Wybór Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr  II/3/06
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  04 grudnia 2006 r.

w sprawie   wyboru składu  Komisji Rewizyjnej.

 

  Na podstawie art. 18 ust 1, art.18 a ust. 2, art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz § 85   Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. )   

Rada  Gminy  stwierdza
co  następuje :

§ 1

Wybiera się Komisję Rewizyjną w składzie :
1.Przewodniczący komisji : Józef Anioł
2.Członkowie :
1/ Stanisław Froń
2/ Teresa Gosztyła
3/ Stanisław Piwowar
4/ Stanisław Mikoś
5/ Stefan Wolanin

§ 2

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  wybierze Komisja spośród członków,  na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -