XML
Zgoda na sprzedaż nieruchomości w Baryczy

Uchwała Nr XXXII/198/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  2 maja  2006 r.

w sprawie  wyrażenia  zgody na   sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w Baryczy

 


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)

 

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej
w Baryczy  Nr   1555/1 o pow.  0,30 ha.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -