XML
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXIV/214/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 22 września 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2, art. 83 ust. 1 , art. 168 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104  z póżn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

1. Zaciągnąć w 2006 r.  kredyt długoterminowy w wysokości 904 696,- złotych.
2. Raty kredytu płatne będą w roku 2007 w wysokości 204 696,- złotych 
    w latach 2008 "2009 po 350 000,- zł rocznie, plus odsetki.

§ 2

Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 3

Zobowiązania finansowe zostaną pokryte z wpływów podatkowych podatków
i opłat lokalnych (podatek rolny, leśny , od nieruchomości , od środków transportowych i innych).

§ 4

Wybór banku nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -