URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 poniżej 30 000 EURO

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. ) podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

 

I.               Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły

 

II.              Opis przedmiotu zamówienia

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę min. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529), nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły

2.      Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

3.      Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji określają projekty budowlane, przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.domaradz.pl w zakładce: Zamówienia powyżej 30 000 EURO; ogłoszenie nr 549949-N-2020 z dnia 2020-06-10 na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły

4.      Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na które składają się składają się z następujące elementy:

1)      Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły, polegające na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 332 mb., z rur PE 100 SDR 11 Ø90 i włączona do istniejącego przewodu Ø110, wykonanie podwiertów pod drogami lub ciekami wodnymi, rurami PE 100 DN 90, długości 15 mb.

2)      Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby, polegające na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 5 701 mb., z rur PE-HD 100-RC SDR 11 Ø110 wraz z pięcioma hydrantami, zasuwami oraz studniami z reduktorem - stabilizatorem ciśnienia, wykonanie podwiertów pod drogami lub ciekami wodnymi, rurami PE 100 DN 110, długości 915 mb., wykonanie kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia z przyłączem energetycznym i agregatem prądotwórczym w Domaradzu, wykonanie zbiornika na wodę pitną o pojemności 100 m3 w Baryczy.

 

5.      Zakres prac objęty zamówieniem został określony w przedmiarach robót, które załączono do niniejszego zamówienia.

6.      Integralną część przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy stanowiący załącznik nr 4.

7.      Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

1)        wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

2)        działanie we współpracy z Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego;

3)        nadzór i kontrola procesów projektowania, realizacji i wdrożenia rozwiązań;

4)        uczestnictwo w spotkaniach z osobami ds. realizacji zadania inwestycyjnego;

5)        doradztwo technologiczne;

6)        kontrolowanie jakości wykonywanych prac przez Wykonawcę;

7)        odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji inwestycji;

8)        udzielanie Wykonawcy prac wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji;

9)        monitorowanie postępu prac poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z dokumentacją techniczną ;

10)    kontrolowanie jakości wykonywanych prac przez Wykonawcę;

11)    informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac;

12)    przygotowanie do odbioru częściowego/końcowego prac, sprawdzeniu kompletności i przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

13)    poświadczenia terminu zakończenia robót;

14)    nadzór nad prawidłową realizacją umowy o roboty budowlane;

15)    reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, przedmiarem i kosztorysami robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

16)    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

17)    sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

18)    potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

19)    wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

20)    żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z przedmiarem robót,

21)    kontrola ilości i terminowości wykonywania robót,

22)    kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawcę robót,

23)    kontrola jakości użytych materiałów budowlanych,

24)    kontrola jakości użytego przez wykonawcę robót sprzętu,

25)    uzgadnianie z wykonawcą robót wszelkich propozycji zmian do przedmiaru robót i ich zatwierdzanie bądź odrzucanie i dokonywanie z nim niezbędnych wyjaśnień,

26)    kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,

27)     udzielanie na żądanie Zamawiające informacji o stanie realizacji robót

28)    potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także na żądanie Inwestora koordynowanie rozliczeń umownych,

29)     bieżące dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy,

30)    dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

31)    dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi,

32)    niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Zamawiającego o zajętym stanowisku,

33)    zachowanie w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po realizacji umowy z możliwością wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia zapisów. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub które stanowią informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiającego

34)    dokonanie odbioru wykonanych prac związanych z usunięciem wad;

35)    wspieranie Zamawiającego o w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych sporów;

 

III.   Warunki udziału w postępowaniu: 

1.             O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1)             posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawca nadzorował w ciągu ostatnich 5 lat w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie sieci wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

2)             posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do wykonywania nadzoru inwestorskiego, z aktualną przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

3)             Do oferty należy załączyć wymagane uprawnienia wraz z przynależnością do Izby  Samorządu Zawodowego

 

IV.   Kryteria oceny ofert.

Kryterium w wyborze najkorzystniejszej oferty są:

Cena (C) – waga 100

Wykonawca zostanie wybrany, jeżeli spełni pozostałe warunki zamówienia i zaoferuje najniższą cenę.

 

V.      Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:

1.      W propozycję ceny należy wliczyć:

1)   Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2)   Obowiązujący podatek od towarów i usług.

2.      Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VI.             Termin realizacji zamówienia: 

1.      Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: podpisania umowy

2.      Termin ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.08.2021 r., przy czym częściowa realizacja przedmiotu nastąpi w terminach:

1)      Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły w terminie do dnia 31 października 2020 r.

2)      Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

3.      Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia całkowitego rozliczenia finansowego robót budowlanych.

 

VII.          Warunki wykluczenia:

1. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:

1)               jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2)                    została złożona przez podmiot:

a)    niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy zadania określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym lub

b)   powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy PZP, lub

3)      została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2.        Zamówienie udzielane przez Gminę Domaradz nie może być udzielone podmiotowi/ podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem - Gminą Domaradz lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta - Gminy Domaradz lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta - Gminy Domaradz  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3)        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)        pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

.

 

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1.             Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zamkniętej kopercie.

2.             Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 

Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

przy realizacji zadania pn:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły

nie otwierać przed 15.07.2020 r. do godz. 1200.

3.             Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie.

4.             Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.

5.             Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

6.             Do oferty należy dołączyć klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych).

IX.        Miejsce i termin złożenia oferty: 

1.        Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godz. 1200  w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Domaradz.

2.        Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 

X.           Informacja o możliwości składania ofert częściowych

1.              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

XI.        Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Katarzyna Wójcik, tel.: (13) 43-47-041, e-mail: kasia@domaradz.pl

Tomasz Śmigiel, tel: (13) 43-47-041 e-mail: t.smigiel@domaradz.pl

 

XII.           Wybór najkorzystniejszej oferty

1.             Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę  oraz zamieści informację na stronie www.bip.domaradz.pl.

2.             Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez wyboru żadnej oferty.

XIII.  Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

XIV.  Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1.             Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień w umowie w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:

1)      termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Inspektora Nadzoru np. zmianą terminu realizacji robot budowlanych, udzielenie zamówień dodatkowych do niniejszego zamówienia lub zamówień, których przedmiotem jest realizacja robot budowlanych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.,

2)      zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

3)      regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4)      oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru

 

 

 

 

Załączniki:

 

1)     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2)     Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku albo istnieniu powiązań kapitałowych lub osobowych

3)     Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

4)     Załącznik nr 4 - Projekt umowy

5)     Przedmiar robót na wodociąg Golcowa

6)     Przedmiar robót na wodociąg Barycz

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-07-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-07-06 09:54
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-07-06 09:54
Dodano do archiwum Tomasz Bober - Admin
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 24 listopada 2020r. 01:18:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.