URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa przyłącza gazowego ..."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku handlowego na działkach nr. ewid. 2762/2, 2762/3, 1484/3 położonych w miejscowości Lutcza oraz na działkach 962/1, 962/2, 963/1 położonych w miejscowości Domaradz"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-06-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-06-22 14:44
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-06-22 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1049,1050,1051,1052 położonych w miejscowości Domaradz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1049,1050,1051,1052 położonych w miejscowości Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2022-06-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-06-15 14:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-06-17 14:12

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ściekow w miejscowości Domaradz”

RGG.6220.1.2022                                                                                  Domaradz dnia 19.05.2022r.
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej
 
 
 
Na podstawie art. 85. ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Domaradz zawiadamia że dnia 19 maja 2022r. wydana została przez Wójta  Gminy Domaradz decyzja (znak: RGG.6220.1.2022)
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ściekow w miejscowości Domaradz”
          Niniejsza decyzja, wraz z dokumentacją sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu  w pokoju nr 19.
          Jednocześnie , zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy w Domaradzu www.domaradz.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz 345.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz i na stronie Gminy Domaradz   pod adresem www.domaradz.pl.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                      Jan  Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-05-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-19 10:59

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz na działkach nr ewid.1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052w obrębie ewidencyjnym 180202 2.0002 – Domaradz gmina Domaradz

RGG. 6220.1.2022                                                                                          Domaradz 05.05.2022r
 
 
 
 
 
                    Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania
 
 
                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz na działkach nr ewid.1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052w obrębie ewidencyjnym 180202  2.0002 – Domaradz gmina Domaradz
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-05-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-05-05 11:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych ze SUW na działce 3956 w Domaradzu do urządzenia wodnego

Załączniki:

Informacja Domaradz Poręby Plik pdf 204.84 KB
Informacja Golcowa Plik pdf 230.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-03-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:16
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych ze SUW  w Golcowej do urządzenia wodnego na działce 5457 oraz odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu SUW Golcowa do urządzenia wodnego na działce 5457.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2022-03-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-04-01 14:22

OBWIESZCZENIE o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących

RGG.6220.1.2022                                                                                   Domaradz dnia 02.03.2022r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia do organów opiniujących
 
 
 
             Działając na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz Gmina Domaradz” Wójt Gminy Domaradz zawiadamia, że w dniu 02.03.2022 przesłano  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez inwestora do Polskiego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
           Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Domaradz Domaradz 345
w pokoju nr19 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.
 
 
          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Domaradz i Golcowa.
 
 
         Zgodnie z art.74 ust 3 ustawy, jeżeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art.49 Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj  02.03.2022r. do dnia 16.03 2022r.
         
 
                                                                                                       Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                                Jan Kędra
                                                                                                             
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-03-02
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-03-02 13:28

Zawiadomienie cji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz

RGG.6220.2.2022                                                             Domaradz dnia 18.02.2022r

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z pismem RDOS w Rzeszowie z dnia 15.02.2022r znak: WPN.43.2.7.2021.MD.6 w sprawie toczącego się postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz gmina Domaradz informuję:

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r o udostepnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz.2373 ze zm.) w trybie art. 33-36 i 38 w/w ustawy powiadamiam o możliwości zapoznania się z raportem oraz jego uzupełnieniem

o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Informacja dostępna jest w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345,

od poniedziałku do piątku od godz.745-1530 pok.nr 19 tel.13 43 47041 w 22.

 

 

 

Wójt Gminy Domaradz

Jan Kędra

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-02-18 22:00

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz” położonej w miejscowości Domaradz.

RGG. 6220.1.2022                                                                                          Domaradz 26.01.2022r
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek Gminy Domaradz z dnia 25.01.2022 r. zostało wszczęte w dniu 26.01.2022r., postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz” położonej w miejscowości Domaradz.
 
 
            Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
            Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 26.01 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
            Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
            Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
            Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
 
                                                                         
 
                                                                              Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                  Jan Kędra
 .
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-01-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-01-26 15:51
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-02-01 15:53

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

            REGIONALNY DYREKTOR                               Rzeszów, dnia 03 grudnia 2021 r.
             OCHRONY ŚRODOWISKA
                      W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
               WOOŚ.4200.1.2013.NH.357
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18 listopada 2021 r., znak:
O/RZ.I-2.532.15.1.2021.MS, Pana Wiesława Sowy, Zastępcy Dyrektora Oddziału, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, w sprawie zajęcia stanowiska, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc.: Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi- od km11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa”, aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 06 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 oraz decyzji reformatoryjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04 listopada 2016 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, zmienionej decyzją z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.JSz.4,
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
            W dniu 03 grudnia 2021 r. wydane zostało postanowienie, którym wyrażono stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc.: Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi- od km11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa”, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w dniu 06 listopada 2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję reformatoryjną z dnia 04 listopada 2016 r., znak:
DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, zmienioną decyzją z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak:
DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.JSz.4, aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z treścią ww. postanowienia, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Postanowienie zostało również wysłane do Urzędu Miejskiego w Boguchwale, Urzędu Gminy Czudec, Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, Urzędu Gminy Niebylec, Urzędu Gminy Domaradz, Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, Urzędu Gminy Haczów, Urzędu Gminy Korczyna, Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym, Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, Urzędu Gminy Rymanów, Urzędu Gminy w Iwoniczu Zdroju
i Urzędu Gminy Dukla.
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 08 grudnia 2021 r.
            Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2021-12-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-12-06 09:57

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej

RGG.6220.1.2021                                                                                  Domaradz dnia 25.10.2021r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

 

 

 

Na podstawie art. 85. ust 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Domaradz zawiadamia że dnia 22 października 2021r. wydana została przez Wójta  Gminy Domaradz decyzja (znak: RGG.6220.1.2021)

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Golcowa gmina Domaradz”

          Niniejsza decyzja, wraz z dokumentacją sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu  w pokoju nr 19.

          Jednocześnie , zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy w Domaradzu www.domaradz.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaradz 345, przesłane sołtysowi wsi Golcowa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz i na stronie Gminy Domaradz   pod adresem www.domaradz.pl.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                              Jan Kędra

                                                                                            Wójt Gminy Domaradz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-10-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-10-28 14:14

Obwieszczenie w sprawie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Golcowa gmina Domaradz"

                    Obwieszczenie – Powiadomienie publiczne stron postepowania
 
 
                Na podstawie art.10§1 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.73 ust.1, art.74 ust 3
i ust.3a. pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839)
 
 
 
w postepowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek
wszczynającego przedsięwzięcie
w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Golcowa gmina Domaradz’’ na działkach w obrębie ewidencyjnym 180202  2.0003 – Golcowa gmina Domaradz
 
 
powiadamiam strony postepowania
 
o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia (dokonania) niniejszego powiadomienia.
 
 
Informacja oraz dokumentacja w sprawie dostępna jest  w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345, pon.- piątek od 745- 1545  tel.13 43 47041w.26
W celu zapoznania się z aktami sprawy należy dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
 
Stronami w postepowaniu w sprawie zostali uznani:
Wnioskodawca, właściciele (współwłaściciele) działek o nr. ewid. wyszczególnionych w tytule przedsięwzięcia, właściciele (współwłaściciele) działek w obrębie obszaru będącego w odległości 100 m. od granicy terenu przewidzianego  do realizacji przedsięwzięcia. Liczba stron przekracza 10.
Stronami postepowania  są m, in. właścicielek  działek położonych  na terenie Gminy Domaradz
 
 
Zawiadomienia stron postepowania w liczbie przekraczającej 10, odbywa się poprzez ogłoszenia na podstawie art.74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalenie liczby stron postepowania na podstawie art.74 ust 3a w.w ustawy. Informuje się strony postępowania o wynikających z art.10 kpa uprawnieniach do czynnego udziału w postepowaniu w każdym jego stadium i wypowiadaniu się co do zebranej dokumentacji w sprawie. Nadmienia się, że w toku postepowania strony  oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 kpa)
 
 
 Jan Kędra
Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa)
 
Otrzymują:
 1. Gmina Domaradz
 2. Strony postepowania publicznym ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
 3. a/a
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-10-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-10-06 11:27

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

        Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w sprawie elektrowni jądrowej Mochovce
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-09-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-09-15 12:51
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-09-15 12:52

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku Projekt roboczy - Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Domaradz!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy i uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Projektowane działania służą zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w przypadku wystąpienia problemów - szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych interwencji społecznych.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii. Prosimy również o zapoznanie się z załączonym Formularzem zgłaszania uwag, którego celem jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu 36-230 Domaradz 345) lub elektronicznie na adres: gopsdomaradz@interia.pl z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Domaradz (36-230 Domaradz 345) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2021-07-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-07-23 12:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-09-03 12:51

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Golcowej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Golcowa Gmina Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-07-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-07-06 23:13
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-07-06 23:14

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r. w Urzędzie Gminy Domaradz

ZARZĄDZENIE NR 120.11 .2021
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia  13 kwietnia 2021 r.
 
 
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja  2021r. w Urzędzie Gminy Domaradz
 
 
            Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
 
 
zarządzam co następuje:
 
§1
Ustala się dodatkowy dzień  wolny od pracy, dla pracowników Urzędu Gminy
Domaradz, w piątek 4  czerwca 2021r.  w zamian za święto przypadające w sobotę
1 maja  2021r.
 
 
§2
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaradzu oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2021-05-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-28 08:52

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie monitoringu gatunków i siedlisk

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie monitoringu gatunków i siedlisk
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-05-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-25 08:23
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-05-25 08:24

Ogłoszenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjunego

Ogłoszenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjunego
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-05-11
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-11 08:24
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-05-11 08:25

Zawiadomienie Dyrektora GDOŚ w sprawie budowy S-19

Zawiadomienie Dyrektora GDOŚ w sprawie budowy S-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-05-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-06 13:56
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-05-06 13:56

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WÓJT  GMINY
DOMARADZ
                                                                                                        Domaradz, dnia 08.04.2021r.
RGG. 6733.4.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o zakończeniu postępowania w sprawie
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej  na dz.  nr  ewid.  12701/18, 12701/10, 1126/1, 1125/3, 1124/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1131/1, 1121/4, 1084, 1122/1 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                                          INSPEKTOR
                                                                                                                          Jan Kosztyła
 
 
 
Otrzymują :
 1. Gmina  Domaradz, 36-230 Domaradz 345,
 2. Strony postępowania administracyjnego zgodnie z wykazem,
 3. A/a.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-04-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-04-08 14:41

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WÓJT  GMINY
DOMARADZ
                                                                                                        Domaradz, dnia 08.04.2021r.
RGG. 6733.3.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o zakończeniu postępowania w sprawie
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa  sieci  wodociągowej na dz.  nr  ewid.  1114/1, 1084, 1126/1, 1125/3, 1124/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1121/4, 1122/1 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                                          INSPEKTOR
                                                                                                                          Jan Kosztyła
 
 
Otrzymują :
 1. Gmina  Domaradz, 36-230 Domaradz 345,
 2. Strony postępowania administracyjnego zgodnie z wykazem,
 3. A/a.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-04-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-04-08 14:40

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WÓJT  GMINY
DOMARADZ
                                                                                                        Domaradz, dnia 06.04.2021r.
RGG. 6733.2.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o zakończeniu postępowania w sprawie
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej  na dz.  nr  ewid.  1687/5, 1691/4, 1752/1, 1692/8, 1693/4, 1693/3, 1777/3, 1773, 1769/1,  1769/3,  1769/5,  1769/6,  1769/8,  1769/10,  1769/9,  1769/11,  1769/12 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                                          INSPEKTOR
                                                                                                                          Jan Kosztyła
 
 
 
Otrzymują :
 1. Gmina  Domaradz, 36-230 Domaradz 345,
 2. Strony postępowania administracyjnego zgodnie z wykazem,
 3. A/a.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-04-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-04-07 14:19

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WÓJT  GMINY
DOMARADZ
                                                                                                        Domaradz, dnia 06.04.2021r.
RGG. 6733.1.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o zakończeniu postępowania w sprawie
 wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
 
            Na podstawie  art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamiam strony postępowania,  że tutejszy Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa  sieci  wodociągowej na dz.  nr  ewid.  1779/1, 1777/2, 1773, 1769/6, 1769/8, 1769/10, 1769/9, 1769/11, 1769/12 położonych  w miejscowości  Domaradz”
 
            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.   Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis  jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
            W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi  wydania decyzji o warunkach zabudowy  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu, pokój nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                                          INSPEKTOR
                                                                                                                          Jan Kosztyła
 
 
Otrzymują :
 1. Gmina  Domaradz, 36-230 Domaradz 345,
 2. Strony postępowania administracyjnego zgodnie z wykazem,
 3. A/a.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2021-04-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-04-07 14:20

Obwieszczenie Dyrektora GDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora GDOŚ w sprawie budowy S-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2021-03-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-03-22 13:07
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-03-22 13:08

Zawiadomienia o wszczęciu postępowań

Zawiadomienia o wszczęciu postępowań w sprawie budowy wodociągu w miejscowości Domaradz

Załączniki:

Zawiadomienie 1 Plik pdf 258.37 KB
Zawiadomienie 2 Plik pdf 238.55 KB
Zawiadomienie 3 Plik pdf 234.73 KB
Zawiadomienie 4 Plik pdf 243.88 KB
Zawiadomienie 5 Plik pdf 234.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2021-03-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-03-01 12:48
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-03-03 12:49

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

ObwieszczenieRDOŚ Plik pdf 447.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2021-02-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-02-01 15:01
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-02-02 15:01

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Zarządzenie Nr 0050.3.2021
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia 12 stycznia 2021 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2021/2022.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz tj.:
Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
 
od 1 lutego 2021 r.
do 16 lutego 2021 r.
 
 
od 8 marca 2021 r.
do 15 marca 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i art. 158 ustawy Prawo Oświatowe do 19 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lutego 2021 r. 22 marca 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23 lutego 2021 r.
do 1 marca 2021 r.
od 23 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r.
5. Podanie po publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3 marca 2021 r. 31 marca 2021 r.
 
§2
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2017 r., tj.:
Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym /samotnie wychowujących dziecko 1 np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki w trybie dziennym; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu:
- 5 godzin dziennie
- 6 godzin dziennie
- 7 godzin dziennie
- 8 godzin dziennie
- 9 godzin dziennie
 
 
0
1
2
3
4
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka ze wskazaniem liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru  
1
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
Wiek dziecka - w pierwszej kolejności kwalifikowane jest dziecko, które urodziło się najwcześniej w tym:
- dziecko 5-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 4-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 3-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 2,5-letnie
 
 
 
 
5
 
4
 
3
 
2
 
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.  
1
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 

 
§3
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz, prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędna do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2017 r. tj.:
Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym /samotnie wychowujących dziecko 1 np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w szkole podstawowej pierwszego wyboru  
1
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do przyjęcia której ubiega się kandydat  
1
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§5
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2021-01-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-11-18 13:20

Ogłoszenie Wody Polskie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania stawu na działce 8306/3 w Golcowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-11-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-11-18 13:20
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-11-19 13:21

Dotacje dla klubów sportowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że wnioski klubów sportowych w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w roku 2021 przyjmowane są do dnia 30 września 2020 r.

Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe działające na terenie Gminy Domaradz, które prowadzą działania w zakresie sportu, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Domaradza na wniosek klubu sportowego.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu.
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów  sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego.
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego.

Wnioski na rok 2021 powinny być składane w terminie do 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

Wzór wniosku, stanowi załącznik nr l do UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny statut oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla klubu sportowego,
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, jeśli podmiot prowadzi działalność przez okres krótszy powinien przedstawić sprawozdanie za okres od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i osób trzecich.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. rodzaj i cel zadania oraz sposób realizacji,
 2. oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
 3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania,
 4. dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Domaradz biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia z otrzymanych środków,
 5. wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł (w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną),
 6. wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie,
 7. planowany wkład rzeczowy i osobowy ,
  • W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł suma otrzymanych dotacji i nie może  przekroczyć 100 % całkowitego kosztu zadania wynikającego z kosztorysu określającego zakres rzeczowy i wartość zadania
  • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
  • Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.

 Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację zadania zawiera się umowę w formie pisemnej.

Załączniki:

Wzór wniosku Plik doc 15.67 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2020-09-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-09-14 11:48
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-09-24 11:49

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Domaradzu

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami tj.  Dz.U.2018 poz. 270 Wójt Gminy Domaradz ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w miejscowości Domaradz będącej własnością Gminy Domaradz.

 

 

l.p

Jednostka ewidencyjna /obręb/

Nr działki

Nr KW lub innego dokumentu własności

Pow. Ogólna  działki

Rodzaj użytku

Cena wywoła-wcza

 działki

Wys.

Wadium

(zł)

 

Minimalne postąpienie

1.

Domaradz

9170/9

 

własność

0,0154 ha

 

Bi działka zabudowana

6 603,00 zł

670  zł

 

67  zł

 

 

 

 

Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek ponosi kupujący

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka 9170/1 o pow. 0,0154 ha  zlokalizowana  w centralnej części Domaradza. Kształt działki regularny. Działka posiada dostęp do pasa drogowego drogi krajowej nr 19 z urządzonym dojściem do budynku. Przy wejściu do budynku usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną  dodatkowo teren działki przecinają sieci : telekomunikacyjna , wodociągowa i kanalizacyjna. W bliskim sąsiedztwie  zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ,  obiekty handlowo – usługowe , oraz obiekty użyteczności publicznej.  Zabudowę stanowi  drewniany budynek handlowy , częściowo podpiwniczony  o powierzchni użytkowej 14,70 m2. Na podstawie operatu wyceny nieruchomości  określono stan techniczny budynku jako zadawalający . Wartość poniesionych nakładów  zgodnie z operatem szacunkowym  ustalona została w wysokości  5 097,10 zł. Nakłady zostaną rozliczone  po dokonanej sprzedaży  nieruchomości w terminie  2 miesięcy  licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego z właścicielem budynku znajdującego się na działce.

W studium  Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Domaradz  uchwalonym Uchwałą rady Gminy Nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca  2000r. działka 9170/9 położona w miejscowości Domaradz  zlokalizowana jest na rysunku  Studium symbolem A, UŁ – administracja wszelkich podmiotów gospodarczych, usługi oświaty, zdrowia , kultury, łączności , sportu i turystki.  Na działkę brak jest Planu Przestrzennego Zagospodarowania.

Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 

14  październik  2020 r. godzinie 10.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3

 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-09-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-09-08 12:36
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 05 lipca 2022r. 04:34:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.