XML
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ

Uchwała Nr XXXIII/209/06
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 8 sierpnia 2006 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Domaradzu.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 1996 r.  Nr  142, poz.
1951  z  późn.zm.) oraz art.  53  ust.1  ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się:
1. Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
    Zdrowotnej w Domaradzu składające się z :
    a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazującego po 
    stronie aktywów  i pasywów kwotę 136.489,83 zł. stanowiącego załącznik
    Nr 1 do uchwały,
b) rachunek zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
    zamykający się  zyskiem w kwocie  3.565,05  zł stanowiącego załącznik
    Nr 2 do uchwały,
c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -