URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 2021 poz. 1899 w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  Dz.U.2021 poz. 2213
Ogłasza
Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )
na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej   położonej w miejscowości  Golcowa  będącej własnością Gminy Domaradz
 
l.p Jednostka ewidencyjna /obręb/ Nr działki Nr KW lub innego dokumentu własności Pow. Ogólna  działki Rodzaj użytku Cena wywoła-wcza
 działki
Wys.
Wadium
(zł)
 
Minimalne postąpienie
1. Golcowa 2344
 
Własność
Decyzja
N-7510.33.2021
0,17 ha
 
ŁV-0,16 ha
LsV-0,01 ha
5900,00 zł  590,00 zł
 
60,00  zł
 
 
 
 
Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek ponosi kupujący
 
  Przedmiotem  przetargu jest działka 2344 o pow. 0,17 ha położona  w miejscowości Golcowa  gm. Domaradz pow. Brzozów położona w peryferyjnej części Golcowej, w znacznej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawą i skupiskami samosiewów  drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się droga gruntową , łączącą się z drogą o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nie posiada  urządzenia infrastruktury. Bezpośrednie i bliskie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i leśne.
 
Przetarg odbędzie się  28 kwiecień    2023  r. godzinie 9.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3
 
Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz.U. 2021 poz. 2213
 
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do 24 kwietnia  2023 r.
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu  na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 • Dodatkowe  informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr tel. 13 4347041 w. 30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-03-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-27 15:02

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ Plik pdf 131.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-03-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-21 09:13
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-21 09:17

Obwieszczenie Wody Polskie

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:

20230324120759 Plik pdf 93.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-03-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-09 13:38
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-24 13:39

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28 lutego 2023 r.


 
          Stosownie do  art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 503, z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z póżn. zm.)
zawiadamia się
że   została  wydana   decyzja   znak  RGG.6733.20.2022/2023  z  dnia  28.02.2023  roku  o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla przedsięwzięcia  pn: „ Budowa  podbudowy słupowej dla napowietrznych linii  kablowych na  działkach  nr  ewid.  9407,  9424/2,  9427,  9443,  9439,  9131,  9929,  9730,  9753/3,  10183/4, położonych w  miejscowości  Domaradz ”.
Od  decyzji  niniejszej służy  stronom  prawo wniesienia   odwołania   do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim  pośrednictwem  w  terminie 14  dni  od  dnia  jego  wywieszenia     w miejscu publicznym.
Obwieszczenie  podaje  się  do  publicznej   wiadomości   w   sposób  zwyczajowo   przyjęty,  poprzez wywieszenie na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz  oraz  na  stronie  internetowej   Gminy      w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-28 15:30

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28 lutego 2023 r.


 
          Stosownie do  art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 503, z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z póżn. zm.)
zawiadamia się
że   została   wydana   decyzja   znak  RGG.6733.3.2022/2023  z  dnia   28.02.2023   roku  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  przedsięwzięcia  pn: „ Budowa  stacji bazowej telefonii komórkowej BEZ 7117A na  działce  nr  ewid.  5727  położonej  w  miejscowości  Barycz ”.
Od  decyzji  niniejszej służy  stronom  prawo wniesienia   odwołania   do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim  pośrednictwem  w  terminie 14  dni  od  dnia  jego  wywieszenia     w miejscu publicznym.
Obwieszczenie  podaje  się  do  publicznej   wiadomości   w   sposób  zwyczajowo   przyjęty,  poprzez wywieszenie na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz  oraz  na  stronie  internetowej   Gminy      w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-28 15:25

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

obwieszczenie dyrektora RDOŚ Plik pdf 99.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-27 09:40
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-21 09:16

Obwieszczenie "Budowa podbudowy słupowej ..."

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 47.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-13 12:52
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-16 12:55

Obwieszczenie "Budowa stacji bazowej ..."

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 44.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-10 12:57
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-16 12:58

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Domaradz Nr XLIII/262/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Domaradz 1/2022”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
WYŁOŻENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 17 LUTEGO 2023 R. DO 10 MARCA 2023 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345, 36-230 DOMARADZ, POKÓJ NR 19 W GODZINACH PRACY URZĘDU
 
Projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również udostępniony w wersji elektronicznej na BIP https://bip.domaradz.pl/ i na stronie internetowej Gminy Domaradz https://www.domaradz.pl/.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE Planu MIEJSCOWEGO rozwiązaniAMI ODBĘDZIE SIĘ WDNIU 28 LUTEGO 2023 R. w siedzibie Urzędu GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345, 36-230 DOMARADZ
pokójnr 19 o godz. 15.00
 
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Planu Miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi.
Uwagi dotyczące projektu Planu można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz: 36-230 Domaradz 345 lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Domaradz na platformie ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 r.
Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e mail: gmina@domaradz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaradz.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl
 3. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041
 4. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
  i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa
 
 
 
 
                                                                                                                                                              Jan Kędra
                                                  Wójt Gminy Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-09 11:04
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-13 08:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

 Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8, art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały
Rady Gminy Domaradz Nr XLIII/261/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

WYŁOŻENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH

OD 17 LUTEGO 2023 R. DO 10 MARCA 2023 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345, 36-230 DOMARADZ,

 POKÓJ NR 19 W GODZINACH PRACY URZĘDU

 

 

Projekt Zmiany NR 2 STUDIUM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również udostępniony w wersji elektronicznej na BIP https://bip.domaradz.pl/ i na stronie internetowej Gminy Domaradz https://www.domaradz.pl/.

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE Zmiany NR 2 STUDIUM rozwiązaniAMI ODBĘDZIE SIĘ WDNIU 28 LUTEGO 2023 R.

w siedzibie Urzędu GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345,

36-230 DOMARADZ, 

pokój nr 19 o godz. 14.30

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi.

Uwagi dotyczące projektu Zmiany Studium można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz: 36-230 Domaradz 345 lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Domaradz na platformie ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e mail: gmina@domaradz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaradz.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1)     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:

2)     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl

3)     W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041

4)     Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;

5)     Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6)     Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.

7)     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

8)     Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;

9)     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Jan Kędra

                                                  Wójt Gminy Domaradz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-09 11:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-14 15:29

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na rok 2023

Zgodnie z par. 5 p. 4 UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że w roku 2023 zostały przyznane następujące dotacje:


 1. MKS Sokół Domaradz – 30 000 zł
 2. LZS Orły Temidy Domaradz 1989  – 20 000 zł
 3. LKS Golcowa  – 36 500 zł
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2023-02-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-01 10:56

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2023-01-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-06 14:42
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-06 14:44

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-01-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-01-12 15:33
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-01-12 15:34

OBWIESZCZENIE z dnia 22.11.2022 r.

Stosownie do z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022, poz. 2000).
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak: RGG.6733.18.2022 z dnia 22.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Inwestycja będzie  realizowana na działkach o nr ewid.:

180202_2.0002 Domaradz:

8608, 8609/2,

180202_2.0003 Golcowa:

1498, 1705, 1724, 1753, 1771, 1772, 1774, 1821/2, 1826, 1837, 1838, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1847, 1848, 1849, 1850, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1872, 1873/1, 1874, 1875/1, 1875/2, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1896, 1898, 1900, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, 1912/2, 1916, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1963, 1966, 1991, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006/1, 2007, 2008, 2009, 2011, 2025/1, 2025/2, 2026, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029, 2030, 2034, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2045/1, 2048, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2050/2, 2051/1, 2051/2, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2080, 2084, 2085, 2086, 2089, 2092/2, 2094, 2096, 2097, 2098, 2099/1, 2100, 2101, 2102, 2103, 2106, 2107/1, 2107/2, 2119, 2120, 2121, 2122, 2132, 2134, 2144, 2146, 2149, 2153, 2155/2, 2157, 2158, 2159/2, 2160, 2161, 2162, 2173, 2175, 2176, 2178, 2184/2, 2187, 2188, 2192, 2195, 2198/3, 2198/4, 2199/3, 2200, 2201, 2207/1, 2207/2, 2263, 2264, 2265, 2266, 2271/2, 2272, 2273, 2274/1, 2274/2, 2275, 2279, 2281, 2282/2, 2283/2, 2284, 2286, 2292/1, 2292/3, 2293, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2312, 2313/1, 2313/2, 2315/1, 2315/2, 2316/3, 2316/4, 2320, 2321, 2323/2, 2324/1, 2324/3, 2324/5, 2325/4, 2326/1, 2328/1, 2328/3, 2329/2, 2332/2, 2336, 2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2340/5, 2574, 2575, 2576, 2578/1, 2580/3, 2580/6, 2580/7, 2582, 2583/1, 2586, 2590/1, 2591/1, 2592/1, 2596, 2597, 2598, 2614/7, 2614/9, 2614/11, 2614/12, 2614/13, 2614/14, 2616, 2618, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2643/1, 2644/1, 2646/1, 2647, 2649/1, 2649/2, 2659, 2661, 2662, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679, 2680, 2682, 2683, 2684, 2685, 2688, 2691/1, 2691/2, 2693, 2694, 2702, 2703, 2704, 2705, 2709, 2711, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714, 2715, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838/1, 2839/1, 2839/2, 2840, 2841, 2842/2, 2842/3, 2843, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851/2, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858/1, 2858/2, 2860, 2862/1, 2863, 2864, 2865/1, 2865/2, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2943, 2977, 2978, 2979, 2981/1, 2981/2, 3034, 3036, 3037/1, 3038, 3040, 3102, 3107, 3109, 3110, 3111, 3225, 3267/1, 3268, 3272, 3273/1, 3273/2, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276, 3277, 3328, 3329, 3333, 3334/1, 3334/2, 3335, 3336, 3340, 3361, 3415/1, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421/4, 3422/1, 3422/2, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/3, 3482/4, 3482/6, 3483/1, 3483/3, 3484, 3485, 3486, 3496/1, 3499, 3507, 3508, 3594, 3598/2, 3599, 3601/1, 3601/3, 3602, 3603, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3610, 3611, 3612, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3616, 3617, 3618, 3619, 3664, 3736/1, 3736/2, 3737, 3738, 3740/1, 3741, 3743, 3744/1, 3744/2, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3749, 3802/1, 3802/2, 3803, 3804, 3913/3, 3914/3, 3915/3, 3916/1, 3916/2, 3917, 4006/1, 4007, 4008/2, 4011, 4012, 4109, 4402/1, 4402/2, 4402/3, 8096/2, 8096/4, 8096/5, 8096/6, 8097/1, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109/1, 8109/2, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115/2, 8116, 8136, 8142, 8143, 8144/3, 8157/1, 8157/3, 8157/4, 8158, 8159, 8160/1, 8160/2, 8160/3, 8161/1, 8161/2, 8163, 8172, 8178, 8179, 8183/1, 8185, 8186, 8193, 8194/1, 8204/1, 8204/2, 8204/3, 8204/4, 8204/5, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8219, 8261/1, 8261/2, 8262/1, 8262/2, 8263/1, 8263/2, 8264, 8265, 8266/1, 8267/1, 8267/2, 8268, 8271, 8272/1, 8272/2, 8285, 8286/1, 8287/1, 8287/4, 8287/6, 8288/1, 8289/1, 8290/1, 8291/1, 8293, 8297/9, 8298/1, 8299/1, 8305, 8306/3, 8312, 8313, 8332/11, 8332/12, 8332/14, 8334/1, 8334/2, 8335/1, 8335/2, 8336, 8337/1, 8337/2, 8351, 8367/1, 8367/2, 8368/1, 8368/4, 8369, 8397/1, 8398/1, 8398/2, 8399, 8400, 8401, 8402/1, 8402/2, 8402/3, 8403/2, 8408, 8449, 8450, 8455/1, 8456, 8457, 8458, 8459/1, 8459/2, 8477/1, 8477/2, 8478, 8479, 8481, 8482, 8489, 8490, 8491/1, 8492/1, 8496, 8525, 8526/4, 8526/6, 8526/8, 8526/9, 8526/11, 8526/13, 8526/16, 8527/1, 8529, 8530, 8535, 8536, 8537, 8540/2, 8542, 8545/1, 8567, 8568, 8572, 8573, 8574, 8575, 8659/1, 8660, 8662, 8663, 8665, 8666/2, 8669, 8670, 8671/1, 8671/2, 8672, 8674, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8843, 8844/2, 8844/3, 8844/4, 8846, 8849/1, 8855, 8859/2, 8860/1, 8863/1, 8863/2, 8864/1, 8864/2, 8866/1, 8866/2, 8867, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882/1, 8883, 8885, 8886, 8888, 8889, 8891/1, 9001, 9002, 9013, 9014, 9035/1, 9035/2, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9086, 9087/2, 9089, 9201, 9208, 9213, 9214/1, 9214/2, 9215, 9227/1, 9227/2, 9228/1, 9228/2, 9229, 9230/7, 9230/9, 9230/11, 9231, 9233, 9238/3, 9240, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9321/1, 9322/4, 9323/3, 9323/4, 9324, 9325, 9327, 9328, 9329, 9334, 9424, 9425, 9426, 9427/1, 9428/1, 9519/1, 9519/2, 9520/1, 9523, 9546, 9547/1, 9547/2, 9548, 9549/2, 9549/3, 9549/4, 9550/1, 9552, 9842, 12019, 12020/1, 12020/2, 12021, 12022.
 
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od ostatniego dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaradzu oraz na stronie internetowej Urzędu  w biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

obwieszczenie_kanalizacja Plik pdf 200.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-11-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-22 10:56
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-11-23 10:57

Zawiadomienie

Wójt   Gminy   Domaradz  działając  na   podstawie   art.   61  § 1  i   §  4  ustawy            z  dnia 14 – 06 – 1960 roku  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego  tekst jednolity
            ( Dz. U. z 2021r.  poz. 735).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
             że   w    dniu  31 – 10 - 2022   roku   zostało   wszczęte   na  wniosek  wniesiony   przez
             Voice Net  S.A.,  ul.  Migdałowa  86, 35-232  Rzeszów  postępowanie  administracyjne
             w  sprawie  wydania  decyzji o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla 
             przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „ Budowa  podbudowy słupowej  dla  napowietrznych
             telekomunikacyjnych  linii  kablowych, na  działkach  nr  ewid. 9407, 9424/2, 9427,
             9443, 9439, 9131,  9729, 9730, 9753/3, 10183/3, 10183/4  położonych w miejscowości
             Domaradz”.            
                    W ciągu  7 dni  od   daty    otrzymania   niniejszego   zawiadomienia   można  w tut.
             Urzędzie pok. nr 19  (II piętro) zapoznać  się z dokumentami dotyczącymi  prowadzenia
             postępowania   administracyjnego   oraz  złożyć  wyjaśnienia  i  wnioski   mogące  mieć
             wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
 

Otrzymują:

 1. Voice Net S.A., ul. Migdałowa  86,  35-232  Rzeszów,
 2. Tablica ogłoszeń,
 3. Biuletyn informacji publicznej Gniny Domaradz,
 4. A/a.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-10-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-02 14:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”


 
Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).
zawiadamiam
 
o podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ
UCHWAŁY NR XLIII/262/2022
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

„DOMARADZ 1/2022
Przedmiotem opracowania planu, jest wyznaczenie terenu produkcji
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do MPZP„DOMARADZ 1/2022” oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
 • wnioski do MPZP można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz lub elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Domaradz na platformie ePUAP.
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 • wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz, lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem adresu e-mail: gmina@domaradz.pl
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl
 3. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041
 4. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
  i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa.
 
 
 
 
 
……………………..
Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-10-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-10-13 09:51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania  ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).
zawiadamiam o
 
 podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ
UCHWAŁY NR XLIII/261/2022
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz

Przedmiotem opracowania zmiany Studium, jest obszar, którego granice wskazano na załączniku graficznym do ww. uchwały.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
 • wnioski do Zmiany Studium można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Domaradzu na platformie ePUAP.
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 • wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu Urzędu Gminy Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem adresu e-mail: gmina@domaradz.pl.
Wnioski należy składać w terminie do 21 dni od daty udostępnienia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl
 3. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041
 4. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
  i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa.
 
 
 
 
 
 
……………………..
Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-10-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-10-13 09:50

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.)
 
 
 
z a w i a d a m i a m
 
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn:  Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031”
 
            Na podstawie art.48 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący  projekt dokumentu, po uzgodnieniu z właściwymi organami, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania  na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy Domaradz, pismami z dnia 25.03.2022r., znak: RGG. 6220.3.2022. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022 – 2031.
           Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem z dnia 04.04.2022r.  znak: SNZ 9020.1.16.2022.RD oraz   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  pismem z dnia 06 września 2022r  znak: WOOS.410.1.13.2022.AP.6, po wnikliwym rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Domaradz, uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla projektu ww. dokumentu.
 
 
               Odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu ,,Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” wzięto pod uwagę  wynikające z ww.  ustawy, przesłanki określone w art. 48 oraz uwarunkowania określone w art. 49, a mianowicie charakter działań przewidzianych  w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skale oddziaływania na środowisko oraz cech obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
 
Projekt dokumentu pn: ,,Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – Gminy Domaradz
 Charakter planowanych w Strategii działań, rodzaj i skala oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem sugerują, że realizacja zadań proponowanych w dokumencie nie powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Przewidziane działania infrastrukturalne realizowane będą w celu poprawy jakości środowiska w perspektywie wieloletniej. Wskazane w projekcie
 
działania nie wyznaczają ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia  zagrożeń dla środowiska i ryzyka dla zdrowia ludzi.
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie zwalnia z ewentualnego obowiązku poddania odrębnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia mogącego zawsze  znacząco lub potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.
           
 Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:   Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia
 
                                                                                                     Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                            Jan Kędra
 

Załączniki:

RGG UZASADNIENIE DO OBWIESZCZENIA. Plik doc 17.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-30 14:42
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-09-30 14:44

Z A W I A D O M I E N I E


            Urząd  Gminy  w Domaradzu  działając  na  podstawie  art.  61  § 1  i § 4  ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm).
 
 
z a w i a d a m i a
 
 
że w dniu 23.09.2022 roku zostało wszczęte na wniosek wniesiony przez Gminę Domaradz, 36-230  Domaradz 345 postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod  nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap, na  działkach nr  ewid.:
8608, 8609/2.1498, 1705, 1724, 1753, 1771, 1772, 1774, 1821/2, 1826, 1837, 1838, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1847, 1848, 1849, 1850, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1872, 1873/1, 1874, 1875/1, 1875/2, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1896, 1898, 1900, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, 1912/2, 1916, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1963, 1966, 1991, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006/1, 2007, 2008, 2009, 2011, 2025/1, 2025/2, 2026, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029, 2030, 2034, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2045/1, 2048, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2050/2, 2051/1, 2051/2, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2080, 2084, 2085, 2086, 2089, 2092/2, 2094, 2096, 2097, 2098, 2099/1, 2100, 2101, 2102, 2103, 2106, 2107/1, 2107/2, 2119, 2120, 2121, 2122, 2132, 2134, 2144, 2146, 2149, 2153, 2155/2, 2157, 2158, 2159/2, 2160, 2161, 2162, 2173, 2175, 2176, 2178, 2184/2, 2187, 2188, 2192, 2195, 2198/3, 2198/4, 2199/3, 2200, 2201, 2207/1, 2207/2, 2263, 2264, 2265, 2266, 2271/2, 2272, 2273, 2274/1, 2274/2, 2275, 2279, 2281, 2282/2, 2283/2, 2284, 2286, 2292/1, 2292/3, 2293, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2312, 2313/1, 2313/2, 2315/1, 2315/2, 2316/3, 2316/4, 2320, 2321, 2323/2, 2324/1, 2324/3, 2324/5, 2325/4, 2326/1, 2328/1, 2328/3, 2329/2, 2332/2, 2336, 2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2340/5, 2574, 2575, 2576, 2578/1, 2580/3, 2580/6, 2580/7, 2582, 2583/1, 2586, 2590/1, 2591/1, 2592/1, 2596, 2597, 2598, 2614/7, 2614/9, 2614/11, 2614/12, 2614/13, 2614/14, 2616, 2618, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2643/1, 2644/1, 2646/1, 2647, 2649/1, 2649/2, 2659, 2661, 2662, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679, 2680, 2682, 2683, 2684, 2685, 2688, 2691/1, 2691/2, 2693, 2694, 2702, 2703, 2704, 2705, 2709, 2711, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714, 2715, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838/1, 2839/1, 2839/2, 2840, 2841, 2842/2, 2842/3, 2843, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851/2, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858/1, 2858/2, 2860, 2862/1, 2863, 2864, 2865/1, 2865/2, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2943, 2977, 2978, 2979, 2981/1, 2981/2, 3034, 3036, 3037/1, 3038, 3040, 3102, 3107, 3109, 3110, 3111, 3225, 3267/1, 3268, 3272, 3273/1, 3273/2, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276, 3277, 3328, 3329, 3333, 3334/1, 3334/2, 3335, 3336, 3340, 3361, 3415/1, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421/4, 3422/1, 3422/2, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/3, 3482/4, 3482/6, 3483/1, 3483/3, 3484, 3485, 3486, 3496/1, 3499, 3507, 3508, 3594, 3598/2, 3599, 3601/1, 3601/3, 3602, 3603, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3610, 3611, 3612, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3616, 3617, 3618, 3619, 3664, 3736/1, 3736/2, 3737, 3738, 3740/1, 3741, 3743, 3744/1, 3744/2, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3749,  3802/1, 3802/2, 3803, 3804, 3913/3, 3914/3, 3915/3, 3916/1, 3916/2, 3917, 4006/1, 4007, 4008/2, 4011, 4012, 4109, 4402/1, 4402/2, 4402/3, 8096/2, 8096/4, 8096/5, 8096/6, 8097/1, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109/1, 8109/2, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115/2, 8116, 8136, 8142, 8143, 8144/3, 8157/1, 8157/3, 8157/4, 8158, 8159, 8160/1, 8160/2, 8160/3, 8161/1, 8161/2, 8163, 8172, 8178, 8179, 8183/1, 8185, 8186, 8193, 8194/1, 8204/1, 8204/2, 8204/3, 8204/4, 8204/5, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8219, 8261/1, 8261/2, 8262/1, 8262/2, 8263/1, 8263/2, 8264, 8265, 8266/1, 8267/1, 8267/2, 8268, 8271, 8272/1, 8272/2, 8285, 8286/1, 8287/1, 8287/4, 8287/6, 8288/1, 8289/1, 8290/1, 8291/1, 8293, 8297/9, 8298/1, 8299/1, 8305, 8306/3, 8312, 8313, 8332/11, 8332/12, 8332/14, 8334/1, 8334/2, 8335/1, 8335/2, 8336, 8337/1, 8337/2, 8351, 8367/1, 8367/2, 8368/1, 8368/4, 8369, 8397/1, 8398/1, 8398/2, 8399, 8400, 8401, 8402/1, 8402/2, 8402/3, 8403/2, 8408, 8449, 8450, 8455/1, 8456, 8457, 8458, 8459/1, 8459/2, 8477/1, 8477/2, 8478, 8479, 8481, 8482, 8489, 8490, 8491/1, 8492/1, 8496, 8525, 8526/4, 8526/6, 8526/8, 8526/9, 8526/11, 8526/13, 8526/16, 8527/1, 8529, 8530, 8535, 8536, 8537, 8540/2, 8542, 8545/1, 8567, 8568, 8572, 8573, 8574, 8575, 8659/1, 8660, 8662, 8663, 8665, 8666/2, 8669, 8670, 8671/1, 8671/2, 8672, 8674, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8843, 8844/2, 8844/3, 8844/4, 8846, 8849/1, 8855, 8859/2, 8860/1, 8863/1, 8863/2, 8864/1, 8864/2, 8866/1, 8866/2, 8867, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882/1, 8883, 8885, 8886, 8888, 8889, 8891/1, 9001, 9002, 9013, 9014, 9035/1, 9035/2, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9086, 9087/2, 9089, 9201, 9208, 9213, 9214/1, 9214/2, 9215, 9227/1, 9227/2, 9228/1, 9228/2, 9229, 9230/7, 9230/9, 9230/11, 9231, 9233, 9238/3, 9240, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9321/1, 9322/4, 9323/3, 9323/4, 9324, 9325, 9327, 9328, 9329, 9334, 9424, 9425, 9426, 9427/1, 9428/1, 9519/1, 9519/2, 9520/1, 9523, 9546, 9547/1, 9547/2, 9548, 9549/2, 9549/3, 9549/4, 9550/1, 9552, 9842, 12019, 12020/1, 12020/2, 12021, 12022
            W ciągu  7 dni od daty otrzymania niniejszego  zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 19 (II piętro) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi prowadzenia postępowania administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i wnioski mogące mieć wpływ na wydanie decyzji w toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-23 20:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-09-27 10:13

O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 września 2022 r.

 
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030. Jednocześnie informuje o:
1)    możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pokój 66, piętro VI w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030,
2)    możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat@rzeszow.rdos.qov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-23 18:17

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 
          N podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735) w związku z art. 71 ust 2 pkt 2,art. 75 ust 1 pkt 4,art.84 oraz art. 85 ust 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) a także § 3 ust 1 pkt54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019r., poz1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków,
działającego przez pełnomocnika  P. Przemysława Kołodzieja na realizację przedsięwzięcia pn:
,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
 
 
 
o r z e k a m
 
 
I   Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz
z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35
w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
II      Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
 
 
 1. Prace ziemne związane z budową farmy fotowoltaicznej będą wykonane poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca-31 sierpnia.  W przypadku konieczności wykonywania prac  ziemnych i wycinki w w/w okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków prace te   zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 
 1. Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogą stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwiezione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia  będą one niezwłocznie odławiane i przenoszone poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.
 2. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe będą wykonane jako linie podziemne.
 3. Przestrzeń miedzy panelami zostanie obsiana mieszanką roślin zielonych w tym dwuliściennych i miododajnych. Taki sposób użytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywać przez cały okres eksploatacji farmy fotowoltaicznych. Co roku wykonać jedno koszenie. Nie prowadzić żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym koszenia
w okresie 1 kwietnia- 31 lipca. Nie używać kosiarek rozdrabniających. Pokos pozostawić przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, następnie pozyskaną biomasę usunąć z powierzchni farmy fotowoltaicznej.
 1. Nie będą stosowane herbicydy, pestycydy i jakichkolwiek inne środki chemiczne ograniczające wzrost roślin.
 2. Panele fotowoltaiczne nie będą odłączane ani odśnieżane przy użyciu środków chemicznych.
 3. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane jako siatkowe z przestrzenią min. 20cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolna krawędź ogrodzenia wykonana zostanie w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt – na dole ogrodzenia zastosowany będzie pełny splot siatki
z zamkniętymi oczkami.
 1.  Panele pokryte będą warstwą antyrefleksyjną..
 2. W przypadku wykonania  oświetlenia farmy, będzie ono aktywowane czujnikiem ruchu.
 3. Transformator olejowy będzie wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić całość oleju z transformatora.
 
III Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako integralną część
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
        Wnioskiem z dnia 29.06.2022r. (data wpływu 04.07.2022r.)  Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta18, 30-703 Kraków działająca przez Pełnomocnika Zarządu P. Przemysława Kołodzieja zwróciła się do Wójta Gminy Domaradz, o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr. ewid. 6161/31, 6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
           Na podstawie art. 75 ust 1 pkt4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022poz.1029 ze zm.) zwane dalej ustawą ooś, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Domaradz.
 
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
            W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie wolnostojąca elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid.6161/31, 6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz gmina Domaradz. Powierzchnia terenu  zajętego przez farmę i towarzyszącą infrastrukturę wyniesie ok.3,7 ha.  W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż następujących elementów:
 • Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 4 MW,
 • Konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod katem nachylenia o-90° orientacji południowej usytuowanej na gruncie.
 • Falowniki ( inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej.
 • Instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni słonecznej.
 • Stacja kontenerowa wraz z transformatorem i linią kablową doziemną.
 • Ogrodzenie,
 • Instalacja odgromowa i zabezpieczająca,
 • Dopuszcza się posadowienie magazynów energii,
 • Pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.
Projektowane przedsięwzięcie przewiduje montaż do 14800 paneli fotowoltaicznych o mocy 250-1500Wp każdy. Moduły będą rozmieszczone w rzędach, pomiędzy którymi odległość wynosiła będzie od 2 do 20m. Panele fotowoltaiczne osłaniać będą powierzchnię  do około
23 700m2
Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.
 
        
Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w §3 ust. 1pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r.,poz.1839 ze zm.),tj.: ,,zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie się powierzchnie terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia"  Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie  należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art.59 ust1 pkt2 ustawy
o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art.   71 ust 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
        Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art.63 ust 1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie których dokonano analiz przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego  oddziaływania stwierdzono brak potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko
 
          Tutejszy organ w toku prowadzonego postepowania administracyjnego  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił, że liczba stron postepowania  przekracza 10. Wobec powyższego , na podstawie art.73 ust.3 ustawy ooś, w analizowanym przypadku zastosowanie  ma art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron  o decyzjach  i innych czynnościach organu administracji publicznej  może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia  zwyczajowo przyjętej  w danej miejscowości  lub przez udostepnienie  pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu  administracji publicznej .
Mając na względzie  powyższe  w przedmiotowym postępowaniu  Strony postepowania były informowane  w drodze obwieszczenia  wywieszonego  na tablicy ogłoszeń Gminy Domaradz oraz udostępnionego  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Tutejszy organ zawiadomił Strony postepowania w drodze obwieszczenia z dnia 06.07.2022r., o wszczęciu postępowania ,informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.
 
 W toku prowadzonego postepowania , na podstawie art.64 ust.1 i 3 ustawy o.o.ś, pismem
z dnia 06-07-2022 Wójt Gminy Domaradz wystąpił do Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Krośnie o wydanie opinii/ uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu  na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 12.07.2022r. znak:WOOŚ.4220.1.9.2022.PM.2 wezwał Wójta Gminy Domaradz do uzupełnienia  wniosku przedłożonego w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o  oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia  pn: ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW każda wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie” o :
 
 1. sprecyzować zakres i nazwę przedsięwzięcia; określić ilość farm fotowoltaicznych będących przedmiotem postepowania,
 2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do zapisu art.76a ustawy Kpa
 3. wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub informację o jego braku dla terenu przedsięwzięcia,
 4. oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym  od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art.24m ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506 ze zm.), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art.64 ust.2a ustawy ooś.
         Pismem z dnia 26 07.2022r. Wójt gminy Domaradz przesłał żądane uzupełnienia do wszystkich opiniujących stron.
 Po zapoznaniu się  z żądanym uzupełnieniem, pismem z dnia 08.08 2022r. znak: WOOS.4220.1.9.2022.PM.P Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię,  że dla przedsięwzięcia pn,  ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35
w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile zostaną spełnione poniższe warunki
 
 1. Prace ziemne związane z budowa farmy fotowoltaicznej będą wykonane poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca-31 sierpnia.  W przypadku konieczności wykonywania prac  ziemnych i wycinki w w/w okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrola specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków , prace te   zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 
 1.  Wykopy,zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogą stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwiezione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia  będą one niezwłocznie odławiane i przenoszone poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.
 2. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe będą wykonane jako linie podziemne.
 3. Przestrzeń miedzy panelami zostanie obsiana mieszanka roślin zielonych w tym dwuliściennych i miododajnych. Taki sposób użytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywać przez cały okres eksploatacji farmy fotowoltaicznych. Co roku wykonać jedno koszenie. Nie prowadzić żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym koszenia w okresie 1 kwietnia- 31 lipca. Nie używać kosiarek rozdrabniających. Pokos pozostawić przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, następnie pozyskaną biomasę usunąć z powierzchni farmy fotowoltaicznej.
 4. Nie będą stosowane herbicydy, pestycydy i jakichkolwiek inne środki chemiczne ograniczające wzrost roślin.
 5. Panele fotowoltaiczne nie będą odladzane ani odśnieżane przy użyciu środków chemicznych.
 6. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane jako siatkowe z przestrzenia min. 20cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolna krawędź ogrodzenia wykonana zostanie w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt – na dole ogrodzenia zastosowany będzie pełny splot siatki
z zamkniętymi oczkami.
 1.  Panele pokryte będą warstwą antyrefleksyjną.
 2. W przypadku wykonania  oświetlenia farmy, będzie ono aktywowane czujnikiem ruchu.
 3. Transformator olejowy będzie wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić całość oleju z transformatora.
 
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie pismem z dnia 15.07.2022r.  znak: PSNZ.9020.5.10.2022.JW wezwał Wójta Gminy Domaradz  do uzupełnienia wniosku 
o następujący dokument:
 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku.
Pismem z dnia 26.07.2022r. Wójt Gminy Domaradz  przesłał  żądane uzupełnienie.
Opinią z dnia 04.08.2022r. znak: PSNZ. 9020.5.10.2022.JW Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
          Dla terenu na którym  planowana jest inwestycja, nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Faza realizacji przedsięwzięcia doprowadzi do tymczasowego i krótkotrwałego zwiększenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami i gazami, powstałymi na skutek działania maszyn niezbędnych do transportu i montażu elementów farmy. Emisja zanieczyszczeń będzie niewielka i nie spowoduje zmian w środowisku przyrodniczym. Farma fotowoltaiczna  w fazie eksploatacji  nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza. Krótkotrwałe  oddziaływanie  związane z emisją hałasu, może pojawić się w trakcie montażu urządzeń. Na etapie budowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej do najbardziej uciążliwych oddziaływań zaliczyć można hałas emitowany przez pojazdy transportujące poszczególne elementy konstrukcji. Sprzęt budowlany  będzie pracował w porze dziennej w godzinach miedzy 600 a 2200, co przyczynia się do zminimalizowania  uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu o zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. W fazie eksploatacji niewielka ilość hałasu wystąpi
w związku z pracą urządzeń elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej. W związku
z powyższym planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia  wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Odpady komunalne i budowlane wytwarzane w trakcie  budowy będą składowane i odbierane  przez odpowiednie służby, a na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie będą magazynowane na terenie elektrowni tylko zabierane i magazynowane  przez  podmioty które posiadają  odpowiednie zezwolenie.
Niewielka  produkcja ścieków  socjalno- bytowych wystąpi w fazie budowy/ likwidacji instalacji fotowoltaicznej.  Ścieki socjalno-bytowe z kabiny toaletowej będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Zaplecze zostanie  zabezpieczone  przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód przez wyposażenie placu budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy rekultywacja skażonego obszaru za pomocą sorbentów. W wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni słonecznej nie będą powstawały ścieki technologiczne.
Panele fotowoltaiczne, które zostaną użyte do budowy farmy fotowoltaicznej będą pokryte warstwa samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. Wody opadowe i roztopowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi i będą swobodnie filtrowały do gleby. Na etapie budowy  oraz podczas eksploatacji nie przewiduje się promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie mając na uwadze lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w zlewni Górnego Sanu która zgodnie  z §18 pkt 34 lit a załącznika  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statusu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U.z 2017r., poz.2506) leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedziba w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym
w przedmiotowej sprawie.
           Pismem z dnia 10 sierpnia 2022r. data wpływu 16.08.2022r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.108.2022.UK P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu ze względu na skomplikowany  charakter sprawy poinformował, że nie może zostać dotrzymany termin załatwienia sprawy i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 24 sierpnia 2022r.
         Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016., poz.1911 ze zm.) którego okres obowiązywania został  wydłużony do dnia22 grudnia 2022r.zgodnie z art.3 pkt3 ustawy z dnia 17 listopada 2021. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz.2368  planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej CWPd), o kodzie PLGW2000154 będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie
 i nie zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto  ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
          Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r.  w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), tj. ,,Baryczka” o kodzie PLRW20001222349, typ12 (potok fliszowy) będącej naturalną częścią wód niemonitorowaną, w dobrym stanie i nie zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz  dobry stan chemiczny, bez derogacji. Zlewnia ww. JCWP została  zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. rezerwat przyrody Mójka REZ788. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszaru chronionego.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami głównych zbiorników  wód podziemnych, terenami  narażonymi na niebezpieczeństwo  wystąpienia  powodzi oraz ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.
        Mając na uwadze  rodzaj i skale przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania  minimalizujące uznano, ze zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne i nie będzie wpływać  negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.
 
