URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Porozumienie z Powiatem Brzozów w spr. remontu drogi

Uchwała  Nr XVII/108/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 27 maja 2004 r.

w  sprawie  zawarcia  porozumienia  z  Powiatem  Brzozowskim.


Na  podstawie  art. 8 ust  2 a, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  117a   ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2003 r. Nr 15  poz. 148 )

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

1.  Gmina  Domaradz  zawiera  porozumienie  z  Powiatem  Brzozowskim
w  sprawie  współfinansowania  odnowy  nawierzchni  drogi  powiatowej
Nr  19312  Domaradz  -  Przysietnica
2.  Na  realizację  powyższego  zadania  Gmina  zobowiązuje  się  przekazać
środki  w  wysokości  65.000  zł.
3.  Projekt  porozumienia  stanowi  załącznik Nr 1 do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 

Załącznik  Nr  1
do  Uchwały  Nr XXII/108/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  27 maja 2004 r.

   Porozumienie  Nr ........./  2004 r.

Zawarte  w  dniu  ......  maja  2004 r.  w  Brzozowie  pomiędzy  Gminą Domaradz  reprezentowaną  przez :

1.  mgr  Adama  Komórka - Wójta  Gminy  Domaradz
a:
Powiatem  Brzozowskim  reprezentowanym  przez:

1.  inż.  Zygmunta  Błaża -  Starostę  Brzozowskiego
2.  inż.  Janusza  Dragułę    -   Wicestarostę  Brzozowskiego

w  sprawie  wspólnego  finansowania  odnowy  nawierzchni  drogi  powiatowej
nr  19312  Domaradz  -  Przysietnica .

Na  podstawie  art. 117,,a" ustawy  z  dnia  26 - listopada  1998 r. o  finansach publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 )  ustala  się  co  następuje:

    § 1

1. Strony  porozumienia  zobowiązują  się  do  wspólnego  finansowania  odnowy  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  19312  Domaradz  -  Przysietnica
w  km  0 +000 -0+ 850.
 2. Ustala  się  udział  środków  finansowych  na  wykonanie  zadania  określonego  w  ust 1: 
- z  budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  w  wysokości  65.000 zł
- z  budżetu  Gminy  Domaradz  w  wysokości  65.000  zł

   § 2

Strony  porozumienia  ustalają , że  w  skład  komisji  powołanej  do  dokonania
odbioru  oraz  rozliczenia  zadania  zostanie  powołany  przedstawiciel  Gminy
Domaradz  wyznaczony  przez  Wójta  Gminy.

   § 3

Lokalizacja  robót , technologia  oraz  zakres  rzeczowy  do  wysokości  środków  określonych  w  § 1  ustalone  zostaną  przez  strony  w  protokole.

   § 4

W  przypadku  gdy  koszt  realizacji  zaplanowanego  zadania  będzie  niższy
niż  łączna  kwota  przekazana  na  to  zadanie  środków  finansowych  Gminy
Domaradz  i  Powiatu  Brzozowskiego  rozliczenie  zadania  nastąpi  proporcjonalnie  do  udziału  każdej  ze  stron  niniejszego  porozumienia  w  tym  zadaniu .

    § 5

Gmina   Domaradz   przekaże   na   rzecz   Powiatu   Brzozowskiego  zadeklarowaną  kwotę  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentów
rozliczeniowych.

   § 6

Porozumienie  zawiera  się  na  okres od......  do 31 grudnia  2004 r.

   § 7

Każda  zmiana  porozumienia  dla  swojej  ważności  wymaga  formy  pisemnej
pod  rygorem  nieważności.

   § 8

Porozumienie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

   § 9

Porozumienie  spisano  w  czterech  egzemplarzach , po  dwa  dla  każdej  ze  stron.

   § 10

Porozumienie  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 13:23:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.