URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Gminny Ośrodek Kultury

Adres:

36-230 Domaradz 345

tel. 013 4347051

Dyrektor:

WojciechWalus

Statut

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu


 Rozdział I

Postanowienia ogólne.


§ 1

Gminny Ośroddek Kultury w Domaradzu został utworzonu na mocy Uchwały Nr.XXVI/109/93 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 grudnia 1993 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001 r. nr 13 poz. 123/z późn. zm..

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U Nr 85, poz. 539/
z późn. zm.

3. Niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek Domu Kultury
w Domaradzu, a terenem działania gmina Domaradz.


§ 3

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową jednostką organizacyjną integrującą programowo i finansowo organizacyjną działalność kultury w gminie.


§ 4

Bezpośredni nadzór sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy jako jej organ wykonawczy.


Rozdział II

Zakres działalności.


§ 5

Gminny Ośrodek Kultury realizaje zadania w zakresie:

Upowszechniania i rozwoju kultury

Upowszechniania sportu i rekreacji

Wychowania i edekacji kulturalnej dzieci i młodzieży

Zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa


§ 6

Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

1. Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców, kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, podnoszenie

kultury życia codziennego, pracy i wypoczynku.

2. Inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej.

3. Organizowanie imprez artystycznych, oświatowych, rozrywkowych, rekreacyjnych i wystaw.

4. Prowadzenie indywidualnej aktywności kulturalnej poprzez działalność
zespołów artystycznych, kół i sekcji zainteresowań.

5. Otoczenie opieką wszystkich przejawów kultury ludowej: folkloru muzycznego , sztuki ludowej.

6. Zapewnienie pomocy instruktażowej amatorskim zespołom artystycznym.

7. Sporządzanie informacji z działalności własnej, z przebiegu ważniejszych imprez artystycznych, działalności zespołów amatorskich i twórców ludowych.

8. Wydawanie nieodpłatnego czasopisma lokalnego "Aktualności Gminy
Domaradz".

Biblioteki


9. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

10. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych w regionie z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

11. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa.

12. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa.

Kluby


1. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej poprzez:

popularyzację czytelnictwa prasy,

organizowanie sekcji i kół zainteresowań, kontaktów z innymi placówkami upowszechniania kultury oraz organizacjami

projekcję filmów video

upowszechnianie regionalnych tradycji kulturalnych

pracę z dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą

2. Prowadzenie działalności handlowej w formie bufetu bezalkoholowego

3. Organizowanie imprez rozrywkowo-dochodowych.


Rozdział III

Zarządzanie i organizacja.

 

§ 7


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz..


§ 8

 

Dyrektora powołuje Wójt Gminy na czas określony lub nieokreślony,
po zasięgnięciu opinii właściwych wiązków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawowdowych i twórczych.

 

§ 9

 

Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu tworzą:


1. Dom Kultury w Domaradzu

2. Biblioteka Publiczna w Domaradzu

3. Biblioteka Publiczna w Golcowej

4. Biblioteka Publiczna w Baryczy

5. Klub "Wspólnota" w Domaradzu


6. Klub "Tęcza" w Baryczy

7. Klub "Krokus" w Golcowej


§ 10

 

1. Dyrektor zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

2. Pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.


§ 11

 


1. Szczegółową strukturę organizacyjną określa wewnętrzny regulamin organizacyjny zaopiniowany przez Komisję Oświaty i Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej.


2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor.


Rozdział IV

Majątek i finanse

 

§ 12

 

1. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji budżetu gminy, środków własnych, dotacji celowych i innych źródeł.


2. Podstawą godpodarki finansowej jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty i Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Gminy.


3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


4. Siedzibą Ośrodka stanowią budynki będące własnościa komunalną gminy Domaradz.

Rozdział V

Postanowienia końcowe


1. Statut nadaje Rada Gminy w Domaradzu, a zmiany mogą być dokonane
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


2. Podział Ośrodka, połączenie i likwidacja następuje na podstawie Uchwały Rady Gminy Domaradz.

powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 14:39:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.