XML
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 29 maja 2023 r.
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023r. poz. 735),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2022 r. poz. 303z późn. zm.)
 
Z  a  w   i  a  d  a  m  i  a  m
 
strony   postępowania   i   wszystkich   zainteresowanych   przez   podanie   do   publicznej wiadomości:   że   w    dniu  29 – 05 - 2023 r.    na   wniosek    Gminy   Domaradz,   36 - 230               Domaradz  345   zostało   wszczęte  postępowanie   administracyjne  w  sprawie   wydania      decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„ Budowa  wieży widokowej  wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą,  na  działce  nr  ewid.     11353/6  położonej  w  miejscowości  Golcowa”.
 
Zainteresowani   mogą   składać  uwagi   i  wnioski  do  w/w   przedsięwzięcia   w  Urzędzie Gminy   Domaradz  pok.  Nr  19   ( II piętro)  w  terminie  14  dni  od  ostatniego  dnia  jego   wywieszenia w miejscu publicznym.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w następujący sposób:
 
- w Biuletynie Informacji PublicznejGminy Domaradz,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-30 13:53