Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta

Uchwała Nr II/5/06
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  04 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm)  art. 4  pkt. 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
Ustala się dla Pana Jana Pilcha -Wójta Gminy Domaradz
wynagrodzenie miesięczne wysokości    6.935 zł w tym :
1.wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości    3.800 zł.
2.dodatek za wysługę lat  20 % wynagrodzenia zasadniczego
    w wysokości  760 zł.
3.dodatek funkcyjny 1140 zł.
4.dodatek specjalny  25 % wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku
   funkcyjnego   1.235 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -