URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Petycja zamówienia Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) 
 
Dane Podmiotu wnoszącego petycję/wniosek* znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  
Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
 
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 
 
Preambuła Wniosku/Petycji*:
Wnioskodawca  ponownie zapoznał się z protokołami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli opublikowanymi na stronach www.nik.gov.pl inter alia o sygnaturze LBY-4101-017-00/2014 Nr ewid. 23/2015/P/14/037/LBY pod nazwą „Organizacja i finasowanie szkoleń dla pracownikow administracji publicznej” 
 
W konkluzjach ogólnych - rzeczonych protokołów NIK -  znalazła się m.in. następująca sugestia:  
„(…) Najwyższa Izba Kontroli, niezależnie od wniosków przekazanych w wystąpieniach pokontrolnych kierownikom skontrolowanych jednostek, uznaje za niezbędne podjęcie następujących działań na rzecz efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia pracowników:
− dokonywanie – w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego – rzetelnych analiz rzeczywistych potrzeb szkoleniowych oraz sporządzanie na ich podstawie okresowych planów szkoleń;
− określenie mechanizmów i procedur kontrolnych zapewniających efektywne wykorzystanie środków finansowych, w tym przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
− wypracowanie instrumentów ewaluacji szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, pozwalających na dokonanie oceny, czy przyniosły one zamierzone rezultaty. Zdaniem NIK istnieje potrzeba oparcia ewaluacji szkoleń na weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności oraz ich poświadczania stosownym certyfikatem zamiast powszechnie stosowanych certyfikatów potwierdzających jedynie fakt uczestnictwa w szkoleniu
 
Ponadto w treści wzmiankowanych protokołów NIK zarzuca JST, w poszczególnych przypadkach: 
"Kierowanie pracowników na szkolenia, których tematyka nie odpowiadała ich zakresom czynności i zadaniom realizowanym przez Urząd (…)” - sic! 
Jak wynika z protokołów - wg. NIK - Urzędnicy "(…) nie sporządzali planów szkoleń oraz nie prowadzili dokumentacji dotyczącej planowania i przebiegu szkoleń na podstawie tzw. „indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego pracowników”(…)” 
 
Analizując uzyskane w ostatnich latach odpowiedzi Wnioskodawca utwierdził się w przekonaniu, że pomimo upływu czasu sygnalizowane przez NIK mankamenty nie zostały usunięte, a w pewnych obszarach wraz ze wzrostem budżetów  - problematyka niewłaściwego wydatkowania środków podatników w tym obszarze  pogłębia się i wymaga ciągłej kontroli społecznej - poprzez zwiększanie jawności i transparentności. 
 
Zatem każdy Podatnik - ma obowiązek i prawo zadawać pytanie  -  jeśli prawdziwe są powzięte przez  NIK wnioski - czy nie świadczy to  niezbicie o tym, że można - ciężko zarobione pieniądze Podatników  wydatkować efektywniej w tym obszarze! 
Wszak w obecnej - szybko zmieniającej się rzeczywistości można uzyskiwać oszczędności w wydatkowaniu pieniędzy Podatników - zwiększając ilość podmiotów dodatkowo zapraszanych imienie do postępowań (im więcej podmiotów - tym uczciwsza konkurencja) i skupiając się nad nowymi wyzwaniami jakie stawia zmieniająca się rzeczywistość, inter alia : informatyzacja, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, promocja gminy w taki sposób aby przyciągać inwestorów, oraz podjęcie wszelkich prewencyjnych czynności związanych w zarządzaniem kryzysowym - w ramach niepewnej sytuacji geopolitycznej, etc 
 
Resumując - zdaniem wnioskodawcy - biorąc pod uwagę, że wydatkowane są na ten cel pieniądze Podatników - w szczególnym interesie publicznym pro publico bono jest poddanie tego obszaru kontroli społecznej, procedurom sanacyjnym, czy to w trybie art. 241 KPA czy w trybie art 61 i 63 Konstytucji RP -  dot. jawności i transparentności, etc  
 
 
Ponadto wnioskodawca zapoznał się z protokołem pokontrolnym NIK o sygnaturze LOL.411.004.01.2022 pt. „(…) Stosowanie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (…) 
W całości wzmiankowany protokół dostępny jest na stronach nik.gov.pl - i z tego źródła Wnioskodawca czerpał poniżej przedstawione informacje. 
W mniemaniu wnioskodawcy tezy zawarte w rzeczonym protokole są zatrważające z puntu widzenia Podatnika, przeczytać tam można inter alia: 
 
„(…) Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
podlegających przepisom Pzp, a także zamówień poniżej 130 tys. zł. 
Nieprawidłowości stwierdzono bowiem we wszystkich badanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Polegały one w szczególności na określaniu wartości szacunkowej zamówienia, skutkującym pominięciem stosowania ww.ustawy, niejednoznacznym i niewyczerpującym opisaniem przedmiotu zamówienia, nierzetelnym ocenianiu badaniu ofert (…) „  
 
W całości rzeczony protokół dostępny jest na stronach www.nik.gov.pl
 
 
Zdaniem wnioskodawcy tak duża skala nieprawidłowości w tym obszarze wynikać może inter alia ze zbyt małej ilości rejestrowanych niezmawianych ofert w kwotach poniżej 130 tys. pln  - przepis  - §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - jest w gminach prawie całkowicie martwy. 
Tymczasem: 
„(…) § 6. 1. Dokumentacja nietworząca akt spraw to dokumentacja, która nie została przyporządkowana do sprawy a jedynie do klasy z wykazu akt.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, mogą stanowić w szczególności:
(…)
2) niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystane (…)” 
 
Być może dlatego NIK w powołanym powyżej raporcie konkluduje „(…) Nieprawidłowości stwierdzono bowiem we wszystkich badanych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego (…)”  Aby obronić się przed ewentualną sugestią wybiórczego cytowania niniejszego protokołu NIK dostępnego na ogólnodostępnych stronach www.nik.gov.pl - Wnioskodawca wnosi o to aby Decydenci zapoznali się w całości z rzeczonym protokołem. 
 
Z powodu całkowitego ignorowania niniejszego przepisu w Urzędach - być może Przedsiębiorcy boją się na zasadach uczciwej konkurencji składać niezamawiane oferty (skoro i tak ich nikt nie dekretuje) - tymczasem im więcej ofert zarchiwizowanych w Urzędzie - tym większe spektrum uzyskania niższej ceny i tym mniejsze prawdopodobieństwo stosowania zasad nieuczciwej konkurencji, a co za tym idzie mniejsze prawdopodobieństwo, że PODATNIK przeczyta przypadkowo w protokole NIK: 
 
"(…) Nieprawidłowości stwierdzono bowiem we wszystkich badanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (…)”  - w całości z rzeczonym protokołem LOL.411.004.01.2022 pt. „(…) Stosowanie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (…)  - można zapoznać się na stronach nik.gov.pl
 
Nie bez powodu Wnioskodawca - pro publico bono -  cytuje po raz trzeci rzeczną sentencję 
 
Ponadto: 
Wnioskodawca przed złożeniem niniejszego wniosku dokonał analizy odpowiedzi uzyskanych  w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w przeciągu ostatnich 20 lat -  w obszarze związanym z wydatkowaniem środków podatników przez JST  na cele dotyczące szkoleń i  podnoszenia kwalifikacji Urzędników.
Punktem wyjścia analizy dokonanej przez wnioskodawcę był zapis art. 241 KPA: “Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”
 
Oczywiście wszystko w kontekście art. 61 i 63 Konstytucji RP (…) "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym, (…) etc” oraz art 225 KPA: „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku (…) „ 
 
Dodatkowo dokonując analizy uzyskanych do tej pory odpowiedzi i widząc potrzebę zadania kolejnych pytań związanych z wydatkowaniem przez Urzędy środków Podatników - Wnioskodawca -  opierał się w tym przypadku na następujących podstawach prawnych: 
Art. 24 ust. 2 pkt. 7 i art. 29 Ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ”    
- scilicet: art. 24  wzmiankowanej ustawy: „(…) Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności (…) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych (…)” 
Art. 29 wyżej wzmiankowanej  ustawy - scilicet: "(…)  1. Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
2. W planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. (…)” 
 
 
 
 
W zawiązku z powyższym: 
 
Osnowa Wniosku: 
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) - w dalszej części rzeczona ustawa może występować pod akronimem: uoddip) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - ile niezmawianych ofert w 2023 r. - z obszarów szkoleń - przyporządkowano zgodnie z brzmieniem §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
 
§2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) - w dalszej części rzeczona ustawa może występować pod akronimem: uoddip) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej czy w ramach realizacji obowiązku określonego w Art. 24 ust. 2 pkt. 7 i art. 29 Ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - Pracownicy (kadra kierownicza) urzędu choć sporadycznie (1 raz do roku) dokonują rekonesansu w zakresie protokołów pokontrolnych publikowanych na stronach www.nik.gov.pl  w zakresie dotyczącym JST? 
 
 
 
 
Odmienny Tryb: 
Wniosek Odrębny - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - został dołączony do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 
 
§3) Na mocy art. 253 KPA Wnioskodawca wnosi o wyznaczenie terminu rozmowy telefonicznej w dzień przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków - w trybie telefonicznym - w związku z art. 14 §2 KPA. 
Wnosimy o wyznaczenie konkretnej daty i godziny. 
Tematem rozmowy w kontekście wyżej powołanych Tez będą sprawy związane z art. 241 KPA w kontekście szkoleń w związku z art. Art. 24 ust. 2 pkt. 7 i art. 29 Ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
PS: Jeśli połączenie telefoniczne nie zostanie nawiązane punktualnie w czasie wyznaczonego terminu - oznaczać to może, że termin koliduje z innymi terminami Osób uczestniczących w optymalizacji - scilicet: "Optymalizatorów241KPA”*  - prosimy wtedy o anulowanie terminu. 
 
 
II Wniosek odręby: 
W związku z powyższym, na mocy art 61 i 63 Konstytucji RP, w trybie art 241 KPA, w kontekście uprzedniego naszego wniosku 
- świadomi brzmienia art 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - UPROSZCZONY TRYB - przy zam. pon. 130 tys. pln 
- wnosimy o przesyłanie do końca roku zaproszeń do postępowań w tym obszarze do jak największej ilości podmiotów (tzw. czynne promowanie prowadzonych postępowań) - w tym wnosimy o to aby do końca roku wysyłać zaproszenia z tego obszaru - scilicet: szklenia, cyberbezpieczeństwo, etc pod adres zwrotny: podnoszenie-wiedzy@samorzad.pl - wraz z opisem planowanego zamówienia. 
Oczywiście wszystkie te czynności powinny przebiegać w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa i w ramach rozważnego i racjonalnego prowadzenia spraw publicznych przez Decydentów (ochrona danych, zachowanie terminów, etc), zachowania zasad uczciwiej  konkurencji oraz szczególnej ostrożności przy ewentualnym udostępnianiu informacji wrażliwych, etc   
Wnioskodawca ma na myśli oczywiście wszystkie postępowania w obszarze wykonywania zadań własnych związanych Art. 24 ust. 2 pkt. 7 i art. 29 Ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ”    
Wnioskodawca - jeszcze raz zaznacza, że jest świadomy, iż postępowania poniżej 130 tys. pln procedowane są w trybie uproszczonym - jednakże biorąc pod uwagę miażdżące oceny tego obszaru jakich dokonała NIK  - wydaje się że im więcej ofert - tym uczciwsza konkurencja i mniejsze pole do nieprawidłowości o jakich pisze NIK w cytowanych raportach. 
Reasumując - biorąc pod uwagę brzemienie art. 241 KPA - wnosimy  jak wyżej. 
Będziemy rzeczone ogłoszenia (same ogłoszenia nie odpowiedzi na nasze wnioski) udostępniać - w  miarę możliwości na odnośnych portalach w sieci Internet, tak aby dostęp do nich miało jak najwięcej podmiotów - zajmujących się ex professo tym obszarem. 
 
 
 
Wnioskodawcy wydaje się, że takie działania pomogą wdrożyć procedurę sanacyjną w tym obszarze wydatkowania środków publicznych powierzonych Urzędnikom. 
 
SZCZEGÓLNA WAŻKOŚĆ z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego - pro publico bono: 
Zdaniem wnioskodawcy prawidłowo prowadzona dokumentacja w Urzędzie - dotycząca wydatkowania środków publicznych na określone w ramach wniosku zagadnienia - pozwala odpowiedzieć ad hoc na zadane pytania - bez konieczności nadmiernego przetwarzania danych będących w rejestrach urzędu. 
Jednakże z ostrożności i dbałości o aspekt ex professo - Wnioskodawca cytując tezy z ogólnodostępnych protokołów NIK dot. nieprawidłowości w omawianym obszarze - umotywował  fakultatywnie, jak SZCZEGÓLNIE ISTOTNE  z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego -  pro publico bono i racjonalnego wydatkowania środków podatników - jest przygotowanie i udzielenie odpowiedzi. 
Zdaniem Wnioskodawcy taki sposób motywacji poprzez zapoznanie się wnioskodawcy z ogólnodostępnymi protokowani NIK - nawet zacytowanie niektórych tez tam zawartych - zaspokajają w pełni wymogi art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) - przy prawidłowo prowadzonej dokumentacji dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie –   jak wykazano w  oparciu powyższą analizę i stan faktyczny z niej wynikający. 
 
 
Petycja Odrębna, o treści jak poniżej
Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 
 
W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, wyżej przytoczone tezy NIK  -  można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji 
- wnosimy o: 
 
II.1) Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK o sygnaturach jak powołano powyższej  (w całości dostępne  na stronach nik.gov.pl - tam wnioskodawca zapoznał się z przedmiotowymi protokołami).
Dodatkowo wnosimy o przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK i zapobiegania błędom i deliktom  - jakie NIK zasygnalizował w kontrolowanych gminach. 
 
 
 
Wydatkowanie pieniędzy podatników w tym obszarze powinno być pod szczególną kontrolą społeczną - gdyż efektem tych działań nie są lepsze drogi, lepsze wodociągi lepszy poziom szkolnictwa (takie działania łatwiej ocenić w ramach bezpośrednich oględzin popartych doświadczeniem obserwatora)  - natomiast efekty tego typu wydatków są najczęściej widoczne pośrednio -  w ramach stopniowo zwiększających się kompetencji i przychodów podatkowych gminy i publicity w skali makro. 
 
Jeśli stan faktyczny wygląda rzeczywiście taki jak wynika to z wniosków NIK - wszyscy mamy obowiązek dbać o racjonalne wydatkowanie pieniędzy podatników w tym obszarze. 
Mamy jedynie nadzieję, że wnioski podjęte przez NIK są przesadnie rygorystyczne, a nasza petycja przyczyni się do naprawy tego stanu faktycznego. 
 
 
Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowanie dot wyłonienia Usługodawców będących beneficjentem - postępowań w ramach obszaru poruszanego przez Wnioskodawcę  -  będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   
 
PS: Dla uproszczenia i zmniejszenia absorbowania Urzędników naszymi petycjami/wnioskami - sugerujemy aby odpowiadać na niniejsze pismo w jednym dokumencie - oczywiście świadomi jesteśmy rożnych trybów, i różnych ustawowych terminów, etc ale są już urzędy, które w jednym piśmie - nie czekając na upływ terminu 3 miesięcznego (w przypadku petycji) odpowiadają en-bloc na nasze pisma odpowiednio tytułując odrębne  sekcje - na jednej stronie lub max na 2 stronach formatu A4. 
W naszym mniemaniu - nic nie stoi na przeszkodzie aby stosować taki modus operandi i tak upraszczać tryb udzielenia odpowiedzi. 
Tym bardziej, że odpowiedź na część dot. petycji  - może być dosłownie dwuzdaniowa -  nie oczekujemy kilkustronicowych analiz, chcemy tylko skłonić Decydentów do refleksji nad analizowanym przez nas obszarzem oraz do czytania protokół NIK. 
Nawet jeśli ocena NIK- w cytowanych przez nas protokołach -  jest zbyt surowa - szczególnie do gmin wiejskich - to w naszym mniemaniu warto zapoznawać się z tymi protokołami - tym bardziej że są ogólnodostępne - i w przyjaznej formie publikowane na stronach nik.gov.pl   
 
II.2) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 
 
 
 
§10) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres podnoszenie-wiedzy@samorzad.pl
§10a) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres podnoszenie-wiedzy@samorzad.pl
 
Wniosek został sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 
Wnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna 
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418 
nr KRS: 0001 007 117
 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot wnoszący petycję ujawnione jest powyżej  
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy -  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sygnowana podpisem elektronicznym (który ujawnia dodatkowe dane), a adres ujawniony expressis verbis w petycji jest wskazanym zwrotnym adresem e-mail.
 
Zwyczajowy komentarz do Wniosku:
 
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  - należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA. 
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosować art. 222KPA 
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski. 
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 
 
Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
Terminy: 
Optymalizator241KPA - osoba kontaktująca się z urzędem jako Osoba działająca w trybie art. 28 KPA ale jednocześnie kierująca się przede wszystkim interesem pro publico bono w ramach zasad uczciwej konkurencji.
Dla przypomnienia art. 28 KPA: "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 
 
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 
Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
 
Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 
 
W Jednostkach Centralnych  - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  
 
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgadza się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
 
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.”
Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję - należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu wskazany w stopce 
*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
 
Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 
 
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
Oprócz dokumentu sygnowanego podpisem elektronicznym w formacie  pdf - dodatkowo - dla ułatwienia dekretacji u Adresata - wnioskodawca mógł dodać* - pro forma niesygnowany dokument w formacie docx. Oba dokumenty  są  zgodne z kontentem powyższej wiadomości e-mail. 
 
* - niepotrzebne - pominąć 
 
Komentarz dot wniosku i odnoszący się do empirii: 
To, że Urzędnicy powinni szkolić się permanentnie wynika choćby z tachich kazusów opisanych przez Media jak: Konstancin-Jeziorna. Prokuratura zajęła mieszkanie burmistrza. Wcześniej z miejskiej kasy zniknęło 5 milionów złotych | TVN Warszawa (tvn24.pl) - sic !

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Odpowiedź na petycję Szulc z 29.05.2024r.. Plik doc 14.52 KB
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2024-05-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-29 13:22
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-06-10 09:16
Ostatnio dodane
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-07-04
data dodania: 2024-07-01
data dodania: 2024-06-14
Newsletter
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 12:12:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.