XML
Pomoc finansowa dla PZMiUW w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXI/188/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  27 marca  2006 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Podkarpackiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie .

  Na podstawie art.10 ust. 2 i art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz  art.  175 ust. 2   ustawy  z  dnia  30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )


Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

    §  1

Udzielić pomocy finansowej  Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w wysokości  18.000 zł. na pokrycie  kosztów dokumentacji przedprojektowej pn "Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna, ochrony przed powodzią zlewni rzeki Stobnica ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów " Grabówki, Sietnicy i Leluty, potoku Fugas, Jakla i Wygon, potoku Gołaszowskiego, Orzechowskiego i Rosielnej oraz Golcówki i potoku Budziszańskiego"

§ 2

Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia  z Podkarpackim  Zarządem  Melioracji    i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie umowy .

 § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -