XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2023 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.
559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1634 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XLVI.281.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia
2022 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 937.887,00 zł, z tego:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 937.887,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 23.02.2023 r. znak: F-VI.3120.1.2023 w sprawie podziału kwot dochodów i dotacji na
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok. Szczegółowy plan zmian
dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 937.887,00 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 924.403,10 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.483,90 zł. Szczegółowy plan zmian wydatków określa załącznik nr
2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Jan Kędra
Id:

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
0050.13 Plik pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2023-02-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-06 10:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-06 10:07