XML
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XVI/102/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 30 kwietnia  2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 49 ust. 1 , art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148  z póżn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

1. Zaciągnąć w 2004 r. długoterminowy  kredyt w wysokości 236.090,- zł.
2. Raty kredytu płatne będą w latach  2005-2006 po  78.696,-  zł rocznie, w roku
    2007 w wys. 78.698 plus odsetki.

§ 2

Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 3

Zobowiązania finansowe zostaną pokryte z wpływów podatkowych podatków
i opłat lokalnych (podatek rolny, leśny , od nieruchomości , od środków transportowych i innych).

§ 4

Wybór banku nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -