XML
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 września 2023 r.

 
          Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2023 poz. 997) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks   postępowania   administracyjnego  ( t. j.  Dz. U. 2023  poz. 775 )  zawiadamia   się        o   zakończeniu   postępowania   administracyjnego   wszczętego   na   wniosek   Gminy   Domaradz       w  sprawie  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia pod  nazwą:  „ Budowa  zadaszenia  trybuny  stadionu  sportowego  na  działce  nr  ewid.  1778/1 położonej w  miejscowości  Domaradz ”.
          Informuje  się   każdego  kto  ma  interes   prawny,   że   zebrane   zostały  dowody  i  materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i  ewentualnie wnieść uwagi    i  wnioski  w  Urzędzie   Gminy  w  Domaradzu   pok.  Nr 19   ( II )  piętro  w  godzinach  pracy  urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
         Obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  poprzez wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-18 13:58