XML
Zmiany w budżecie gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXIII/211/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  8 sierpnia 2006 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104.
 
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
 
1§ 1
 
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 
Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia
 
600   Transport i łączność  15 000  50 000
 
60016  Drogi publiczne gminne    15 000
Wydatki bieżące    15 000
 
60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 000 
Wydatki majątkowe   50 000
 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
 przeciwpożarowa   35 000
   75412    Ochotnicze straże pożarne    35 000
Wydatki majątkowe   35 000
 
 
§ 2
   
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -