URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                              (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Wójt Gminy Domaradz
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych   położonych w miejscowości  Domaradz będące własnością Gminy Domaradz
 
Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia
W ha
 
Numer KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP Cena wywoławcza działki Wysokość wadium w (zł)
 
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1 % ceny z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych wywoławczej
Domaradz 12211
 
0,2000 ha
 
KS1B/00065577/2 Niezabudowana działka położona w peryferyjnej części wsi Domaradz. Teren działki lekko pochyły w całości pokryty koszoną trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu, dojazd odbywa się poprzez działki sąsiednie. Działka nie jest objęta MPZP natomiast zgodnie z Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych na rysunku studium        o symbolu RP, RO 7820,00 zł 780, 00 zł  
 
Nie mniej jak 80,00 zł
 
Domaradz 3405/2
 
0,2500 ha
 
KS1B/00035039/0 Niezabudowana działka położona w peryferyjnej części wsi Domaradz w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły pokryty koszoną trawą. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do kwadratu.. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową łączącą się z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzeniu infrastruktury technicznej. Działka nie jest objęta MPZP natomiast zgodnie z Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych na rysunku studium              o symbolu RP, RO 25 000,00 zł 2 500,00 zł  
 
Nie mniej jak 250,00 zł
 
 
 
 1. Przetarg na działkę 12211 położoną w Domaradzu odbędzie się 21 marca  2024  roku                                               o godzinie  1000 w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój  nr 3  (sala narad)
 2. Przetarg na działkę 3405/2 położoną w Domaradzu odbędzie się 21 marca  2024  roku                                       o godzinie  1200 w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój  nr 3  (sala narad)
 
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem  czyli do 18 marca 2024 roku do godziny 15.00
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • W razie odstąpieniu przez nabywcę  bez nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 • Postąpienie nie może być wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w urzędzie gminy w Domaradzu pokój nr 25.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 • Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia                      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Domaradz (wzór zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w dzień przetargu)
 • Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu.
 • Ogłoszenie wywiesza się na okres od 16.02.2024 r. do 17.03.2024 r
 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona nabywająca.
 • Dodatkowe  informacje o przetargu, można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr tel. 13 434 70 41 w. 30
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-16 09:03

WYKAZ


 
Wójt Gminy Domaradz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                     o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Domaradz, przeznaczonej do sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Numer działki 9210/1
Powierzchnia  
0,08 ha
 
Obręb
 
Domaradz
 
Nr KW KS1B/00035039/0
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Teren działki jest płaski, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg, dojazd możliwy tylko przez działki sąsiednie. Działkę przecinają sieci telekomunikacyjna                         i wodociągowa znacznie utrudniając możliwość zabudowy. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.
Położenie w MPZP Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań                     i Kierunków Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych jako ZR.
Cena nieruchomości 17 360 zł
 
- wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2024r.                                             do 08 marca  2024r.
- osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 29 marca 2024r.
- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej.
- informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy  w Domaradzu pokój nr 25 lub telefonicznie pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30
 

 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-16 09:02

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Załączniki:

Treść zawiadomienia Plik pdf 52.09 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-13 10:31
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-02-19 08:58

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaradz z dnia 8 lutego 2024 roku

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 73.16 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-02-08
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-02-08 14:56
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-02-08 14:56

Dotacje dla klubów sportowych 2024

Zgodnie z par. 5 p. 4 UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że w roku 2024 zostały przyznane następujące dotacje:


 1. MKS Sokół Domaradz – 50 000 zł
 2. LZS Orły Temidy Domaradz 1989  – 20 000 zł
 3. LKS Golcowa  – 38 500 zł

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2024-01-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-31 15:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                     (Dz.U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaradz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność gminy Domaradz  przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

l.p.

Oznaczenie nieruchomości (nr działki,

Dokument potwierdzający własność  

Powierzchnia

ha

 Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Rodzaj użytku

 

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku

Dzierżawa na okres

1.

 

8202

GP-II-GG-7212/3767/91 z 15.10.1991

 

 

0,53 ha

Golcowa

Brak MPZP

RIVa

Do 30 września każdego roku dzierżawy.

 

0,53q x

3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

 

Do lat 3

2.

1787

KS1B/00041111/4

 

0,23 ha

Golcowa

Brak MPZP

0,05 ha RIVa 0,18 ha RIIIb

Do 30 września każdego roku dzierżawy.

 

0,23 q x

3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

 

Do lat 3

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu od 22 stycznia 2024 roku do                     12 luty 2024r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy, BIP oraz  w prasie lokalnej.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-01-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-22 14:32

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-01-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-22 14:34
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-01-22 14:35

OBWIESZCZENIE O wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm) zawiadamiam mieszkańców i instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Domaradz, że w dniu 11.01.2024r. r. została wydana decyzja znak DGiGL.6233.5.2023.2024 o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bytowych  z terenu Gminy Domaradz firmie: WCTRON sp. z o.o. 50-406 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Domaradz oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Gminy Domaradz.

Wójt Gminy Domaradz
Jan Kędra

Załączniki:

Decyzja 1 2024 Plik pdf 1.74 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMarta Pilch2024-01-11
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-12 15:28
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-01-15 15:41

Wykaz


Wójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.  Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiące własność Gminy Domaradz, przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr
działki
Pow.
w ha
obręb Nr KW
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Położenie
W MPZP Gminy
Cena nieruchomości
 
 
 
 
 
 
 
3405/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaradz
 
 
 
 
 
 
 
KS1B/00035039/0
Teren działki lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim z niewielką skarpą wzdłuż północno wschodniej granicy, w całości pokryty koszoną trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu.. Dojazd odbywa się drogą gruntową łączącą się z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i leśnie . W odległości około 150 m zlokalizowana jest pojedyncza zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.   Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego.
Natomiast zgodnie ze studium Uwarunkowań  i Zagospodarowaniu
Przestrzennym gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych jako RP, RO.
 
 
 
 
 
 
 
25 000 zł
 
 
 
 
 
 
12211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,20 ha
 
 
 
 
 
 
Domaradz
 
 
 
 
 
 
KS1B/00035039/0
Niezabudowana działka położona w peryferyjnej części wsi Domaradz. Teren działki lekko pochyły w kierunku wschodnim w całości pokryty koszoną trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd odbywa się poprzez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego.
Natomiast zgodnie ze studium Uwarunkowań  i Zagospodarowaniu
Przestrzennym gminy Domaradz leży w terenach użytków rolnych oznaczonych jako RP, RO.
 
 
 
 
 
 
7820 zł
 
 
 
 
 
11867
 
 
 
 
 
0,4359
ha
 
 
 
 
 
Domaradz
 
 
 
 
 
KS1B/00035039/0
Teren działki jest zróżnicowany, pochyły w różnych kierunkach. Większości pokryty wysoką trawą oraz samosiewami drzew wzdłuż części granic. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd odbywa się drogą boczną o nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo obszar działki przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i położona jest w terenach z dostępem do urządzeń infrastruktury. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego.
 
  
 
 
 
 
    63 820 zł
- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  04 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.
- Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  15 lutego 2024 r.
- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP  oraz w prasie lokalnej.
- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 25 lub telefonicznie  pod                               nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.                                                                                                                                                                                      

 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2024-01-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-01-04 13:38

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 81.64 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-12-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-12-18 10:11
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-12-18 10:12

INFORMACJA O WNIOSKACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURACYJNE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

RGG. 041.2.2023                                                               Domaradz, dnia 06.12.2023r.
 
 
 
 

 
 
Wójt Gminy Domaradz informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacyjnej  oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dotacje na prace  konserwatorskie, restauracyjne i  roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków  został wybrany wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Barbary
w Golcowej.

 
 
1 Ilość złożonych wniosków 1
2 Nazwa i adres jednostki składającej wniosek           Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Barbary w Golcowej, 36-231  Golcowa 1
3 Nazwa zabytku Kościół parafialny pw. Św. Barbary w Golcowej , Dzwonnica i lamus w zespole kościelnym w Golcowej , obraz Św. Barbary.
4 Zakres prac i robót  na które ma być przyznana dotacja konserwację i restaurację drzwi zewnętrznych oraz przedsionka do zakrystii kościoła,
konserwacje obrazu Św. Barbary  wraz ze złoconą ramą,
remont systemu ppoż. w zabytkowym kościele,
remont drogi procesyjnej wokół zabytkowego kościoła,
konserwacja ścian zewnętrznych drewnianego lamusa, ogrodzenia oraz zabytkowej dzwonnicy przy kościele.
5 Uzasadnienie wyboru Oceniany wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym.  Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał  25 punktów.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                          Jan Kędra
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2023-12-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-12-06 11:59

WYKAZ Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 
Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.)  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność gminy Domaradz  przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.
 
l.p. Oznaczenie nieruchomości (nr działki,
Dokument potwierdzający własność  
Powierzchnia
ha
 Położenie Przeznaczenie nieruchomości
Rodzaj użytku
 
Termin płatności czynszu dzierżawnego Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Dzierżawa na okres
1.  
9785/3
GP-II-GG-8223/2078/91 z 06.06.1991
 
 
0,08 ha Golcowa Brak MPZP
RIVa
Do 30 września każdego roku dzierżawy.  
0,08 q x
3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.
 
 
Do lat 3
2.  
2872
KS1B/00035039/0
 
0,25 ha Domaradz Brak MPZP
RIVa, RIVb
Do 30 września każdego roku dzierżawy.  
0,25 q x
3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.
 
 
Do lat 3
 
 
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu od 06 grudnia 2023 roku do                     27 grudnia 2023  r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy,  BIP oraz  w prasie lokalnej.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-12-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-12-06 11:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r poz. 775), w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 
1469)
ZAWIADAMIAM
że na wniosek mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31 03-226 Warszawa zostało

wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji - zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Domaradz.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 
wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Domaradz,

pok. 24 w godzinach pracy urzędu.
Na podstawie art. 41 §1 kpa w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej

o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego 
obowiązku, doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMarta Pilch2023-11-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-27 15:02

Informacja i wynikach przetargu


 
1. W dniu 24 listopada 2023 roku w Urzędzie Gminy Domaradz pok. Nr 3 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony.
2. Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość o nr 1113/9 o pow. 0.0728 ha położona w miejscowości Domaradz dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi KW Nr KS1B/00035039/0
3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby.
4.Cenna wywoławcza nieruchomości wynosiła 19 940,00 zł /dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych/
Najwyższa osiągnięta w przetargu to 30 000, 00 zł /trzydzieści tysięcy złotych/
6. Nabywcą działki został Pan Paweł Dobosz.
 
Informację zamieszcza się w BIP, stronie urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 7 dni.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-11-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-27 15:06

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Obwieszczenie Wody Polskie Plik pdf 523.62 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-11-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-21 14:46
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-11-21 14:49

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 91.63 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-11-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-11-09 10:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-11-09 10:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 poz. 344 )  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność gminy Domaradz  przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

l.p.

Oznaczenie nieruchomości (nr działki,

Dokument potwierdzający własność

Powierzchnia

ha

 Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Rodzaj użytku

 

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku

Dzierżawa na okres

1.

 

9291/7

KS1B/00035039/0

 

0,1580 ha

Domaradz

Brak MPZP

RIVa, ŁIII, ŁIV

Do 30 września każdego roku dzierżawy.

 

0,1580 q x

3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

 

Do lat 3

2.

 

 

1025

KS1B/00035039/0

 

 

 

0,15 ha

 

Domaradz

Brak MPZP

ŁII, ŁIII

Do 30 września każdego roku.

 

0,1580 q x 3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

 

Do lat 3

3

 

 

8002

Postanowienie              I Ns 235/10

 

 

 

0,22 ha

Domaradz

Brak MPZP

LZR PsIV

Do 30 września każdego roku.

0,22 q x 3dt pszenicy x cena skupu pszenicy w I półroczy danego roku.

Do lat 3

 

 

Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu od 25 października 2023 roku do              15 listopada  2023  r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy,  BIP oraz  w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-25 11:04

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                              (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Wójt Gminy Domaradz
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej   położonej w miejscowości  Domaradz będącej własnością Gminy Domaradz
 
Położenie nieruchomości Domaradz
Numer działki 1113/9
 
Powierzchnia
 
0,0728 ha
 
Numer Księgi Wieczystej KS1B/00035039/0
 
Opis nieruchomości
Niezabudowana działka położona w Domaradzu, gmina Domaradz. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły                   z niewielką skarpą wzdłuż południowo zachodniej granicy. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Dojazd odbywa się drogą boczną o nawierzchni bitumicznej. Na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i położona jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.  Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa.  W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne i rzeka Stobnica.
 
 
Przeznaczenie w MPZP
Działka nie jest objęta MPZP natomiast zgodnie z studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Domaradz leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o symbolu MRj
Cena wywoławcza działki 19 940,00 zł
Wysokość wadium w (zł)
 
1 994,00  zł
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1 % ceny z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych wywoławczej Nie mniej jak 200,00  zł
 
 
 
 
Przetarg odbędzie się  24 listopada  2023  roku o godzinie 11.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój  nr 3                 (sala narad)
 
 
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem czyli do 21 listopada 2023 roku do godziny 1500
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu  na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • W razie odstąpieniu przez nabywcę  bez nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 • Postąpienie nie może być wynosić mniej niż 200,00 zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w urzędzie gminy w Domaradzu pokój nr 25.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej                       w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 • Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Domaradz (wzór zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w dzień przetargu)
 • Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu.
 • Ogłoszenie wywiesza się na okres od 17.10.2023 r. do 16.11.2023 r
 • Dodatkowe  informacje o przetargu, można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr tel. 13 434 70 41 w. 30
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-18 11:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U.  2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz.  344 z późn. zm.) Wójt  Gminy Domaradz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiące mienie gminne Gminy Domaradz, położone w miejscowości Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Położenie nieruchomości

Domaradz

Numer działki

2124

Powierzchnia

0,01 ha 

Nr księgi wieczystej

 

KS1B/00035039/0

Opis nieruchomości

Niezabudowana działka   położona w pośredniej części wsi Domaradz. Teren działki jest płaski w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokątna. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd odbywa się przez działki sąsiednie. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie                              i położona jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

 

Działka 2124 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz

Termin zapłaty

 

Dopłata wynikająca z różnych wartości zamienianych nieruchomości nastąpi przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena nieruchomości (zł)

2370 zł

Forma obrotu zbycia

Zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze umowy zamiany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2023 poz.  344 z późn. zm.).

- Zbycie w drodze zamiany nastąpi na nieruchomość obejmującą działki 2125/1 o pow.  0,0010 ha stanowiąca własność osoby fizycznej, 2126/1 o pow. 0,0009 ha stanowiąca własność osób fizycznych, 2127/3                                          o pow.  0,0114 ha stanowiąca własność osoby fizycznej położone w miejscowości Domaradz,

- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  16 października 2023 do                                       6 listopada  2023

- Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  27 listopada  2023 r.

- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP  oraz w prasie lokalne,

- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 25 lub telefonicznie  pod  nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-16 10:00

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie Plik pdf 343.14 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-19 11:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-10-25 11:08

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Załączniki:

Treść informacji Plik pdf 50.26 KB
Treść informacji Plik pdf 242.66 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-03 12:14
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-10-10 11:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-06 11:10

OBWIESZCZENIE z dnia 25 września 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6730.29.2023 z dnia 25.09.2023r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynową, na działkach o nr ewid. 1677/1, 1678, 1679, 1680/1, 1692/3 położonych w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-26 15:11

OBWIESZCZENIE z dnia 25 września 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.5.2023 z dnia 25.09.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zadaszenia trybuny stadionu sportowego, na działce  nr ewid. 1778/1 położonej w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-26 15:10

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 września 2023 r.


 
          Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2023 poz. 997) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks   postępowania   administracyjnego  ( t. j.  Dz. U. 2023  poz. 775 )  zawiadamia   się        o   zakończeniu   postępowania   administracyjnego   wszczętego   na   wniosek   Gminy   Domaradz       w  sprawie  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia pod  nazwą:  „ Budowa  zadaszenia  trybuny  stadionu  sportowego  na  działce  nr  ewid.  1778/1 położonej w  miejscowości  Domaradz ”.
          Informuje  się   każdego  kto  ma  interes   prawny,   że   zebrane   zostały  dowody  i  materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i  ewentualnie wnieść uwagi    i  wnioski  w  Urzędzie   Gminy  w  Domaradzu   pok.  Nr 19   ( II )  piętro  w  godzinach  pracy  urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
         Obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  poprzez wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-18 13:58

WykazWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                             (tj.  Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zniesienia współwłasności w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym stanowiących  współwłasność w udziale ¾   Gminy Domaradz, a osobą fizyczną w udziale ¼ .
Nr
działki
Pow.
w ha
obręb Nr KW
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena nieruchomości
616
618
655
690
3379
4057
4063
714
715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,14
0,04
0,13
0,06
0,11
0,16
0,12
0,10
0,05
 
 
 
