XML
Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz” położonej w miejscowości Domaradz.
RGG. 6220.1.2022                                                                                          Domaradz 26.01.2022r
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek Gminy Domaradz z dnia 25.01.2022 r. zostało wszczęte w dniu 26.01.2022r., postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Domaradz” położonej w miejscowości Domaradz.
 
 
            Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
            Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 26.01 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
            Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 Kpa i art.79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznaniu się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia zastrzeżeń oraz pisemnych wniosków można dokonać w Urzędzie Gminy Domaradz, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy  w godzinach pracy Urzędu.
            Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.
            Związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej  www.bip.domaradz.pl
 
                                                                         
 
                                                                              Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                  Jan Kędra
 .
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-01-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-01-26 15:51
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-02-01 15:53