XML
Zarządzenie Nr 0050.89.2022 Wójta Gminy Domaradz z dnia 14 grudnia 2022r.   w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w Statutach Sołectwa Barycz, Golcowa i Domaradz.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze  zm.), oraz uchwały Nr XXVII.172.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Domaradz,
zarządzam, co następuje:
 
§ 1 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w Statutach Sołectwa Barycz, Golcowa i Domaradz
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z formularzem zgłaszania uwag stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu, w serwisie internetowym Gminy Domaradz - www.domaradz.pl, oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaradzu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Domaradz
nr 0050.89.2022

dnia 14 grudnia 2022 roku
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ
W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
 dotyczących zmian w Statutach Sołectwa Barycz, Golcowa i Domaradz.
Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze  zm.), oraz uchwały Nr XXVII.172.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Domaradz,
Wójt Gminy Domaradz  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektów  uchwał  w sprawie zmian w Statutach Sołectwa Barycz, Golcowa i Domaradz.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 15 grudnia 2022 roku do
27 grudnia 2022 roku.
Uwagi można składać:
  • w formie pisemnej poprzez:
    • formularz zgłaszania  uwag (pisemny) - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Domaradzu www.domaradz.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaradzu, który należy przesłać na adres mailowy: gmina@domaradz.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345;
  • w formie on–line poprzez:
    • formularz zgłoszenia  uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Domaradzu www.domaradz.plCelem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektów uchwał.
Projekty uchwał w sprawie zmian w statutach sołectw  znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Domaradz, jako załączniki do niniejszej informacji.
Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Domaradz.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG. Plik doc 12.28 KB
zmiana statutu sołectwa. Plik doc 15.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2022-12-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-12-15 11:52
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-12-15 11:54