Likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej

Uchwała Nr IV 11/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej".


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 3  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§  1

Z dniem 31 grudnia  2006 roku likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej"

§  2

Mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego przejmuje gmina.
 
§  3

Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmuje gmina.
§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -