XML
Wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Golcowej

Uchwała  Nr XVI/103/04
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  30 kwietnia  2004  r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pięciu lat pomieszczenia w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Golcowej.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na  wynajem na okres pięciu lat pomieszczenia  o pow. 14 m2  w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Golcowej z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -