URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dofinansowanie opłat za kształcenie

Uchwała Nr XXXII/204/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia  24 maja 2006r


w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów w 2006 roku dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz.

   Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 91 d, pkt.1, art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela tekst jednolity: (Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29,03.2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r.,Nr 46, poz.430)

Rada Gminy uchwala
co następuje:

    § 1

W 2006 roku dofinansowaniem obejmuje się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1.Szkolenia rad pedagogicznych i dyrektorów,
2. Studia magisterskie uzupełniające,
3.Studia podyplomowe,
4.Kursy kwalifikacyjne

    § 2

1.Ustala się następujące specjalności które mogą być dofinansowane w 2006 r: filologia angielska i germańska, zarządzanie oświatą, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, edukacja i potrzeby rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, technika, technika w kształceniu, plastyka, bibliotekoznawstwo, nauczanie zintegrowane, logopedia, technologie informacyjne i bibliotekoznawstwo, pedagogika specjalna i dydaktyka języków obcych, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, matematyka, historia.
2. Tematyka szkoleń rad pedagogicznych i dyrektorów szkół powinna wynikać z aktualnych potrzeb związanych ze statutową działalnością szkoły i zaleceń nadzoru pedagogicznego.

   § 3

1.Na szkolenie rad pedagogicznych i dyrektorów szkół w 2006 r. przeznacza się maksymalnie 5000,00 złotych.
2.Maksymalna kwota dofinansowana w 2006r. do czesnego do II semestru roku akademickiego 2005/2006 i I semestru roku akademickiego 2006/2007 które są kolejnymi lub pierwszymi semestrami w toku studiów lub kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia wynosi nie więcej  niż 46 % opłaty ustalonej przez jednostkę szkolącą.
3. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych za które szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli  nie pobierają opłat za kształcenie nie może przekraczać 46 % wymienionych kosztów.

    § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

    § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 czerwca 2024r. 23:25:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.