XML
Zmiany w budżecie gminy na 2004 r

Uchwała Nr XV/93/04
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 15 poz. 148 z późn.zm.


Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 110 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 110 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 60 000,00 zł

Wydatki bieżące 60 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 50 000,00 zł

Wydatki bieżące 50 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 000,00 zł

§ 2

Wydatki zwiększone w § 1 zostaną pokryte kredytem długoterminowym.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 110 000,00 zł

§ 3

Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 53 000

60095 Pozostała działalność 53 000

Wydatki bieżące 53 000

W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 000

758 Różne rozliczenia 53 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 000

w tym:

rezerwy celowe 53 000

w tym:

odprawy dla kierowców

w związku z utworzeniem

zakładu budżetowego 53 000

801 Oświata i wychowanie 13 000 13 000

80101 Szkoły podstawowe 13 000

wydatki bieżące 13 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 13 000

wydatki bieżące 13 000

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -