XML
Zawiadomienie o sesji w dniu 12 sierpnia 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz.559 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 12 sierpnia 2022r. (tj. piątek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021
10. Ocena działalności jednostek organizacyjnych (GOK, GOPS)
11. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 projekt Uchwały (Nr 
XLI.248.2022)
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Domaradz
projekt Uchwały (Nr XLI.249.2022)
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych 
i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Domaradz
projekt Uchwały (Nr XLI.250.2022)
d) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w 
zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz
projekt Uchwały (Nr XLI.251.2022)

12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
16. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Stefan wolanin
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2022-08-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-08-04 11:41