XML
Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu

Uchwała Nr XIX /115 /04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 6 września 2004 r.


w sprawie  informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z póżn.zm.) oraz art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Przyjmuje się  informację Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004 r. stanowiącą załącznik  Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia .

Pliki:
1. 22_Informacja opis I półrocze 2004.doc


 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
22_InformacjaopisIprocze2004.doc Plik doc 285.50 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -