XML
Określenie zakresu i formy inform. o wykonaniu budż.

Uchwała Nr XXXIV/212/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 22 września  2006 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.198 ust.2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1

1. Określa się, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa. Informację opracuje się w dwóch częściach:
- tabelarycznej
- opisowej.

2. Część tabelaryczna obejmuje plan po zmianach i wykonanie:

1) dochodów według szczegółowości do działów i źródeł,
2) wydatków według szczegółowości do działów, rozdziałów i grup wydatków,
3) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
5) dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych,
6) dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

3. Część opisowa obejmuje:

1) omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,
2) omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
3) omówienie zadań objętych limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
 
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze powinna w szczególności zawierać:
1) Plan przychodów wykonanie przychodów i wydatków .
2) Informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych.
§ 2

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy referatów, którzy planują i merytorycznie nadzorują realizację zadań określonych
  w działach budżetu, przygotowują materiały do informacji w zakresie 
  określonym w § 1 ust.3 w terminie do 31 lipca roku budżetowego.
2. Opracowane materiały składane są Skarbnikowi Gminy, który nadzoruje terminowość i kompletność złożonych materiałów.


§ 3

Traci moc uchwał Nr XI/63/99 Rady Gminy Domaradz z dnia 31 sierpnia 1999r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Domaradz za I półrocze (z późniejszymi zmianami).


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -