XML
Zmiana uchwały o porozumieniu z Powiatem Brzozowskim

Uchwała  Nr XVI/96/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 30 kwietnia  2004 r.


w  sprawie zmiany własnej  Uchwały  Nr X/65/03 z  dnia 27 sierpnia  2003 r. w sprawie zawarcia  porozumienia  z  Powiatem  Brzozowskim.


 Na  podstawie  art. 8 ust  2 a, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  117a   ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2003 r. Nr 15  poz. 148 )

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

W własnej  Uchwale  Nr X/65/03 z  dnia 27 sierpnia  2003 r. w sprawie zawarcia  porozumienia  z  Powiatem  Brzozowskim  dokonać zmiany:
1.  w § 1 pkt 2 kwotę "400.000 zł "  zastępuje się kwotą "304.000 zł."
2.  w załączniku Nr 1  Projekt porozumienia -w § 1 pkt 2 zdanie "- z  budżetu 
Gminy  Domaradz  w  wysokości  400.000  zł" zastępuje się "- z  budżetu  Gminy  Domaradz  w  wysokości  304.000  zł."

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -