XML
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów z Funduszu Pomocy

 

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 późn. zm.)

 

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

 
§ 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów, na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie numeru Pesel i wykonanie zdjęcia oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy
 

  1. Dochody

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

92,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

92,00

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr Pesel kwota 27,00 zł i wykonanie zdjęcia kwota 65,00 zł)

92,00

852

 

 

Pomoc społeczna

681,00

 

85295

 

Pozostała działalność

681,00

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.07.2022 r. znak: S-III.3111.52.161.2022.ES w sprawie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy)

681,00

Razem:

773,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Wydatki

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

92,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

92,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92,00

852

 

 

Pomoc społeczna

681,00

 

85295

 

Pozostała działalność

681,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

681,00

Razem:

773,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłElżbieta Barud - Skarbnik2022-07-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-28 13:31