        Planowana inwestycja  realizowana będzie w całości  na terytorium kraju 
o lokalnym zasięgu, przedsięwzięcie nie będzie  źródłem transgranicznego oddziaływania.
      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia  z uzyskania zezwolenia  na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy  o ochronie przyrody.
 
 
             Przedłożone materiały dot. Planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając  zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko
 
 
W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Domaradz uwzględnił:
 • informacje określone w  Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
 • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
(sygn..:PSNZ.4540.7.2017) za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  SYGN.; WOOŚ.4240.1.4.2017.AH.4 w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Pismo P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu SYGN.; RZ.ZZŚ.3.435.108.2022.UK. w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę  oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
 
Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia ( załącznik nr 1)
 
 
 
P O U C Z E N I E
 
 
         Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
        W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu  administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
                                                                                                               Wójt Gminy Domaradz
 
Załączniki.
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia
 
Otrzymują:
 1. Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 18  30-703 Kraków
Pełnomocnik Pan Przemysław Kołodziej      
 1. Tablica ogłoszeń
 2. A/a
 
Do wiadomości
 
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Ul. Moniuszki 17
36-200 Brzozów
 1.  P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl.
 
 
 
 
        
 
 
          
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-19 12:34

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BEZ7117A  na działce  nr  ewid. 5727 położonej  w miejscowości  Barycz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-09-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-12 15:04

Dotacje dla klubów sportowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że wnioski klubów sportowych w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w roku 2023 przyjmowane są do dnia 30 września 2022 r.

Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe działające na terenie Gminy Domaradz, które prowadzą działania w zakresie sportu, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Domaradza na wniosek klubu sportowego.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu.
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów  sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego.
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego.

Wnioski na rok 2023 powinny być składane w terminie do 30 września 2022 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

Wzór wniosku, stanowi załącznik nr l do UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny statut oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla klubu sportowego,
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, jeśli podmiot prowadzi działalność przez okres krótszy powinien przedstawić sprawozdanie za okres od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i osób trzecich.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. rodzaj i cel zadania oraz sposób realizacji,
 2. oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
 3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania,
 4. dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Domaradz biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia z otrzymanych środków,
 5. wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł (w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną),
 6. wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie,
 7. planowany wkład rzeczowy i osobowy ,
  • W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł suma otrzymanych dotacji i nie może  przekroczyć 100 % całkowitego kosztu zadania wynikającego z kosztorysu określającego zakres rzeczowy i wartość zadania
  • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
  • Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.

 Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację zadania zawiera się umowę w formie pisemnej.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2022-09-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-12 10:43

Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania

                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Stabilizacja osuwiska nr ewid.18-02-022-119847 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2024R Domaradz-Przysietnica w m. Golcowa, gmina Domaradz pow. brzozowski województwo podkarpackie”
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 
                                                                                                           Jan Kędra
                                                                                              Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-09 10:07

Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania

                 
 
                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid.6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz,
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 
                                                                                                           Jan Kędra
                                                                                              Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-08-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-08-29 22:56

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  na działkach  nr  ewid. 1052, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-08-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-08-01 10:18

Wszcięcie postępowania , STABILIZACJA OSUWISKA Nr EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ-PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA, GM. DOMARADZ, POW. BRZOZOWSKI WOJ. PODKARPACKIE”

O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Na podstawie art.49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2022r., poz. 1029 ze zm.))
 
zawiadamiam
 
          że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek z dnia 14.07.2022r. data wpływu 21.07.2022r. Powiatu Brzozowskiego ul. Armii Krajowej1 36-200 Brzozów  zostało wszczęte w dniu 28.07.2022r. postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, STABILIZACJA OSUWISKA Nr EWID. 18-02-022-119847 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ-PRZYSIETNICA W M. GOLCOWA, GM. DOMARADZ, POW. BRZOZOWSKI WOJ. PODKARPACKIE”
 
 
             Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie  zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
              Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
              Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 28.07. 2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
              Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
             Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
             Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
             Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
            
 
 
 .                                                                                           Jan Kędra
                                                                                  Wójt Gminy Domaradz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-28 09:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-07-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 11:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 12:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ 7117A ..."

Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ 7117A ..."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-07-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-26 12:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-27 13:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-07-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 13:37
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-07-19 13:38
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 29 marca 2023r. 14:17:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.