XML
Zmiana uchwały o wynagrodzeniu dla Wójta

Uchwała Nr XXXIII/210/06
Rady Gminy Domaradz
z  dnia 08 sierpnia 2006 r.
 
w sprawie zmiany własnej Uchwały Nr XXXII/202/06 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm), art. 4  pkt. 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.)
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
 
§ 1
 
W Uchwale Nr XXXII/202/06 z dnia 24 maja 2006 r.  r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz  pkt 3 otrzymuje brzmienie "dodatek za wysługę lat  17 % wynagrodzenia zasadniczego -  612 zł.   
 
§ 2
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
2. Przepisy uchwały maja zastosowanie od dnia 01 lipca 2006 r.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -