XML
Obniżenie wskaźnika procentowego dla dod. mieszk.

Uchwała Nr XVI/100/04
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  30 kwietnia  2004 r.

w sprawie  obniżenia wskaźnika procentowego uwzględnianego przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 11  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.)

Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych uwzględnianych przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.).

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -