XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

 
§ 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazane na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
 
  1. Dochody
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 469.200,00
  85395   Pozostała działalność 469.200,00
    2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.10.2022 r. znak: Śr-V.946.8.1.2022 w sprawie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych)  469.200,00
Razem: 469.200,00
 
  1. Wydatki
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 469.200,00
  85395   Pozostała działalność 469.200,00
    3110 Świadczenia społeczne 460.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 135,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.115,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
Razem: 469.200,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2022-11-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-11-16 12:44