Zawiadomienie io wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowa odcinka sieci telekomunikacyjnej na działkach nr ewid. 9228/2, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9520/1, 12022 w Golcowej

Urząd Gminy w Domaradzu  na  podstawie  art.   61  § 1  i  §  4  ustawy  z dnia
            14 – 06 – 1960   roku   Kodeksu   Postępowania  Administracyjnego  tekst  jednolity
            ( Dz. U. z 2018  roku  poz. 2096).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
            że  w   dniu  20 – 02 - 2020 r.  zostało  wszczęte   na   wniosek  Gminy  Domaradz,
            36–230 Domaradz  345 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
            o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego  na:  „Budowa odcinka sieci
            telekomunikacyjnej na  działkach  nr  ewid.  9228/2,  9320/3,  9320/5,  9320/7,
            9520/1, 12022  położonych w  miejscowości  Golcowa”.
           
 
                    W   ciągu  7  dni  od   daty   otrzymania    niniejszego   zawiadomienia    można
             w tut.  Urzędzie  pok.  nr  19 ( II piętro) zapoznać się z  dokumentami  dotyczącymi
             prowadzenia postępowania  administracyjnego  oraz złożyć  wyjaśnienia  i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
             
                   
 
 

Otrzymują:

 1. Strony postepowania administracyjnego,
 2. A/a.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2020-02-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-20 13:24

Sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN stanowiącego własność Gminy Domaradz.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 120. 8 .2020
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN  stanowiącego własność Gminy Domaradz.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
 1. Przeznacza się do sprzedaży samochód osobowy marki VOLKSWAGEN, rok produkcji 1997, stanowiący własność Gminy Domaradz.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu pisemnego ofertowego.
 3. Minimalna kwota sprzedaży samochodu wynosi 2000,00 złotych brutto, (słownie: dwa tysiące złotych).
 4. Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie:
 1. Janusz Stanisław – przewodniczący
 2. Kudła Aleksander – członek
 3. Bober Tomasz – członek
§ 3
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z zarządzeniem Nr 120.31.2012 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Domaradz.
§ 3
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:10

Sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 120. 9 .2020
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
 1. Przeznacza się do sprzedaży autobus szkolny marki AUTOSAN, rok produkcji 2003, stanowiący własność Gminy Domaradz.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu pisemnego ofertowego.
 3. Minimalna kwota sprzedaży autobusu wynosi 11 760,00 złotych brutto, (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt ).
 4. Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie:
 1. Janusz Stanisław – przewodniczący
 2. Kudła Aleksander – członek
 3. Bober Tomasz – członek
§ 3
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z zarządzeniem Nr 120.31.2012 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Domaradz.
§ 3
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:05
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:07

Przetarg na sprzedaż działki

GGiR 6840.9.2019.2020                                                                                              Domaradz 2020-02-10
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Domaradz  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2018 r. poz. 2204  z póź. zm.
 
Ogłasza
Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )
na sprzedaż
Nieruchomości rolnych  , wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Domaradz
Przedmiotem przetargu jest działka :
 
l.p Jednostka ewidencyjna /obręb/ Nr działki Nr KW lub innego dokumentu własności Pow. Ogólna  działki Rodzaj ,użytku Cena wywoławcza
 
Wys.
Wadium
(zł)
 
Minimalne postąpienie
1. Domaradz 1113/14
 
KS1B  /00035039/0 0,0971  RIVb
 
7 300 zł 730,00 zł
 
73,00 zł  
 
 
 
Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek  ponosi kupujący
 
Działka 1113/14  o pow. 0,0971 ha  położona  jest w miejscowości Domaradz.. Stanowi  nieruchomość niezabudowaną .Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Dojazd do działki  odbywa się  drogą boczną asfaltową , łączącą się z drogą publiczną . Centralna część działki przecina linia napowietrzna  w kierunku z północy na południe  utrudniając zabudowę działki.  Przy południowo zachodniej granicy działki  usytuowana jest studnia  stanowiąca własność osoby fizycznej.  Południowa część działki przecinają  sieci : gazowa , wodociągowa . Dodatkowo północną część działki przecina sieć kanalizacji sanitarnej.  Bezpośrednie b otoczenie nieruchomości stanowi  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , nieruchomości gruntowe , oraz droga dojazdowa.
 
Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu , który odbędzie się w dniu 
12 marzec 2020 r.   godzinie 10- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3
 
Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości.
 • W przetargu mogą brać udział osoby które dokonają wpłaty wadium w terminie  nie później niż 3 dni przed przetargiem.
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu   na konto Gminy Domaradz nr  49124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium  przedłoży uczestnik przetargu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 • Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest  zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób : najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży  okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia  przetargu w całości lub części  bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
 
Domaradz 2020-02-10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-02-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-10 14:15

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 2030, 2046/1, 2050/2, 2052

RGG. 6730. 1. 20                                                                                       Domaradz  2020-02-06
 
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
 
                    Urząd Gminy w Domaradzu działając na  podstawie art. 61  § 1  i  §  4 ustawy
            z   dnia  14 – 06 – 1960   roku   Kodeksu   Postępowania  Administracyjnego  tekst
            jednolity  ( Dz. U. z 2018  r.  poz. 2096).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
            że  w   dniu  06 – 02 - 2020  roku  zostało  wszczęte  na   wniosek   Polska   Spółka
            Gazownictwa  sp. z o.o., Oddział  Zakład  Gazowniczy w  Jaśle, ul. Floriańska 112,
            38 –  200  Jasło   postepowanie   administracyjne    w    sprawie   wydania   decyzji
            o  ustaleniu   lokalizacji    inwestycji   celu   publicznego    na:   Budowa   odcinka
            gazociągu średniego ciśnienia wraz  z  przyłączem  do  budynku  mieszkalnego
            na działkach  nr  ewid. 2030, 2046/1, 2050/2, 2052 położonych  w  miejscowości
            Domaradz’.   
                    W   ciągu  7  dni  od   daty   otrzymania   niniejszego  zawiadomienia   można
             w tut. Urzędzie pok.  nr 19 ( II piętro) zapoznać się  z  dokumentami  dotyczącymi
             prowadzenia  postępowania  administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
 

Otrzymują:

 
 1. Strony postępowania administracyjnego,
 2. A/a.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-07 15:02

Sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 120. 6 .2020
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 03 lutego 2020 r.
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
 1. Przeznacza się do sprzedaży autobus szkolny marki AUTOSAN, rok produkcji 2003, stanowiący własność Gminy Domaradz.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu pisemnego ofertowego.
 3. Minimalna kwota sprzedaży autobusu wynosi 14 700, 00 złotych brutto, (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych).
 4. Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie:
 1. Janusz Stanisław – przewodniczący
 2. Kudła Aleksander – członek
 3. Bober Tomasz – członek
§ 3
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z zarządzeniem Nr 120.31.2012 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Domaradz.
§ 3
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-03 13:57
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-02-03 13:59

Określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie Nr 0050.6.2020
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2020/2021.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz tj.:
Lp. Czynność Postepowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
 
od 03 luty
do 28 luty 2020 r.
 
 
od 27 marca
do 03 kwietnia 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i art. 158 ustawy Prawo Oświatowe do 04 marca 2020 r. do 06 kwietnia 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05 marca 2020 r 07 kwietnia 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 06 marca 2020 r.
do 13 marca 2020 r.
od 08 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
5. Podanie po publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 marca 2020 r. 15 kwiecień 2020 r.
 
§2
W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Domaradz w Domaradzu z dnia 8 marca 2017 r., tj.:
Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym /samotnie wychowujących dziecko 1 np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki w trybie dziennym; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu:
- 5 godzin dziennie
- 6 godzin dziennie
- 7 godzin dziennie
- 8 godzin dziennie
- 9 godzin dziennie
 
 
0
1
2
3
4
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka ze wskazaniem liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru  
1
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
Wiek dziecka -  pierwszej kolejności kwalifikowane jest dziecko, które urodziło się najwcześniej w tym:
- dziecko 5-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 4-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 3-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 2,5-letnie
 
 
 
 
5
 
4
 
3
 
2
 
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.  
1
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 

 
§3
W postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz, prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędna do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2017 r. tj.:
Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym /samotnie wychowujących dziecko 1 np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru  
1
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.  
1
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§5
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Wójta Gminy
                                                                                                 Jan Kędra

Załączniki:

ZArządzenie o naborze Plik doc 17.39 KB
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłKrystyna Bober - Kierownik ZOSZ2020-01-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-01-28 14:03
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-01-28 14:09

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S19

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-11-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-11-29 12:35
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-11-29 12:36

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość 5676/1 i 5675/1 w Baryczy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-30 08:37
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-30 08:37

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2019-09-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-24 11:15
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-25 09:55

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 15:21
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 15:20

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za prawo własności nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za prawo własności nieruchomości
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:49
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:49

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:48
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:49

Dotacje dla klubów sportowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że wnioski klubów sportowych w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w roku 2020 przyjmowane są do dnia 30 września 2019 r.

Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe działające na terenie Gminy Domaradz, które prowadzą działania w zakresie sportu, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Domaradza na wniosek klubu sportowego.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu.
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów  sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego.
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego.

Wnioski na rok 2020 powinny być składane w terminie do 30 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

Wzór wniosku, stanowi załącznik nr l do UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny statut oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla klubu sportowego,
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, jeśli podmiot prowadzi działalność przez okres krótszy powinien przedstawić sprawozdanie za okres od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i osób trzecich.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. rodzaj i cel zadania oraz sposób realizacji,
 2. oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
 3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania,
 4. dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Domaradz biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia z otrzymanych środków,
 5. wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł (w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną),
 6. wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie,
 7. planowany wkład rzeczowy i osobowy ,
  • W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł suma otrzymanych dotacji i nie może  przekroczyć 100 % całkowitego kosztu zadania wynikającego z kosztorysu określającego zakres rzeczowy i wartość zadania
  • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
  • Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.

 Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację zadania zawiera się umowę w formie pisemnej.

Załączniki:

Wzór wniosku Plik doc 15.67 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2019-09-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-16 08:17
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-16 08:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (WODY POLSKIE)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (WODY POLSKIE)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-11
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-11 14:44

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2019-08-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-02 12:51
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-02 12:51

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2019-08-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-08-23 10:53
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-08-26 10:51

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekie budowlanym
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-08-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-08-13 11:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum