XML
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ
            REGIONALNY DYREKTOR                               Rzeszów, dnia 03 grudnia 2021 r.
             OCHRONY ŚRODOWISKA
                      W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
               WOOŚ.4200.1.2013.NH.357
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18 listopada 2021 r., znak:
O/RZ.I-2.532.15.1.2021.MS, Pana Wiesława Sowy, Zastępcy Dyrektora Oddziału, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, w sprawie zajęcia stanowiska, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc.: Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi- od km11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa”, aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 06 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 oraz decyzji reformatoryjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04 listopada 2016 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, zmienionej decyzją z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.JSz.4,
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
            W dniu 03 grudnia 2021 r. wydane zostało postanowienie, którym wyrażono stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc.: Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi- od km11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa”, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w dniu 06 listopada 2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję reformatoryjną z dnia 04 listopada 2016 r., znak:
DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, zmienioną decyzją z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak:
DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.JSz.4, aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z treścią ww. postanowienia, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Postanowienie zostało również wysłane do Urzędu Miejskiego w Boguchwale, Urzędu Gminy Czudec, Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, Urzędu Gminy Niebylec, Urzędu Gminy Domaradz, Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, Urzędu Gminy Haczów, Urzędu Gminy Korczyna, Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym, Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, Urzędu Gminy Rymanów, Urzędu Gminy w Iwoniczu Zdroju
i Urzędu Gminy Dukla.
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 08 grudnia 2021 r.
            Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2021-12-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-12-06 09:57