XML
Zawiadomienie cji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz

RGG.6220.2.2022                                                             Domaradz dnia 18.02.2022r

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z pismem RDOS w Rzeszowie z dnia 15.02.2022r znak: WPN.43.2.7.2021.MD.6 w sprawie toczącego się postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, parkingiem, miejscami postojowymi wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem terenu oraz wiatą na wózki sklepowe na działce nr ewid. 963/1,963/2 oraz 964 w miejscowości Domaradz gmina Domaradz informuję:

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r o udostepnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz.2373 ze zm.) w trybie art. 33-36 i 38 w/w ustawy powiadamiam o możliwości zapoznania się z raportem oraz jego uzupełnieniem

o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Informacja dostępna jest w Urzędzie Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345,

od poniedziałku do piątku od godz.745-1530 pok.nr 19 tel.13 43 47041 w 22.

 

 

 

Wójt Gminy Domaradz

Jan Kędra

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-02-18 22:00