XML
Zmiana uchwały w sprawie użyczenia lokali

Uchwała  Nr XV/90/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia   25  marca  2004 r.

   w  sprawie  zmiany własnej Uchwały Nr XXIII/189/01 z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie  użyczenia lokali.


Na  podstawie  art. 18 ust  2 , pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art.  13 ust. 1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 oraz art. 253 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn.zm )

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

W własnej Uchwały Nr XXIII/189/01 z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie  użyczenia lokali  skreśla się w § 1 pkt. 3.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -