URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Budżet na rok 2004

Uchwała Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. e , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.109 ust1, art.112ust.1 i 2 pkt. 2 art. 117,art. 118 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)


Rada Gminy uchwala:

§ 1


Ustala się dochody gminy na 2004 rok w wysokości 7 663 496,00 zł


1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 1 297 806 zł

a) podatek rolny - 173 918,00
b) podatek leśny -  20 172,00 
c) podatek od nieruchomości - 404 164,00
d) wpływy z karty podatkowej - 2 000,00
e) podatek od spadków i darowizn - 1 000,00
f) wpływy z różnych opłat - 2 000,00
g) opłaty lokalne 9 100,00 (w tym opłata targowa 9 100 zł)
h) opłata skarbowa - 17 000,00
i) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 30 000,00
j) podatek od czynności cywilnoprawnych - 23 000,00
k) podatek od środków transportowych - 40 000,00
l) odsetki - 1 000,00
ł) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 573 702,00

 • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 568 602,00 
 • udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 5 100,00

m) wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 750,00
 
2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 

401 443,00zl

 3. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZLECONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

10 000,00

4. PLANOWANA SUBWENCJA OGÓLNA

 5 808 867,00

Z tego:

 • część- wyrównawcza  1 972 552,00
  w tym:
  • kwota podstawowa 1 892 658,00
  • kwota uzupełniająca 79 894,00
 • część równoważąca 5 497,00
 • część- oświatowa  3 830 818,00

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

136 180,00

z tego:

 • Wpływy z dzierżawy i najmu  41 735,00
 • Wpływy z usług 94 445,00

6. POZOSTAŁE DOCHODY - 9 200,00
 
Z odsetek z rachunków bankowych - 9 200,00
 

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2
 

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 8 020 439,00 zł.
z tego:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 4 478,00
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 57 000,00
3. Transport i łączność - 605 320,00
4. Gospodarka mieszkaniowa - 98 500,00
5. Administracja publiczna - 1 020 536,00
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 943,00
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 81 663,00
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 21 313,00
9. Obsługa długu publicznego - 74 135,00
10. Różne rozliczenia - 23 413,00
11. Oświata i wychowanie - 4 803 141,00
12. Ochrona zdrowia - 30 000,00
13. Opieka społeczna -  690 210,00
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 285 750,00
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 199 397,00
16. Kultura fizyczna i sport - 24 640,00
 
RAZEM :
8 020 439,00

Szczegółowe wydatki budżetu gminy zawiera Załącznik Nr 2.

§ 3


Ustala się kwotę spłaty kredytów w wysokości 280 000 zł

W Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rata płatna w miesiącu lipcu 8 000 zł.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok O/Domaradz " rata płatna w miesiącu styczniu 72 000 zł.

3. Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2003 r. w kwocie 200 000 zł.


§ 4


Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 356 943 złotych. Źródłem finansowania wydatków nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 636 943 zł w tym: deficytu budżetu 356 943 zł ustala się kredyt w banku krajowym.


§ 5


Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6


Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań

w kwocie 411 443 zł.

Z tego:

 • opieka społeczna - 341 500,00 złotych
 • administracja publiczna - 59 000,00 złotych
 • urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - 943,00 złotych.
 • bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa - 10 000 złotych

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych określa załącznik Nr 4.

§ 7

Ustala się dotacje:

1. Dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty:

-Przedszkole S. Służebniczek NMP /niepubliczne/ 33 141 zł

2. Dla instytucji kultury 119 397 zł

Gminny Ośrodek Kultury 88 641 zł

biblioteki 110 756 zł

3. Dotacja dla Izby Rolniczej 3 478 zł

4. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 2 000 zł

5. Dotacje w trybie art.118 ustawy o finansach publicznych 24 640 zł

- Ludowego Klubu Sportowego w Golcowej 12 320 zł

- Młodzieżowego Klubu Sportowego MKS "SOKÓŁ" 12 320 zł.

Celem Klubów jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej.

§ 8


Ustala się w dziale 600"Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" wydatki w kwocie 400 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu

w Brzozowie na remont drogi powiatowej Nr 19312 Domaradz " Przysietnica.


§ 9


Ustala się wydatki na finansowanie zadań objętych limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny w 2004 roku.

Załącznik Nr 5.

§ 10

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu.

Przychody : 50 000 zł
Wydatki : 53 000 zł 

II. Szkoła Podstawowa w Baryczy

Przychody : 800 zł
Wydatki : 1 000 zł 

III. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej

Przychody : 35 000 zł
Wydatki : 35 000 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej

Przychody : 10 000 zł
Wydatki : 10 000 zł 

V. Gimnazjum w Domaradzu

Przychody : 1 500 zł
Wydatki : 2 300 zł 

Załącznik Nr 6.

§ 11


Ustala się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:


Przychody : 2 500
Wydatki: 14 100

Załącznik Nr 7.

§ 12

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 30 000 zł i wydatki na zrealizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok

na kwotę 30 000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych.

§ 14

1. Ustala się maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 100 000 zł.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 13:44:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.