Barycz KS1B/00050173/2 Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 616, 618, 655, 690, 3379, 4057, 4063, 714, 715, 711 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Domaradz,  natomiast działki o numerze ewidencyjnym 690, 3379 leżą                      w terenach użytków rolnych oznaczonych symbolem RP, RO, działki                 o numerze ewidencyjnym 616, 618, 655, 4057, 4063 leżą w terenach użytków rolnych przeznaczonych do zalesień a działki oznaczone                       w ewidencji gruntów i budynków jako działki 711, 714, 715 leżą                          w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o symbolu 1MRj.
 • Działka  616 o pow. 0,14 ha jest niezabudowana lekko pochyła                     w całości pokryta trawą oraz samosiewami drzew. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej ani dojazdu.
 • Działka  618 o pow. 0,04 ha jest niezabudowana , teren działki zróżnicowany, lekko pochyły w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dojazdu  ani uzbrojenia infrastruktury technicznej.  
 • Działka 655 o pow. 0,13 ha jest niezabudowana w znacznej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny. Działka nie posiada urządzonego dojazdu ani  nie posiada infrastruktury technicznej
 • Działka 690 o pow. 0,06 ha jest to działka niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki lekko pochyły a kształt działki jest regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
 • Działka 3379 o pow. 0,11 ha jest niezabudowana położona                        w bliskiej odległości od zabudowań, teren działki jest lekko pochyły. Działka nie posiada dostępu do drógi ani urządzeń infrastruktury technicznej .
 • Działka 4057 o pow. 0,16 ha jest to działka niezabudowana położona w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawa oraz samosiewami drzew. Kształt działki jest regularny. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej.
 • Działka 4063 o pow. 0,12 ha jest to działka niezabudowana                      w średniej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły                        w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej
 • Działka  714 o pow. 0,01 ha jest niezabudowana położona                               w pośredniej części wsi. Teren działki jest lekko pochyły pokryty                           w całości trawą. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jest jedynie przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, bezpośrednie sąsiedztwo to nieruchomości gruntowe niezabudowane. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa.
 • Działka 715 o pow. 0,05 ha jest niezabudowana położona                                   w pośredniej części wsi. Teren działki jest pochyły w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu, dojazd jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa, a w dalszej odległości nieruchomości rolne i leśne.
Cena udziału  1/4 będącego  własnością osoby fizycznej
Wynosi :  9 042,50 zł
Zniesienie współwłasności
następuje na rzecz  Gminy Domaradz
 
 
 
 
4 760 zł
 
 
 
1360 zł
 
 
 
 
3640 zł
 
 
 
 
2340 zł
 
 
 
 
4290 zł
 
 
 
 
 
5440 zł
 
 
 
 
4080 zł
 
 
 
 
 
1710 zł
 
 
 
 
 
 
8550 zł
711 0,08 ha
 
Barycz KS1B/00050173/2
 
 
 
 
 • Działka 711 o pow. 0,08 ha jest niezabudowana położona                                    w pośredniej części wsi. Teren działki lekko pochyły, pokryty                          w całości trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Północną część działki przecina napowietrzna  linia elektroenergetyczna, dodatkowo wzdłuż północnej granicy obszar przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bliskie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości niezabudowane.
 
 
17 200 zł
 
 
 
Wartość udziału będącego udziałem ¾ Gminy Domaradz  
Wynosi: 12 900 zł
Zniesienie współwłasności
następuje  na rzecz Marii Szal
 
- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  18 września 2023 r. do 9 października  2023 r.
- Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  30 października  2023 r.
- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP  oraz w prasie lokalnej.
- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 25 lub telefonicznie  pod                               nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.                                                                                                                                                                                      
 
 
 
Sporządziła: Mikoś Angelika
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-09-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-18 14:00

OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.7.2023 z dnia 30.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, na działkach o nr ewid. 1039/1, 1033/1 położonych w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 38.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 15:24
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-09-01 15:29

OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023r.

   
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.6.2023 z dnia 30.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wieży widokowej na działce o nr ewid. 11353/6 położonej w miejscowości Golcowa”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 37.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 15:27

Wykaz


 
Wójt Gminy Domaradz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                        (tj. Dz. U  2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz, przeznaczonej na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
L.p Oznaczenie Nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Pow. działki Opis nieruchomości forma sprzedaży Położenie
W MPZP Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości
1.
 
 
 
1113/9
KS1B/00035039/0
 
 
0,0728 ha
 
 
Niezabudowana działka położona w Domaradzu gmina Domaradz. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły, z niewielką skarpą wzdłuż południowo-zachodniej granicy. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd odbywa się drogą boczną                             o nawierzchni bitumicznej. Na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i położona jest w terenach                    z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa . W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne i rzeka Stobnica.
 
 
Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego.
Natomiast zgodnie ze studium Uwarunkowań  i Zagospodarowaniu
Przestrzennym gminy Domaradz leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej                              o symbolu 1MRj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 940 zł
 
 
 
 
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 sierpnia  2023 r. do 18 września 2023 r. Osoby fizyczne                               i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344                         z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia                                                               9 października  2023 r. 
 
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć u Urzędzie Gminy Domaradz pokój 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30 .
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-28 15:10

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 78.74 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 13:31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2024r. 01:00:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.