URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Obwieszczenie-3 Plik pdf 525.36 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-06-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-23 14:46
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-06-26 14:49

Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027


W dniu 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych
2020-2023. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się do Rady Gminy w Domaradzu z prośbą o dokonanie naboru kandydata na ławnika Sądu Rejonowego          w Brzozowie.
W terminie do 30 października 2023 r. Rada Gminy w Domaradzu dokona wyboru na:
1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie,
Kto może zostać ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Kto nie może zostać ławnikiem?
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być równocześnie ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne, zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów  na ławników:
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
 • informację z Krajowego Rejestry Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata,
(osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
Rada Gminy w Domaradzu zasięgać będzie informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
 Wzory dokumentów:
1. Karta zgłoszenia
2. Oświadczenie składane przez kandydata
3. Lista osób udzielających poparcia
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, na              I piętrze w pokoju nr 8.
Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu  https://bip.domaradz.pl/  zakładce WYBORY – Wybory ławników 2023. 
Gdzie składać dokumenty?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy urzędu. 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2023 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Opłaty
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia  lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2023-06-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-21 12:47
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-06-21 12:49

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 poz. 344 )  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

L.p

Oznaczenie nieruchomości (nr działki, miejscowość,             nr KW)

Powierzch-nia w ha

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Okres zobowiązania umową

1.

22

Golcowa

KS1B/00041111/4

0,24 ha

Brak

MPZP

 

wg q pszenicy w danym roku

Do 31 września każdego roku dzierżawy.

Do 3 lat

 

Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu  od  14 czerwca  2023 roku -  do  5 lipca 2023 roku  informację  o wywieszeniu  wykazu  podaje się na stronie internetowej www.domaradz.pl ,  w BIP  , oraz w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-06-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-14 14:17

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 29 maja 2023 r.

 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023r. poz. 735),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2022 r. poz. 303z późn. zm.)
 
Z  a  w   i  a  d  a  m  i  a  m
 
strony   postępowania   i   wszystkich   zainteresowanych   przez   podanie   do   publicznej wiadomości:   że   w    dniu  29 – 05 - 2023 r.    na   wniosek    Gminy   Domaradz,   36 - 230               Domaradz  345   zostało   wszczęte  postępowanie   administracyjne  w  sprawie   wydania      decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„ Budowa  wieży widokowej  wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą,  na  działce  nr  ewid.     11353/6  położonej  w  miejscowości  Golcowa”.
 
Zainteresowani   mogą   składać  uwagi   i  wnioski  do  w/w   przedsięwzięcia   w  Urzędzie Gminy   Domaradz  pok.  Nr  19   ( II piętro)  w  terminie  14  dni  od  ostatniego  dnia  jego   wywieszenia w miejscu publicznym.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w następujący sposób:
 
- w Biuletynie Informacji PublicznejGminy Domaradz,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-30 13:53

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 102.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-29 13:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-05-30 13:08

OBWIESZCZENIE z dnia 25 maja 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6730.02.2023 z dnia 25.05.2023r. o warunkach zabudowy ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym na działce nr ewid. 2123 położonej w miejscowości Domaradz”.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-26 12:12

OBWIESZCZENIE z dnia 24 maja 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6730.04.2023 z dnia 24.05.2023r. o warunkach zabudowy ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku biurowego typu kontener na działce nr ewid. 2123 położonej
 w miejscowości Domaradz”.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-26 12:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 202.68 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-05-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-19 10:00
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-05-19 10:02

OBWIESZCZENIE z dnia 12 maja 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z późn. zm.)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.01.2023 z dnia 12.05.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej BRZ7100A na działce nr ewid. 12180 położonej w miejscowości Domaradz”.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-15 14:51

Z A W I A D O M I E N I E

 
 
                      Wójt   Gminy   Domaradz  działając na   podstawie   art.  61  § 1  i   §  4  ustawy
            z  dnia 14– 06 –1960 roku  Kodeksu postępowania  administracyjnego  tekst  jednolity
            ( Dz. U. z 2022r.  poz. 2000 ).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
             że   w   dniu  05 – 05 - 2023  roku   zostało  wszczęte   na   wniosek  wniesiony  przez
             Gminę Domaradz, 36-230 Domaradz  345  postępowanie administracyjne  w  sprawie
             wydania    decyzji    o   ustaleniu    lokalizacji    inwestycji    celu    publicznego    dla
             przedsięwzięcia  pod nazwą: „Budowa zadaszenia trybuny  stadionu  sportowego,
             na  działce  nr  ewid.  1778/1  położonej  w  miejscowości   Domaradz”.            
                    W ciągu  7 dni od   daty   otrzymania  niniejszego  zawiadomienia  można  w  tut.
             Urzędzie   pok.   nr   19   (  II  piętro )  zapoznać  się   z   dokumentami   dotyczącymi
             prowadzenia postępowania  administracyjnego   oraz  złożyć  wyjaśnienia   i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-05 15:21

POSTANOWIENIE NR 39/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Domaradz do stanu faktycznego


Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U. poz. 625), Komisarz Wyborczy w Krośnie I postanawia, co następuje:
§ 1. Dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych Gminy Domaradz, ustalony uchwałą Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domaradz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1570 z 2018 r.).
§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Domaradz, Wojewodzie Podkarpackiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy Domaradz.
§ 4. Na postanowienie Radzie Gminy Domaradz, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Krośnie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie I.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Domaradz.
Komisarz Wyborczy w Krośnie I Kamil Konrad Janiec
Id:
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłUrszula Zając - inspektor2023-05-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-04 14:30
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-05-05 14:34

OBWIESZCZENIE z dnia 28 kwietnia 2023r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503, z późn. zm.) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z późn. zm.) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Państwa Katarzyny i Wiesława  Rychlickich zam. Blizne 237A, 36-231 Jasienica Rosielna w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy       i zagospodarowania terenu  dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa budynku biurowego typu kontener na działce nr ewid. 2123  położonej                    w miejscowości Domaradz”.
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu.
            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-04-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-04-28 14:32
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-05-05 14:36

OBWIESZCZENIE z dnia 27 kwietnia 2023r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503, z późn. zm.) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z późn. zm.) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Państwa Katarzyny i Wiesława  Rychlickich zam. Blizne 237A, 36-231 Jasienica Rosielna w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy       i zagospodarowania terenu  dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym  na działce nr ewid. 2123  położonej w miejscowości Domaradz”.

            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu.

            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-04-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-04-27 14:37

OB W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOMARADZ Z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2022r. poz. 2000, z późn. zm.),w związku z art. 53 ust. 1ustawy z dnia 27marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2022 r. poz. 303 z późn. zm.)
 
Z  a  w   i  a  d  a  m  i  a  m
 
strony   postępowania   i   wszystkich   zainteresowanych   przez   podanie   do   publicznej wiadomości:   że   w    dniu  27 – 04 - 2023 r.    na   wniosek    Gminy   Domaradz,   36 - 230               Domaradz  345   zostało   wszczęte  postępowanie   administracyjne  w  sprawie   wydania      decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„ Budowa punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, na  działkach  nr  ewid.     1045, 1046 położonych w miejscowości  Domaradz”.
 
Zainteresowani   mogą   składać  uwagi   i  wnioski  do  w/w   przedsięwzięcia   w  Urzędzie Gminy   Domaradz  pok.  Nr  19   ( II piętro)  w  terminie  14  dni  od  ostatniego  dnia  jego   wywieszenia w miejscu publicznym.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w następujący sposób:
 
- w Biuletynie Informacji PublicznejGminy Domaradz,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-04-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-04-27 14:36

POSTANOWIENIE NR 18/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Domaradz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U. poz. 625), Komisarz Wyborczy w Krośnie I postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Domaradz na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Domaradz, Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Krośnie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie I.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Domaradz.
Komisarz Wyborczy w Krośnie I Kamil Konrad Janiec
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłUrszula Zając - inspektor2023-04-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-04 14:33

Wykaz nieruchomości do sprzedaży


 
Wójt Gminy Domaradz na podstawie art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                        ( Dz.U z 2023 r. poz. 344 z póź. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaradz , przeznaczonej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
 
 
L.p Oznaczenie Nieruchomości
Nr. księgi wieczystej
Pow. działki Opis nieruchomości forma sprzedaży Położenie
W PPZ Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
9181/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9181/2
0,0028 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.0056 ha
Niezabudowana działka położona w pobliżu centrum wsi Domaradz gmina Domaradz. Teren działki lekko pochyły, zagospodarowany zjazdami z drogi, który umożliwia dostęp do drogi publicznej, obszar zjazdów utwardzony kruszywem. Działka regularna, wieloboczna, wydłużona. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej.
 
 
Niezabudowana działka położona w obręb: Domaradz, gmina Domaradz. Teren działki pochyły zagospodarowany zjazdami z drogi, który umożliwia dostęp do drogi publicznej. Działka regularna, wieloboczna, wydłużona. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej.
 
Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego
 
 
 
 
 
 
 
Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego
 
 
2510 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3660 zł
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19 kwietnia 2023 r. do 10 maja  2023 r. Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 31 maja 2023 r. 
 
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć u Urzędzie Gminy Domaradz pokój 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30 .
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-04-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-04-19 14:33

OBWIESZCZENIE z dnia 18 kwietnia 2023r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503, z późn. zm.) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z późn. zm.) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. złożonego przez Pełnomocnika Pana Marcina Rachwał, ul. Bogumińska 11, 44-300 Wodzisław Śląski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 12180 położonej
w miejscowości Domaradz dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa stacji bazowej BRZ7100A na działce nr ewid. 12180 położonej w miejscowości Domaradz”.

            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-04-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-04-18 14:34

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 poz. 344)  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości   gruntowej  stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.
 
l.p. Oznaczenie nieruchomości (wieś , nr działki) Powierzchnia
ha
Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Uwagi
1. 2316
Domaradz
0,18 ha Brak mpzp
 
wg q pszenicy w danym roku Do 31 września każdego roku dzierżawy.  
 
 
 
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu  od  11 kwietnia  2023 roku -  do  2 maja 2023 roku  informację  o wywieszeniu  wykazu  podaje się na stronie internetowej www.domaradz.pl ,  w BIP  , oraz w prasie lokalnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-04-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-04-13 12:06

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie kwalifikacji wojskowej

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłAleksander Kudła - inspektor2023-03-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-31 11:08
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-04-03 11:09

Obwieszczenie Wody Polskie

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 40.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-03-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-31 09:48
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-31 09:50

OGŁOSZENIE


Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 2021 poz. 1899 w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  Dz.U.2021 poz. 2213
Ogłasza
Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )
na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej   położonej w miejscowości  Golcowa  będącej własnością Gminy Domaradz
 
l.p Jednostka ewidencyjna /obręb/ Nr działki Nr KW lub innego dokumentu własności Pow. Ogólna  działki Rodzaj użytku Cena wywoła-wcza
 działki
Wys.
Wadium
(zł)
 
Minimalne postąpienie
1. Golcowa 2344
 
Własność
Decyzja
N-7510.33.2021
0,17 ha
 
ŁV-0,16 ha
LsV-0,01 ha
5900,00 zł  590,00 zł
 
60,00  zł
 
 
 
 
Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek ponosi kupujący
 
  Przedmiotem  przetargu jest działka 2344 o pow. 0,17 ha położona  w miejscowości Golcowa  gm. Domaradz pow. Brzozów położona w peryferyjnej części Golcowej, w znacznej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawą i skupiskami samosiewów  drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się droga gruntową , łączącą się z drogą o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nie posiada  urządzenia infrastruktury. Bezpośrednie i bliskie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i leśne.
 
Przetarg odbędzie się  28 kwiecień    2023  r. godzinie 9.00- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3
 
Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz.U. 2021 poz. 2213
 
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do 24 kwietnia  2023 r.
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu  na konto Gminy Domaradz nr konta 49 124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium przedłoży uczestnik przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób: najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 • Dodatkowe  informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr tel. 13 4347041 w. 30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-03-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-27 15:02

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ Plik pdf 131.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-03-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-21 09:13
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-21 09:17

Obwieszczenie Wody Polskie

Obwieszczenie Wody Polskie

Załączniki:

20230324120759 Plik pdf 93.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-03-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-03-09 13:38
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-24 13:39

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28 lutego 2023 r.


 
          Stosownie do  art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 503, z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z póżn. zm.)
zawiadamia się
że   została  wydana   decyzja   znak  RGG.6733.20.2022/2023  z  dnia  28.02.2023  roku  o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla przedsięwzięcia  pn: „ Budowa  podbudowy słupowej dla napowietrznych linii  kablowych na  działkach  nr  ewid.  9407,  9424/2,  9427,  9443,  9439,  9131,  9929,  9730,  9753/3,  10183/4, położonych w  miejscowości  Domaradz ”.
Od  decyzji  niniejszej służy  stronom  prawo wniesienia   odwołania   do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim  pośrednictwem  w  terminie 14  dni  od  dnia  jego  wywieszenia     w miejscu publicznym.
Obwieszczenie  podaje  się  do  publicznej   wiadomości   w   sposób  zwyczajowo   przyjęty,  poprzez wywieszenie na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz  oraz  na  stronie  internetowej   Gminy      w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-28 15:30

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28 lutego 2023 r.


 
          Stosownie do  art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 503, z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z póżn. zm.)
zawiadamia się
że   została   wydana   decyzja   znak  RGG.6733.3.2022/2023  z  dnia   28.02.2023   roku  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  przedsięwzięcia  pn: „ Budowa  stacji bazowej telefonii komórkowej BEZ 7117A na  działce  nr  ewid.  5727  położonej  w  miejscowości  Barycz ”.
Od  decyzji  niniejszej służy  stronom  prawo wniesienia   odwołania   do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim  pośrednictwem  w  terminie 14  dni  od  dnia  jego  wywieszenia     w miejscu publicznym.
Obwieszczenie  podaje  się  do  publicznej   wiadomości   w   sposób  zwyczajowo   przyjęty,  poprzez wywieszenie na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz  oraz  na  stronie  internetowej   Gminy      w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-28 15:25

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

obwieszczenie dyrektora RDOŚ Plik pdf 99.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-27 09:40
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-03-21 09:16

Obwieszczenie "Budowa podbudowy słupowej ..."

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 47.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-13 12:52
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-16 12:55

Obwieszczenie "Budowa stacji bazowej ..."

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 44.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-10 12:57
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-02-16 12:58

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 9 lutego 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Domaradz Nr XLIII/262/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Domaradz 1/2022”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
WYŁOŻENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 17 LUTEGO 2023 R. DO 10 MARCA 2023 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345, 36-230 DOMARADZ, POKÓJ NR 19 W GODZINACH PRACY URZĘDU
 
Projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również udostępniony w wersji elektronicznej na BIP https://bip.domaradz.pl/ i na stronie internetowej Gminy Domaradz https://www.domaradz.pl/.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE Planu MIEJSCOWEGO rozwiązaniAMI ODBĘDZIE SIĘ WDNIU 28 LUTEGO 2023 R. w siedzibie Urzędu GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345, 36-230 DOMARADZ
pokójnr 19 o godz. 15.00
 
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Planu Miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi.
Uwagi dotyczące projektu Planu można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz: 36-230 Domaradz 345 lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Domaradz na platformie ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 r.
Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e mail: gmina@domaradz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaradz.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl
 3. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041
 4. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
  i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa
 
 
 
 
                                                                                                                                                              Jan Kędra
                                                  Wójt Gminy Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-09 11:04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 9 lutego 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

 Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8, art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały
Rady Gminy Domaradz Nr XLIII/261/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

WYŁOŻENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH

OD 17 LUTEGO 2023 R. DO 10 MARCA 2023 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345, 36-230 DOMARADZ,

 POKÓJ NR 19 W GODZINACH PRACY URZĘDU

 

 

Projekt Zmiany NR 2 STUDIUM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również udostępniony w wersji elektronicznej na BIP https://bip.domaradz.pl/ i na stronie internetowej Gminy Domaradz https://www.domaradz.pl/.

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE Zmiany NR 2 STUDIUM rozwiązaniAMI ODBĘDZIE SIĘ WDNIU 28 LUTEGO 2023 R.

w siedzibie Urzędu GMINY W DOMARADZU, DOMARADZ 345,

36-230 DOMARADZ, 

pokój nr 19 o godz. 14.30

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi.

Uwagi dotyczące projektu Zmiany Studium można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy Domaradz: 36-230 Domaradz 345 lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@domaradz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Domaradz na platformie ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e mail: gmina@domaradz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaradz.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1)     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:

2)     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Domaradz, tel: 13/ 43-47-041; mail: gmina@domaradz.pl

3)     W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel: 13/ 43-47-041

4)     Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Domaradz;

5)     Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą  podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych
i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6)     Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu.

7)     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

8)     Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO;

9)     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Jan Kędra

                                                  Wójt Gminy Domaradz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-09
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-09 11:06
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 22:30:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.