczeń-grudzień
Koszt realizacji 6.000 zł.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
Realizacja zadania:
1. Organizowanie spotkań, prelekcji o tematyce antyalkoholowej.
2. Rozprowadzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
3. Współpraca z Poradnią Odwykową w Brzozowie oraz Dyrekcją miejscowych szkół.
Termin realizacji: styczeń-grudzień
Koszt realizacji 5.000 zł.

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Realizacja zadania:
Dofinansowanie kółek zainteresowań.
Termin realizacji: styczeń - grudzień
Koszt realizacji 8.000 zł.

IV. Zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin objętych i zagrożonych alkoholizmem.
Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
 
Termin realizacji: czerwiec -sierpień.
Koszt realizacji 6.000 zł.

V. Poszerzenie informacji dotyczącej problemów alkoholowych.
Realizacja zadania.
Zamieszczenie artykułów o tematyce problemów alkoholowych w lokalnej gazetce.
Termin realizacji: styczeń- grudzień

VI. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Realizacja zadania :
Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Termin realizacji : styczeń- grudzień.

VII. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z uchwałami Rady Gminy ,o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadania- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Termin realizacji: styczeń-grudzień

VIII. Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1/ 5% minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów dla przewodniczącego Komisji oraz 2 % dla członka Komisji za udział w posiedzeniu.
2/miesięcznie 5% minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów dla członka Komisji-pełnomocnika Wójta do realizacji  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Termin realizacji: styczeń -grudzień
Koszt realizacji 5.000 zł.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 21 maja 2024r. 00:07:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.