URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

UCHWAŁA NR XXXIII.218.2017 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)
Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   791,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   1.300,00
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton         1.554,00
 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Dwie osie
12 13 1.034,00 1.093,00
13 14 1.093,00 1.154,00
14 15 1.154,00 1.215,00
15   851,00 1.641,00
  Trzy osie
12 17 1.337,00 1.658,00
17 19 1.371,00 1.580,00
19 21 1.764,00 1.764,00
21 23 1.750,00 1.945,00
23 25 2.126,00 2.127,00
25   2.247,00 2.047,00
    Cztery osie i więcej  
12 25 1.944,00 1.945,00
25 27 2.066,00 2.191,00
27 29 2.187,00 2.430,00
29 31 2.191,00 3.072,00
31   2.430,00 3.072,00
 1. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  1.191,00
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Jedna oś
12 18 851,00 851,00
 1. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 935,00 1.191,00
18 25 1.034,00 1.458,00
25 31 1.337,00 1.641,00
31   1.834,00 2.374,00
Trzy osie i więcej
12 40 1.700,00 2.187,00
40   2.187,00 3.072,00
 1. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 608,00
 2. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
18 25 1.093,00 1.093,00
25   1.277,00 1.277,00
    Dwie osie  
12 28 791,00 1.202,00
28 33 972,00 1.337,00
33 38 1.154,00 1.700,00
38   1.519,00 2.187,00
    Trzy osie i więcej  
12 38 1.337,00 1.337,00
38   1.580,00 1.700,00
 1. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca                                   607,00
  2. równej lub większej niż 22 miejsca                  1.277,00.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
 
Przewodniczący 
Rady Gminy Domaradz
 
 
Jerzy Łukaszyk
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłUrszula Zając - inspektor2019-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-02-18 11:51

UCHWAŁA NR XXXIII.219.2017 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1785)
Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²  powierzchni - 0,73 zł
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,54 zł
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni - 0,10 zł
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym  mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni - 2,98 zł 2) Od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,55 zł
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 16,37 zł
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 10,59 zł
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej - 4,57 zł
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,78 zł.
3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

Domaradz

 
Jerzy Łukaszyk
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłUrszula Zając - inspektor2019-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-02-18 11:49
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2023r. 04:46:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.