XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2023 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.
40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1270 z późn. zm), Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XLVI.281.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia
2022 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 20.350,00 zł, z tego:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.350,00 zł. Szczegółowy plan zmian dochodów określa załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 20.350,00 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.850,00 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500,00 zł. Szczegółowy plan zmian wydatków określa załącznik nr
2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Jan Kędra
Id:
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2023-09-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-22 15:07