URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-10-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-10-03 12:14

OBWIESZCZENIE z dnia 25 września 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6730.29.2023 z dnia 25.09.2023r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynową, na działkach o nr ewid. 1677/1, 1678, 1679, 1680/1, 1692/3 położonych w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-26 15:11

OBWIESZCZENIE z dnia 25 września 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.5.2023 z dnia 25.09.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zadaszenia trybuny stadionu sportowego, na działce  nr ewid. 1778/1 położonej w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-26 15:10

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 września 2023 r.


 
          Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2023 poz. 997) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks   postępowania   administracyjnego  ( t. j.  Dz. U. 2023  poz. 775 )  zawiadamia   się        o   zakończeniu   postępowania   administracyjnego   wszczętego   na   wniosek   Gminy   Domaradz       w  sprawie  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia pod  nazwą:  „ Budowa  zadaszenia  trybuny  stadionu  sportowego  na  działce  nr  ewid.  1778/1 położonej w  miejscowości  Domaradz ”.
          Informuje  się   każdego  kto  ma  interes   prawny,   że   zebrane   zostały  dowody  i  materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i  ewentualnie wnieść uwagi    i  wnioski  w  Urzędzie   Gminy  w  Domaradzu   pok.  Nr 19   ( II )  piętro  w  godzinach  pracy  urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
         Obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  poprzez wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-09-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-18 13:58

WykazWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                             (tj.  Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zniesienia współwłasności w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym stanowiących  współwłasność w udziale ¾   Gminy Domaradz, a osobą fizyczną w udziale ¼ .
Nr
działki
Pow.
w ha
obręb Nr KW
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena nieruchomości
616
618
655
690
3379
4057
4063
714
715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,14
0,04
0,13
0,06
0,11
0,16
0,12
0,10
0,05
 
 
 
Barycz KS1B/00050173/2 Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 616, 618, 655, 690, 3379, 4057, 4063, 714, 715, 711 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Domaradz,  natomiast działki o numerze ewidencyjnym 690, 3379 leżą                      w terenach użytków rolnych oznaczonych symbolem RP, RO, działki                 o numerze ewidencyjnym 616, 618, 655, 4057, 4063 leżą w terenach użytków rolnych przeznaczonych do zalesień a działki oznaczone                       w ewidencji gruntów i budynków jako działki 711, 714, 715 leżą                          w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o symbolu 1MRj.
 • Działka  616 o pow. 0,14 ha jest niezabudowana lekko pochyła                     w całości pokryta trawą oraz samosiewami drzew. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej ani dojazdu.
 • Działka  618 o pow. 0,04 ha jest niezabudowana , teren działki zróżnicowany, lekko pochyły w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dojazdu  ani uzbrojenia infrastruktury technicznej.  
 • Działka 655 o pow. 0,13 ha jest niezabudowana w znacznej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny. Działka nie posiada urządzonego dojazdu ani  nie posiada infrastruktury technicznej
 • Działka 690 o pow. 0,06 ha jest to działka niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki lekko pochyły a kształt działki jest regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
 • Działka 3379 o pow. 0,11 ha jest niezabudowana położona                        w bliskiej odległości od zabudowań, teren działki jest lekko pochyły. Działka nie posiada dostępu do drógi ani urządzeń infrastruktury technicznej .
 • Działka 4057 o pow. 0,16 ha jest to działka niezabudowana położona w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawa oraz samosiewami drzew. Kształt działki jest regularny. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej.
 • Działka 4063 o pow. 0,12 ha jest to działka niezabudowana                      w średniej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły                        w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej
 • Działka  714 o pow. 0,01 ha jest niezabudowana położona                               w pośredniej części wsi. Teren działki jest lekko pochyły pokryty                           w całości trawą. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jest jedynie przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, bezpośrednie sąsiedztwo to nieruchomości gruntowe niezabudowane. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa.
 • Działka 715 o pow. 0,05 ha jest niezabudowana położona                                   w pośredniej części wsi. Teren działki jest pochyły w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu, dojazd jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa, a w dalszej odległości nieruchomości rolne i leśne.
Cena udziału  1/4 będącego  własnością osoby fizycznej
Wynosi :  9 042,50 zł
Zniesienie współwłasności
następuje na rzecz  Gminy Domaradz
 
 
 
 
4 760 zł
 
 
 
1360 zł
 
 
 
 
3640 zł
 
 
 
 
2340 zł
 
 
 
 
4290 zł
 
 
 
 
 
5440 zł
 
 
 
 
4080 zł
 
 
 
 
 
1710 zł
 
 
 
 
 
 
8550 zł
711 0,08 ha
 
Barycz KS1B/00050173/2
 
 
 
 
 • Działka 711 o pow. 0,08 ha jest niezabudowana położona                                    w pośredniej części wsi. Teren działki lekko pochyły, pokryty                          w całości trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Północną część działki przecina napowietrzna  linia elektroenergetyczna, dodatkowo wzdłuż północnej granicy obszar przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bliskie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości niezabudowane.
 
 
17 200 zł
 
 
 
Wartość udziału będącego udziałem ¾ Gminy Domaradz  
Wynosi: 12 900 zł
Zniesienie współwłasności
następuje  na rzecz Marii Szal
 
- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  18 września 2023 r. do 9 października  2023 r.
- Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  30 października  2023 r.
- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP  oraz w prasie lokalnej.
- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 25 lub telefonicznie  pod                               nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.                                                                                                                                                                                      
 
 
 
Sporządziła: Mikoś Angelika
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-09-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-09-18 14:00

OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023r.

   
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.6.2023 z dnia 30.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wieży widokowej na działce o nr ewid. 11353/6 położonej w miejscowości Golcowa”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 37.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 15:27

OBWIESZCZENIE z dnia 30 sierpnia 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.7.2023 z dnia 30.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, na działkach o nr ewid. 1039/1, 1033/1 położonych w miejscowości Domaradz”
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 38.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 15:24
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-09-01 15:29

Wykaz


 
Wójt Gminy Domaradz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                        (tj. Dz. U  2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz, przeznaczonej na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
L.p Oznaczenie Nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Pow. działki Opis nieruchomości forma sprzedaży Położenie
W MPZP Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości
1.
 
 
 
1113/9
KS1B/00035039/0
 
 
0,0728 ha
 
 
Niezabudowana działka położona w Domaradzu gmina Domaradz. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły, z niewielką skarpą wzdłuż południowo-zachodniej granicy. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd odbywa się drogą boczną                             o nawierzchni bitumicznej. Na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie i położona jest w terenach                    z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa . W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne i rzeka Stobnica.
 
 
Działka nie jest objęta Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego.
Natomiast zgodnie ze studium Uwarunkowań  i Zagospodarowaniu
Przestrzennym gminy Domaradz leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej                              o symbolu 1MRj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 940 zł
 
 
 
 
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 sierpnia  2023 r. do 18 września 2023 r. Osoby fizyczne                               i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344                         z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia                                                               9 października  2023 r. 
 
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć u Urzędzie Gminy Domaradz pokój 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30 .
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-28 15:10

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 78.74 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-30 13:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WODY POLSKIE

Załączniki:

Informacja-1 Plik pdf 206.11 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-24 13:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-08-25 13:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy


 
Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
 
L.p Oznaczenie nieruchomości (nr działki, miejscowość,             nr KW) Powierzchnia w ha Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Okres zobowiązania umową
1. 8853
Golcowa
KS1B/00020910/2
0,2777 ha Brak
MPZP
 
wg q pszenicy w danym roku Do 30 września każdego roku dzierżawy. 10 lat
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu  od  23 sierpnia 2023 roku -  do  13 września 2023 roku  informację  o wywieszeniu  wykazu  podaje się na stronie internetowej www.domaradz.pl,  w BIP, oraz w prasie lokalnej.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-08-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-23 11:49

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
            Na podstawie art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że zgodnie z art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek z dnia 11.08.2023r. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Pan Marcin Kopiszka - który wpłynął do tutejszego Urzędu
w dniu 16.08.2023r. zostało wszczęte w dniu 17.08.2023r., postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok polegająca na budowie mostu w km 0+216 na rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Domaradz”.
 
 
            Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Domaradz.
            Działając na podstawie art.64 ust 1 w/w ustawy tut. Organ w dniu 17.08.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- Zarząd Zlewni w Krośnie
o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
            Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Domaradz w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy
w godzinach pracy Urzędu.
            Zgodnie z art.28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie albo kto żąda czynności organu ze względu  na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z art.. 41 § 1 Kpa , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
            W związku z tym, że liczba stron w postepowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaradz w dniu 17.08.2023r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-08-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-17 13:18

OBWIESZCZENIE z dnia 4 sierpnia 2023r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Nadbudowa i przebudowa części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, na działkach nr ewid. 1039/1, 1033/1 położonych  w miejscowości  Domaradz”.

            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2023-08-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-08-04 14:13

OBWIESZCZENIE z dnia 24 lipca 2023 r.


 
Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                     i  zagospodarowaniu  przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ) oraz art. 49 ustawy          z  dnia 14-06-1960 roku  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 
zawiadamia   się
że została wydana przez Wójta Gminy Domaradz decyzja znak: RGG.6733.4.2023 z dnia  24.07.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działkach nr ewid, 1045, 1046 położonych  w  miejscowości  Domaradz.
 
 
         Od  niniejszej  decyzji służy  stronom prawo  wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta  Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego  wywieszenia w miejscu  publicznym. 
 
 
         Obwieszczenie podaje  się  do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-24 14:12

OBWIESZCZENIE z dnia 24 lipca 2023 r.

 

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                     i  zagospodarowaniu  przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ) oraz art. 49 ustawy          z  dnia 14-06-1960 roku  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

 

zawiadamia   się

że została wydana przez Wójta Gminy Domaradz decyzja znak: RGG.6730.11.2023 z dnia  24.07.2023 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynową w istniejącej zabudowie przemysłowej na działce nr ewid, 1692/3 położonej  w  miejscowości  Domaradz.

 

 

         Od  niniejszej  decyzji służy  stronom prawo  wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta  Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego  wywieszenia w miejscu  publicznym. 

 

 

         Obwieszczenie podaje  się  do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-24 08:05

OBWIESZCZENIE z dnia 24 lipca 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa wieży widokowej, na działce nr ewid. 11353/6 położonej  w miejscowości  Golcowa”.
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-24 14:11

Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Załączniki:

Informacja Plik pdf 200.23 KB
Informacja Plik pdf 203.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2023-07-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-17 15:05
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-07-17 15:08

OBWIESZCZENIE z dnia 10 lipca 2023r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach  nr ewid. 1045, 1046 położonych w  miejscowości  Domaradz”.
            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-07-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-11 08:49
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-07-11 08:52

OBWIESZCZENIE z dnia 5 lipca 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego         w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję magazynową w istniejącej zabudowie przemysłowej, na działce nr ewid. 1692/3 położonej
w miejscowości Domaradz”.

            Informuje się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            W związku z powyższym można zapoznać się z całością akt sprawy i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2023-07-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-07-06 15:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                      Wójt   Gminy   Domaradz  działając  na   podstawie   art.   61  § 1  i   §  4  ustawy
            z  dnia 14 – 06 – 1960 roku  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego  tekst jednolity
            ( Dz. U. z 2023r.  poz.  775).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
             że   w   dniu  27 – 06 - 2023   roku   zostało  wszczęte   na   wniosek   wniesiony   przez
             Gminę Domaradz, 36-230  Domaradz 345  postępowanie   administracyjne  w   sprawie
             wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
             pod  nazwą:
             „NADBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-
             PRZEDSZKOLNEGO   NA   DZIAŁKACH  NR   EWID.  1039/1,  1033/1,  1040/2
             POŁOŻONYCH  W  MIEJSCOWOŚCI  DOMARADZ”.            
                    W ciągu  7 dni  od   daty    otrzymania   niniejszego   zawiadomienia  można  w tut.
             Urzędzie pok. nr 19  (II piętro) zapoznać  się z dokumentami dotyczącymi prowadzenia
             postępowania   administracyjnego   oraz  złożyć  wyjaśnienia  i  wnioski  mogące  mieć
             wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-06-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-29 13:24

Wykaz nieruchomości do dzierżawy


Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 poz. 344 )  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.
 
L.p Oznaczenie nieruchomości (nr działki, miejscowość,             nr KW) Powierzch-nia w ha Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Okres zobowiązania umową
1. 8095/2
Golcowa
KS1B/00041111/4
0,39 ha Brak
MPZP
 
wg q pszenicy w danym roku Do 30 września każdego roku dzierżawy. Do 3 lat
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu  od  26 czerwca  2023 roku -  do  17 lipca 2023 roku  informację  o wywieszeniu  wykazu  podaje się na stronie internetowej www.domaradz.pl ,  w BIP  , oraz w prasie lokalnej.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-06-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-26 13:26

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Obwieszczenie-3 Plik pdf 525.36 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-06-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-23 14:46
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-06-26 14:49

Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027


W dniu 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych
2020-2023. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się do Rady Gminy w Domaradzu z prośbą o dokonanie naboru kandydata na ławnika Sądu Rejonowego          w Brzozowie.
W terminie do 30 października 2023 r. Rada Gminy w Domaradzu dokona wyboru na:
1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie,
Kto może zostać ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Kto nie może zostać ławnikiem?
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być równocześnie ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne, zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów  na ławników:
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
 • informację z Krajowego Rejestry Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata,
(osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
Rada Gminy w Domaradzu zasięgać będzie informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
 Wzory dokumentów:
1. Karta zgłoszenia
2. Oświadczenie składane przez kandydata
3. Lista osób udzielających poparcia
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, na              I piętrze w pokoju nr 8.
Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu  https://bip.domaradz.pl/  zakładce WYBORY – Wybory ławników 2023. 
Gdzie składać dokumenty?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy urzędu. 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2023 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Opłaty
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia  lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2023-06-21
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-21 12:47
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-06-21 12:49

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 poz. 344 )  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

L.p

Oznaczenie nieruchomości (nr działki, miejscowość,             nr KW)

Powierzch-nia w ha

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Okres zobowiązania umową

1.

22

Golcowa

KS1B/00041111/4

0,24 ha

Brak

MPZP

 

wg q pszenicy w danym roku

Do 31 września każdego roku dzierżawy.

Do 3 lat

 

Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu  od  14 czerwca  2023 roku -  do  5 lipca 2023 roku  informację  o wywieszeniu  wykazu  podaje się na stronie internetowej www.domaradz.pl ,  w BIP  , oraz w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2023-06-14
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-06-14 14:17

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 29 maja 2023 r.

 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023r. poz. 735),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2022 r. poz. 303z późn. zm.)
 
Z  a  w   i  a  d  a  m  i  a  m
 
strony   postępowania   i   wszystkich   zainteresowanych   przez   podanie   do   publicznej wiadomości:   że   w    dniu  29 – 05 - 2023 r.    na   wniosek    Gminy   Domaradz,   36 - 230               Domaradz  345   zostało   wszczęte  postępowanie   administracyjne  w  sprawie   wydania      decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„ Budowa  wieży widokowej  wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą,  na  działce  nr  ewid.     11353/6  położonej  w  miejscowości  Golcowa”.
 
Zainteresowani   mogą   składać  uwagi   i  wnioski  do  w/w   przedsięwzięcia   w  Urzędzie Gminy   Domaradz  pok.  Nr  19   ( II piętro)  w  terminie  14  dni  od  ostatniego  dnia  jego   wywieszenia w miejscu publicznym.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w następujący sposób:
 
- w Biuletynie Informacji PublicznejGminy Domaradz,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-30 13:53

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Wody Polskie

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 102.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-29 13:06
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-05-30 13:08

OBWIESZCZENIE z dnia 25 maja 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6730.02.2023 z dnia 25.05.2023r. o warunkach zabudowy ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym na działce nr ewid. 2123 położonej w miejscowości Domaradz”.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-26 12:12

OBWIESZCZENIE z dnia 24 maja 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6730.04.2023 z dnia 24.05.2023r. o warunkach zabudowy ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku biurowego typu kontener na działce nr ewid. 2123 położonej
 w miejscowości Domaradz”.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-26 12:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 202.68 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2023-05-17
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-19 10:00
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2023-05-19 10:02

OBWIESZCZENIE z dnia 12 maja 2023r.


 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z późn. zm.)
zawiadamia się
że została wydana decyzja znak RGG.6733.01.2023 z dnia 12.05.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej BRZ7100A na działce nr ewid. 12180 położonej w miejscowości Domaradz”.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia jego wywieszenia w miejscu publicznym.
            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz oraz na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-05-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-05-15 14:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 04 października 2023r. 01:26:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.