Zgoda na zbycie działek

Uchwała Nr XXXV/222/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  12 października  2006 r.

w sprawie  wyrażenia  zgody na   nabycie  działek  położonych w  Domaradzu.


   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn.zm.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie części  działek położonych w  Domaradzu  Nr  1406  o pow. 0,05  ha, Nr 1407 o pow. 0,03 ha, Nr  1408 o pow. 0,01ha,  Nr  1558 o pow. 0,03 ha, Nr 1559/1 o pow. 0,02 ha,  Nr 1560/1 o pow. 0,05ha,    Nr 1562/1 o pow. 0,02ha,  Nr  1578/2  o pow. 0,02 ha

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -