URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja ) na sprzedaż nieruchomości rolnych

GGiR 6840.1.2020                                                                                              Domaradz 2020-06-22

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Domaradz  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2020 r. poz. 65  z póź. zm.

 

Ogłasza

Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )

na sprzedaż

Nieruchomości rolnych  , wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Domaradz . Przedmiotem przetargu jest działka :

 

l.p

Jednostka ewidencyjna /obręb/

Nr działek

Nr KW lub innego dokumentu własności

Pow. Ogólna  działki

Rodzaj ,użytku

Cena wywoławcza działek

 

Wys.

Wadium

(zł)

 

Minimalne postąpienie

1.

Domaradz

9210/1

 

KS1B  /00035039/0

0,09

ŁIV

 

9 800,00 zł

 

980,00

 

98,00

 

 

 

Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek  ponosi kupujący

 

Działka  zlokalizowana jest w pośredniej części Domaradza. Teren działki jest płaski , w całości pokryty trawą. Kształt działki  regularny ,zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez działki sąsiednie. Centralną część działki przecinają sieć wodociągowa  i telekomunikacyjna. Dodatkowo północną część działki przecina  napowietrzna linia telekomunikacyjna i sieć kanalizacji  sanitarnej . Przebieg uzbrojenia terenu znacznie  ogranicza możliwość zabudowy działki. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane  , oraz ciek wodny. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowana  jest  zabudowa mieszkaniowa . W otoczeniu  dalszym znajdują się  obiekty  handlowo – usługowe oraz rzeka Stobnica.

 

Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu , który odbędzie się w dniu 

28 lipiec  2020 r.   godzinie 11- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3

 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości.

·         W przetargu mogą brać udział osoby które dokonają wpłaty wadium w terminie  nie później niż 3 dni przed przetargiem.

·         Wadium powinno być wniesione w pieniądzu   na konto Gminy Domaradz nr  49124017921111001096275703

·         Dowód wpłaty wadium  przedłoży uczestnik przetargu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

·         Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

·         Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest  zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób : najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży  okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.

·         Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

·         Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia  przetargu w całości lub części  bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.

·         Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.

 

Domaradz 2020-06-22

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-06-22
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-22 15:08

Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja ) na sprzedaż nieruchomości rolnych

GGiR 6840.3.2020                                                                                              Domaradz 2020-06-19
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Domaradz  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2020 r. poz. 65  z póź. zm.
 
Ogłasza
Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )
na sprzedaż
Nieruchomości rolnych  , wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Golcowa
Przedmiotem przetargu jest działka :
 
l.p Jednostka ewidencyjna /obręb/ Nr działek Nr KW lub innego dokumentu własności Pow. Ogólna  działki Rodzaj ,użytku Cena wywoławcza działek
 
Wys.
Wadium
(zł)
 
Minimalne postąpienie
1. Golcowa 7360
 
KS1B  /00041111/4/0 0,25 RIVa
 
14080,00 zł
 
1 408,00 zł
 
141,00  
 
 
 
2 Golcowa 7696 kS1B/00041111/4 0,20 RIVa      
3. Golcowa 7702 KS1B/00041111/4 0,10 PSIV      
4. Golcowa 7728 KS1B/00041111/4 0,12 RIVa      
5. Golcowa 7765 KS1B/00041111/4 0,23 PsIV-0,09 ha
PsV-0,14 ha
     
Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek  ponosi kupujący
 
Działki 7360,7696,7702,7728,7765 położone są  peryferyjnej części miejscowości Golcowa , w kompleksie nieruchomości Rolnych. Teren działek jest lekko pochyły w kierunku północnym w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działek regularny  zbliżony do wydłużonego trapezu.
Dojazd do działek  droga gruntową. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu , który odbędzie się w dniu 
28 lipiec  2020 r.   godzinie 10- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3
 
Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości.
 • W przetargu mogą brać udział osoby które dokonają wpłaty wadium w terminie  nie później niż 3 dni przed przetargiem.
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu   na konto Gminy Domaradz nr  49124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium  przedłoży uczestnik przetargu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 • Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest  zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób : najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży  okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia  przetargu w całości lub części  bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
 
Domaradz 2020-06-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-06-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-19 14:27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

RGG. 6733. 5. 20                                                                                       Domaradz  2020-06-05
 
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
 
                    Urząd Gminy w Domaradzu działając na  podstawie  art. 61  § 1  i  §  4 ustawy
            z   dnia  14 – 06 – 1960   roku   Kodeksu   Postępowania   Administracyjnego  tekst
            jednolity  ( Dz. U. z 2020  r.  poz. 256, z późn. zm.).
 
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
            że  w   dniu  05 –  06 - 2020  roku   zostało  wszczęte  na  wniosek wniesiony  przez
            Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy 
            w  Jaśle,  ul. Floriańska 112, 38 – 200  Jasło – Pana Pawła  Kuźniara  postępowanie
            administracyjne   w   sprawie   wydania    decyzji o  ustaleni  lokalizacji  inwestycji
            celu publicznego na:„Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym średniego
            ciśnienia do budynku  mieszkalnego na działkach nr  ewid.  3720, 3719, 3556/2,
            3556/1, 66, 939 położonych w  miejscowości  Barycz”.
                    W   ciągu  7  dni  od   daty   otrzymania   niniejszego  zawiadomienia   można
             w tut. Urzędzie pok.  nr 19 ( II piętro) zapoznać się  z  dokumentami  dotyczącymi
             prowadzenia  postępowania  administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
           
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2020-06-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-05 13:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

RGG. 6733. 4. 20                                                                                       Domaradz  2020-06-05
 
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
 
                    Urząd Gminy w Domaradzu działając na  podstawie  art. 61  § 1  i  §  4 ustawy
            z   dnia  14 – 06 – 1960   roku   Kodeksu   Postępowania   Administracyjnego  tekst
            jednolity  ( Dz. U. z 2020  r.  poz. 256, z późn. zm.).
 
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
            że  w   dniu  05 –  06 - 2020  roku   zostało  wszczęte  na  wniosek wniesiony  przez
            Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy 
            w  Jaśle,  ul. Floriańska 112, 38 – 200  Jasło – Pana Pawła  Kuźniara  postępowanie
            administracyjne   w   sprawie   wydania    decyzji o  ustaleni  lokalizacji  inwestycji
            celu publicznego na:„Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym średniego
            ciśnienia do budynku  mieszkalnego na działkach nr  ewid.  2099, 2091, 2088/9,
            2088/10, 2088/6, 2088/7 położonych w  miejscowości  Domaradz”.
                    W   ciągu  7  dni  od   daty   otrzymania   niniejszego  zawiadomienia   można
             w tut. Urzędzie pok.  nr 19 ( II piętro) zapoznać się  z  dokumentami  dotyczącymi
             prowadzenia  postępowania  administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
            
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2020-06-05
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-05 10:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

RGG. 6733. 3. 20                                                                                       Domaradz  2020-06-04
 
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
 
                    Urząd Gminy w Domaradzu działając na  podstawie  art. 61  § 1  i  §  4 ustawy
            z   dnia  14 – 06 – 1960   roku   Kodeksu   Postępowania   Administracyjnego  tekst
            jednolity  ( Dz. U. z 2020  r.  poz. 256, z późn. zm.).
 
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
 
            że  w  dniu  04 –06 -2020  roku  zostało  wszczęte  na  wniosek   Gminy  Domaradz
 1. – 230  Domaradz  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji
            o ustaleni   lokalizacji    inwestycji   celu   publicznego  na:  „Budowa  oświetlenia
            drogowego  na  działkach nr  ewid.  2032,  2033,  2034,  2035/1,  2035/2, 2035/3,
            2035/4,  2035/5,  2037/3,  2038/1,  2040/3,   2040/4  położonych   w  miejscowości
          -\r  Domaradz”.
                    W   ciągu  7  dni  od   daty   otrzymania   niniejszego  zawiadomienia   można
             w tut. Urzędzie pok.  nr 19 ( II piętro) zapoznać się  z  dokumentami  dotyczącymi
             prowadzenia  postępowania  administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
Jan Kędra
Wójt Gminy Domaradz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2020-06-04
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-04 15:24

WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy


 
Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 zpóź.zm.)  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości   gruntowej  stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.
 
l.p. Oznaczenie nieruchomości (wieś , nr działki) Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Uwagi
1. 8095
Golcowa  
0,39ha Brak mpzp
Pod uprawy rolne
wg q pszenicy w danym roku Do 31 września każdego roku dzierżawy.  
 
 
 
 
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz  sołectwie Golcowa       od  07 maj  2020 r.   do  29  maj 2020 rok  r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  gmina@domaradz.pl. BIP  , oraz  w prasie lokalnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-05-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-05-12 12:20

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zmianami  ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Obręb : Golcowa
l.p. Oznaczeni
Nieruchomości
Nr księgi wieczyste
Pow. działki Opis nieruchomości i forma sprzedaży Położenie
W PPZ Gminy
Cena wywoławcza nieruchomości   
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.
  7360
KS1B/00041111/4
 
 
 
7696
KS1B/00041111/4
 
7702
KS1B/00041111/4
 
7728 KS1B/00041111/4
 
7765
KS1B/00041111/4
 
0,25  ha
 
 
 
 
0,20 ha
 
 
 
0,10 ha
 
 
 
0,12 ha
 
 
 
0,23 ha
Położone w peryferyjnej części wsi Golcowa , kompleksie nieruchomości  rolnych. Teren działek jest lekko pochyły  w kierunku północnym w całości pokryty trawą  oraz samosiewami drzew. Kształt działek regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do działek drogą gruntową. Działki nie posiadają  uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
 
 
Przedmiotowe działki  nie są objęta  Miejscowym  Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy Domaradz. Zgodnie ze Studium uchwalonym Uchwałą Rady Gminy NR XIV/101/2000 działki 9210/1 położone w miejscowości  Golcowa   zlokalizowane są w  terenach oznaczonych symbolem R  - obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej  14 080,00 zł  / czternaście tysięcy osiemdziesiąt złotych/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  24 kwietnia 2029 r. do 16maja 2020 . Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia   07 czerwiec   2020 r.
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 .                                                                                                                                                                                      Domaradz 2019-12-04
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-04-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-04-24 15:39

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

GGiR 6840.3.2020                                                                                                                                                                                      Domaradz 2020-04-22

Wykaz

Wójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zmianami  ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Obręb : Domaradz

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości i forma sprzedaży

Położenie

W PPZ Gminy

Cena wywoławcza nieruchomości   

1.

  9210/1

KS1B/00035039/0

 

0,09  ha

 

 

Działka  9210/1  zlokalizowana jest w pośredniej części Domaradza.

Teren działki jest płaski , w całości pokryty trawą.  Kształt działki regularny , zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg . Dojazd do nieruchomości odbywa się  przez działki sąsiednie Centralną część działki przecinają sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Dodatkowo północną część działki przecina napowietrzna linia telekomunikacyjna i sieć sieć kanalizacji  sanitarnej .Przebieg uzbrojenia terenu  znacznie ogranicza możliwość zabudowy działki.  Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości  gruntowe niezabudowane oraz ciek wodny. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest  zabudowa mieszkaniowa. W otoczeniu  dalszym znajdują się obiekty handlowo – usługowe oraz rzeka Stobnica. 

 

 

Przedmiotowa działka  nie jest objęta  Miejscowym  Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy Domaradz. Zgodnie ze Studium uchwalonym Uchwałą Rady Gminy NR XIV/101/2000 działka 9210/1 położona w miejscowości Domaradz  zlokalizowana jest w  terenach upraw rolnych i upraw ogrodniczych na rysunku studiu symbolem RO, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów objętych decyzja o warunkach zabudowy.

 9 800,00 zł  / dziewięć tysięcy osiemset złotych/

 

Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia  z opodatkowania  na podst. art. 43  ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  23 kwietnia 2029 r. do 14 maja 2020 . Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia   05 czerwiec   2020 r.

Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 .                                                                                                                                                                                      Domaradz 2019-12-04

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-04-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-04-23 15:10

D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RGG.6733.2.20  
 

D E C Y Z J A

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           

Na podstawie art. 4 ust 2. pkt. 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art.52 ust.1 i ust. 2,
art. 53 ust.1, ust. 3  i ust 4, art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Domaradz

 

 
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego
pt. Budowa
odcinka sieci telekomunikacyjnej, na działkach nr ewid. 9228/2, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9520/1,12022 położonych w miejscowości Golcowa.

 1. Rodzaj inwestycji : obiekty infrastruktury technicznej − budowa odcinka sieci telekomunikacyjnej napowietrzno-kablowej, związana z demontażem sieci napowietrznej,
 1. budowa słupa telekomunikacyjnego o wysokości do 10,5 m,
 2. przełożenie kabli napowietrznych na nowego słupa (na dł. ok. 65 m),
 3. budowa odcinka linii kablowej ziemnej (na dł. ok. 5m).
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych:

1)   w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. przedsięwzięcie należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach
  (w tym techniczno-budowlanych), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań i warunków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864, z późn. zm.), a także Polskich Norm odnoszących się do instalacji i urządzeń;
 2. sieć gazową należy układać zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie,
 3. w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z:
 • istniejącym uzbrojeniem technicznym, warunki lokalizacji i realizacji inwestycji należy uzgodnić z dysponentem sieci uzbrojenia technicznego,
 • istniejącymi drogami, warunki lokalizacji i realizacji inwestycji należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi;
 1. maksymalna powierzchnia, na której realizowana będzie inwestycja to 778 m2, przy czym dopuszcza się zmianę długości odcinków sieci telekomunikacyjnej jeżeli wynikać będzie to z projektu technicznego.
 1. w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, osuwiskowych i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:
 1. przedsięwzięcie nie jest zaliczane do I i II grupy przedsięwzięć mogących zawsze
  i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 i ich integralność,
 2. przedsięwzięcie nie będzie mieć znaczącego oddziaływania na przedmiot ochrony w obszarach NATURA 2000,
 3. przedsięwzięcie nie leży w terenach prawnej ochrony przyrody, ochrony konserwatorskiej, w obszarach objętych ochroną dóbr kultury współczesnej, szczególnego zagrożenia powodzią, terenów osuwiskowych i górniczych, więc nie ustala się warunków, w tym zakresie;
 1. w zakresie obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji:
 1. zamierzenie inwestycyjne nie wymaga ustalenia źródeł zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, w ciepło, gospodarki odpadami, oraz sposobu odprowadzenia ścieków,
 2. teren zamierzenia inwestycyjnego dostępny z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, wzdłuż trasy budowanej sieci telekomunikacyjnej;
 
 1. w zakresie  wymagań dotyczących osób trzecich:
a)    obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich,           w rozumieniu w art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, w szczególności projektowana inwestycja nie może powodować ograniczenia dostępu osobom trzecim do drogi publicznej;
b)    zmiana naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabroniona (§ 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.);
c)    wywołanie przez niniejszą decyzję skutków, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje zastosowanie odpowiednio przepisów art. 58 ust. 2 oraz art. 36 i art. 37 tejże ustawy.
 

 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji: zaznaczono linią ciągłą koloru czarnego i oznaczoną literami A...D - na załączniku graficznym Nr 1 do decyzji, w skali 1: 500, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Brzozowskiego.
UZASADNIENIE
              Decyzję  przygotowano na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256.).
            Obszar objęty zamierzeniem inwestycyjnym nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowiązkiem jego sporządzenia. Ponadto gmina nie ogłosiła zamiaru przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, 

 • zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw;
 • zgodnie z art. 50 ust. 4 w/w, wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji przez osobę, o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego, a także warunków
i zasad zagospodarowania i zabudowy terenu, wynikających z przepisów odrębnych jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji stwierdzono, co następuje:

 • planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, gdyż wg art.6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65) celem publicznym jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
 • inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj.  Dz.U. 2019 poz. 1839), a więc nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • inwestycja nie należy do przedsięwzięć I, II grupy oraz nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 określonych zgodnie z ustawą z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), co wynika z rozważenia, jakiego dokonał tutejszy organ zgodnie art. 96 ww. ustawy;
 • zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz na gatunki roślin i zwierząt i ich siedliska, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, w tym  Wisłok środkowy z dopływami, gdyż planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych i ptaków objętych ochroną, nie narusza korytarzy ekologicznych, nie wymaga także zmiany rzeźby terenu oraz stosunków wodno-gruntowych;
 • projekt decyzji nie wymagał dokonania uzgodnień określonych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, w tym m.in. ustawy o ochronie przyrody,
  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
            Biorąc powyższe pod uwagę, jak również fakt, że w toku postępowania żadna z zainteresowanych stron nie wniosła istotnych uwag i zastrzeżeń − orzeczono jak w sentencji decyzji. Rozpatrując przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy dla planowanej inwestycji na ww. działkach biorąc pod uwagę przepisy odrębne i dokumenty złożone przez wnioskodawcę.
 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 55, art. 58 ust.2, art. 65 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 256):

 1. decyzja o ustaleniu warunków zabudowy wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę;
 2. decyzja wygasa jeżeli:
a)   inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b)   dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż wydane
w tej decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy wydana została ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowę;
3) jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki,
 o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul, Bieszczadzka 1, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
Załącznik stanowiący integralną część niniejszej decyzji: załącznik graficzny nr 1 , sporządzony na kopii mapy zasadniczej  w skali 1:500.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina  Domaradz, 36-230 Domaradz  345,
2. Strony postępowania administracyjnego,
3.  A/a.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-03-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-04-01 23:02

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                             Domaradz, 2020 – 03 - 09
 RGG. 6730.16.20
 
 

D E C Y Z J A

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

Na podstawie art. 4 ust 2. pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art.52 ust.1 i ust. 2,
art. 53 ust.1, ust. 3  i ust 4, art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
j.t. Dz. U. 2020 poz. 293) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2020,  poz. 256),  po rozpatrzenie wniosku wniesionego przez Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło- Pana Michała Szczepańskiego

 
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego
 
pt. ”Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku  mieszkalnego,  na działkach nr  ewid. 2030, 2046/1, 2050/2, 2052  położonych w  miejscowości  Domaradz.
 
 
 1. Rodzaj inwestycji:  obiekt infrastruktury technicznej:  
 1. budowa gazociągu średniego ciśnienia, z rur PE 100 RC SDR 11 dn 63 x 5,8
 2. budowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia, o średnicy 25 mm z rur PE 100 SDR 11 dn 25 x 3,00,
 3. zespołu redukcyjno – pomiarowego – szafka gazowa wolnostojąca w linii ogrodzenia.
 
 1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
  z przepisów odrębnych:
 
       1)   w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
                     a) przedsięwzięcie  należy  projektować i realizować  w  sposób   określony  w   przepisach
                         ( w  tym  techniczno  -  budowlanych),  oraz   zgodnie  z  zasadami   wiedzy  technicznej,
                         zapewniając  spełnienie  wymagań  i  warunków  określonych  w  ustawie  z dnia 7 lipca
                        1994 r. Prawo   budowlane   (  tj. Dz. U.  2019   poz.  1186   z   późn.   zm. )  i   przepisach
                         wykonawczych,  m.in.  w  rozporządzeniu   Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12  kwietnia
                         2002 r. w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny odpowiadać  sieci gazowe
                         i  ich  usytuowanie ( tj. Dz. U. 2013 poz.640), a także Polskich  Norm odnoszących się do
                         instalacji i urządzeń;
                    b) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
                         tj. gazociągu o ciśnieniu większym jak 0,5 MPa;
                    c)  sieć gazową należy układać zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;
              d)   w przypadku kolizji projektowanej inwestycji:
- z istniejącym uzbrojeniem technicznym, warunki lokalizacji i realizacji inwestycji należy
  uzgodnić z  dysponentem sieci uzbrojenia technicznego,
- z  istniejącymi  drogami,  warunki   lokalizacji   i  realizacji   inwestycji   należy   uzgodnić
  z właściwym zarządcą  drogi;
 
       2)  w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków
             oraz   dóbr   kultury    współczesnej,  ochrony     obiektów   budowlanych    na    terenach
             górniczych, osuwiskowych i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:
      a) przedsięwzięcie nie jest zaliczane do I i II grupy przedsięwzięć mogących zawsze
     i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także do przedsięwzięć mogących
           potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  obszary  Natura 2000  i  ich  integralność;
      b) przedsięwzięcie  nie leży  na terenie Czarnorzeckiego  Obszaru Chronionego  Krajobrazu
           i w otulinie Carnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, ale nie będzie naruszać
           zakazów ustanowionych dla tych terenów i nie będzie  mieć  znaczącego  oddziaływania
           na przedmiot ochrony w obszarach NATURA 2000,
      c)  przedsięwzięcie  nie  wchodzi   w  obręb  terenów ochrony  konserwatorskiej,  objętych
           ochroną dóbr kultury współczesnej bezpośredniego   zagrożenia   powodzią, terenów
           osuwiskowych i  górniczych, więc  nie  ustala  się  i warunków, w tym zakresie;  
 
 1. w zakresie obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji:
  1. zamierzenie  inwestycyjne nie  wymaga ustalenia  źródeł  zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną,  w ciepło, gospodarkę odpadami, oraz sposobu  odprowadzania ścieków,
  2. teren zamierzenia inwestycyjnego jest dostępny  z istniejących dróg publicznych                        i wewnętrznych.
 
    4)   w zakresie  wymagań dotyczących osób trzecich:
 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy  projektować  i budować z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich,          w rozumieniu art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy  Prawo budowlane, w szczególności projektowana inwestycja nie może powodować ograniczenia dostępu osobom trzecim do drogi publicznej;
 2. zabronione jest kierowanie spływu wód opadowych  na teren sąsiedniej  nieruchomości  (§ 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.);
 3. wywołanie przez niniejszą decyzję skutków o których mowa w art. 36 ustawy z dnia
  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powoduje zastosowanie odpowiednio przepisów art. 58 ust. 2 oraz art. 36 i art. 37 tejże ustawy.
 
 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji: zaznaczono linią ciągłą koloru czarnego i oznaczoną literami A….F - na załączniku graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji, w skali 1 : 5000, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego      i kartograficznego Starosty Brzozowskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
            Decyzję przygotowano na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).                   
              Obszar  zamierzenia inwestycyjnego nie  jest objęty  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego, ani  obowiązkiem  jego  sporządzania. Ponadto gmina nie ogłosiła zamiaru przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym:
 
 • Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 • Zgodnie z art.50 ust. 4 w/w, wymagane jest  ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji przez osobę, o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Po  przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego, a także warunków i zasad  zagospodarowania i zabudowy terenu, wynikających z przepisów odrębnych jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, stwierdzono, co następuje:
 
   .  planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, gdyż wg art. 6
           pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  ( tj. Dz. U.
           2018 poz. 2204 z późn. zm.) celem  publicznym  jest „ budowa  i  utrzymanie  ciągów
           drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów,
           pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do
           korzystania z tych przewodów i urządzeń”;
   .  inwestycja     nie   należy  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco   oddziaływać   na
           środowisko, gdyż nie dopuszcza się realizacji gazociągu o ciśnieniu wyższym jak 0,5
           MPa  ( § 3  pkt.  33  Rozporządzenia   Rady  Ministrów  z  dnia 26 września   2019 r.
           w  sprawie   przedsięwzięć   mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko ( t.j.
           Dz. U. z 2019 poz. 1839)  nie  wymaga, więc sporządzenia   raportu   oddziaływania
           przedsięwzięcia na środowisko, wymaga przeprowadzenia postępowania  w  sprawie
           oceny oddziaływania na  środowisko.
        . inwestycja  nie  należy do  przedsięwzięć  I, II  grupy oraz   nie  będzie  potencjalnie
            znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 określonych zgodnie z ustawą z dn.3
            października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i   jego  ochronie,
            udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o ocenach  oddziaływania na
            środowisko  ( t.j. Dz. U. 2018 r.  poz. 2081 z póżn. zm.), co  wynika  z   rozważenia
            jakiego dokonał  tutejszy organ zgodnie z art. 96 w/w. ustawy;
            o  których   mowa   w   art.   36   ustawy   z   dnia   27   marca   2003 r. o   planowaniu
            i zagospodarowaniu przestrzennym ( z późn. zm.),
   .  zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie negatywnie na siedliska  przyrodnicze oraz  na
            gatunki  roślin i zwierząt  i  ich  siedlisk, dla  ochrony  których  wyznaczono  obszary
            Natura  2000, w  tym Wisłok  środkowy  z dopływami,  gdyż  planowane  zamierzenie
            inwestycyjne  nie będzie  stwarzać  zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych  i  ptaków
            objętych  ochroną, nie  narusza korytarzy ekologicznych, nie  wymaga także  zmiany
            rzeźby terenu oraz stosunków wodno-gruntowych;
   .  inwestycja   została  uzgodniona  w  oparciu   o  art. 53  ust.  4  pkt  8,  pkt  11 ustawy
           o   planowaniu   i  zagospodarowaniu   przestrzennym   w   trybie  art.  106  Kodeksu
           postepowania  administracyjnego  odnośnie  położenia   w  czarnorzeckim  Obszarze
          Chronionego   Krajobrazu  oraz   otulinie   Czarnorzecko -  Strzyżowskiego   Obszaru
          Chronionego Krajobrazu;
       . decyzja  jest  zgodna  z  przepisami  odrębnymi,  w  tym  m.in. o  ochronie przyrody,
            ustawy  o   udostępnieniu    informacji    o   środowisku   i   jego   ochronie,   udziale
            społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
            prawa wodnego, o drogach publicznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również fakt, że w toku postępowania żadna
z zainteresowanych stron  nie wniosła istotnych uwag i zastrzeżeń -orzeczono jak  w sentencji decyzji.
 
Rozpatrując przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy dla planowanej inwestycji na w/w działkach  biorąc pod uwagę przepisy odrębne i dokumenty złożone przez wnioskodawcę.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 55, 58 ust.2, art. 65 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym   (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
 1. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję
  o pozwoleniu na budowę;
 2. decyzja wygasa jeżeli:
  1. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
  2. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż wydane      w tej decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy wydana została ostateczna decyzja
   o pozwoleniu na budowę,
 3. jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki,               o których mowa w art. 36, przepisy art. 36  oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul, Bieszczadzka 1, za moim pośrednictwem, w  terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna                         i prawomocna.
              Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
              Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
 
Załącznik stanowiący integralną część decyzji: załączniki graficzny Nr 1    sporządzone na kopii mapy zasadniczej  w skali 1: 5§00.

Załączniki:

Załącznik do decyzji Plik pdf 482.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2020-03-11
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-03-11 15:21
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-03-11 15:22

Zawiadomienie io wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowa odcinka sieci telekomunikacyjnej na działkach nr ewid. 9228/2, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9520/1, 12022 w Golcowej

Urząd Gminy w Domaradzu  na  podstawie  art.   61  § 1  i  §  4  ustawy  z dnia
            14 – 06 – 1960   roku   Kodeksu   Postępowania  Administracyjnego  tekst  jednolity
            ( Dz. U. z 2018  roku  poz. 2096).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
            że  w   dniu  20 – 02 - 2020 r.  zostało  wszczęte   na   wniosek  Gminy  Domaradz,
            36–230 Domaradz  345 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
            o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego  na:  „Budowa odcinka sieci
            telekomunikacyjnej na  działkach  nr  ewid.  9228/2,  9320/3,  9320/5,  9320/7,
            9520/1, 12022  położonych w  miejscowości  Golcowa”.
           
 
                    W   ciągu  7  dni  od   daty   otrzymania    niniejszego   zawiadomienia    można
             w tut.  Urzędzie  pok.  nr  19 ( II piętro) zapoznać się z  dokumentami  dotyczącymi
             prowadzenia postępowania  administracyjnego  oraz złożyć  wyjaśnienia  i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
             
                   
 
 

Otrzymują:

 1. Strony postepowania administracyjnego,
 2. A/a.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłJan Kosztyła - inspektor2020-02-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-20 13:24

Sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 120. 9 .2020
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
 1. Przeznacza się do sprzedaży autobus szkolny marki AUTOSAN, rok produkcji 2003, stanowiący własność Gminy Domaradz.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu pisemnego ofertowego.
 3. Minimalna kwota sprzedaży autobusu wynosi 11 760,00 złotych brutto, (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt ).
 4. Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie:
 1. Janusz Stanisław – przewodniczący
 2. Kudła Aleksander – członek
 3. Bober Tomasz – członek
§ 3
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z zarządzeniem Nr 120.31.2012 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Domaradz.
§ 3
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:05
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:07

Sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN stanowiącego własność Gminy Domaradz.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 120. 8 .2020
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN  stanowiącego własność Gminy Domaradz.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
 1. Przeznacza się do sprzedaży samochód osobowy marki VOLKSWAGEN, rok produkcji 1997, stanowiący własność Gminy Domaradz.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu pisemnego ofertowego.
 3. Minimalna kwota sprzedaży samochodu wynosi 2000,00 złotych brutto, (słownie: dwa tysiące złotych).
 4. Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie:
 1. Janusz Stanisław – przewodniczący
 2. Kudła Aleksander – członek
 3. Bober Tomasz – członek
§ 3
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z zarządzeniem Nr 120.31.2012 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Domaradz.
§ 3
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-18
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-02-18 14:10

Przetarg na sprzedaż działki

GGiR 6840.9.2019.2020                                                                                              Domaradz 2020-02-10
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Domaradz  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2018 r. poz. 2204  z póź. zm.
 
Ogłasza
Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja )
na sprzedaż
Nieruchomości rolnych  , wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Domaradz
Przedmiotem przetargu jest działka :
 
l.p Jednostka ewidencyjna /obręb/ Nr działki Nr KW lub innego dokumentu własności Pow. Ogólna  działki Rodzaj ,użytku Cena wywoławcza
 
Wys.
Wadium
(zł)
 
Minimalne postąpienie
1. Domaradz 1113/14
 
KS1B  /00035039/0 0,0971  RIVb
 
7 300 zł 730,00 zł
 
73,00 zł  
 
 
 
Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek  ponosi kupujący
 
Działka 1113/14  o pow. 0,0971 ha  położona  jest w miejscowości Domaradz.. Stanowi  nieruchomość niezabudowaną .Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Dojazd do działki  odbywa się  drogą boczną asfaltową , łączącą się z drogą publiczną . Centralna część działki przecina linia napowietrzna  w kierunku z północy na południe  utrudniając zabudowę działki.  Przy południowo zachodniej granicy działki  usytuowana jest studnia  stanowiąca własność osoby fizycznej.  Południowa część działki przecinają  sieci : gazowa , wodociągowa . Dodatkowo północną część działki przecina sieć kanalizacji sanitarnej.  Bezpośrednie b otoczenie nieruchomości stanowi  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , nieruchomości gruntowe , oraz droga dojazdowa.
 
Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu , który odbędzie się w dniu 
12 marzec 2020 r.   godzinie 10- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3
 
Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości.
 • W przetargu mogą brać udział osoby które dokonają wpłaty wadium w terminie  nie później niż 3 dni przed przetargiem.
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu   na konto Gminy Domaradz nr  49124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium  przedłoży uczestnik przetargu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 • Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest  zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób : najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży  okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia  przetargu w całości lub części  bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
 
Domaradz 2020-02-10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-02-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-10 14:15

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 2030, 2046/1, 2050/2, 2052

RGG. 6730. 1. 20                                                                                       Domaradz  2020-02-06
 
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
 
                    Urząd Gminy w Domaradzu działając na  podstawie art. 61  § 1  i  §  4 ustawy
            z   dnia  14 – 06 – 1960   roku   Kodeksu   Postępowania  Administracyjnego  tekst
            jednolity  ( Dz. U. z 2018  r.  poz. 2096).
 
                                                               z a w i a d a m i a
 
            że  w   dniu  06 – 02 - 2020  roku  zostało  wszczęte  na   wniosek   Polska   Spółka
            Gazownictwa  sp. z o.o., Oddział  Zakład  Gazowniczy w  Jaśle, ul. Floriańska 112,
            38 –  200  Jasło   postepowanie   administracyjne    w    sprawie   wydania   decyzji
            o  ustaleniu   lokalizacji    inwestycji   celu   publicznego    na:   Budowa   odcinka
            gazociągu średniego ciśnienia wraz  z  przyłączem  do  budynku  mieszkalnego
            na działkach  nr  ewid. 2030, 2046/1, 2050/2, 2052 położonych  w  miejscowości
            Domaradz’.   
                    W   ciągu  7  dni  od   daty   otrzymania   niniejszego  zawiadomienia   można
             w tut. Urzędzie pok.  nr 19 ( II piętro) zapoznać się  z  dokumentami  dotyczącymi
             prowadzenia  postępowania  administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i  wnioski
             mogące  mieć  wpływ  na  wydanie  decyzji  w  toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
 

Otrzymują:

 
 1. Strony postępowania administracyjnego,
 2. A/a.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-07 15:02

Sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 120. 6 .2020
Wójta Gminy Domaradz
z dnia 03 lutego 2020 r.
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
 1. Przeznacza się do sprzedaży autobus szkolny marki AUTOSAN, rok produkcji 2003, stanowiący własność Gminy Domaradz.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu pisemnego ofertowego.
 3. Minimalna kwota sprzedaży autobusu wynosi 14 700, 00 złotych brutto, (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych).
 4. Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie:
 1. Janusz Stanisław – przewodniczący
 2. Kudła Aleksander – członek
 3. Bober Tomasz – członek
§ 3
Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z zarządzeniem Nr 120.31.2012 Wójta Gminy Domaradz z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Domaradz.
§ 3
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2020-02-03
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-02-03 13:57
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-02-03 13:59

Określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie Nr 0050.6.2020
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia 28 stycznia 2020 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz w roku szkolnym 2020/2021.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaradz tj.:
Lp. Czynność Postepowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
 
od 03 luty
do 28 luty 2020 r.
 
 
od 27 marca
do 03 kwietnia 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i art. 158 ustawy Prawo Oświatowe do 04 marca 2020 r. do 06 kwietnia 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05 marca 2020 r 07 kwietnia 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 06 marca 2020 r.
do 13 marca 2020 r.
od 08 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
5. Podanie po publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 marca 2020 r. 15 kwiecień 2020 r.
 
§2
W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Domaradz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Domaradz w Domaradzu z dnia 8 marca 2017 r., tj.:
Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym /samotnie wychowujących dziecko 1 np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki w trybie dziennym; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu:
- 5 godzin dziennie
- 6 godzin dziennie
- 7 godzin dziennie
- 8 godzin dziennie
- 9 godzin dziennie
 
 
0
1
2
3
4
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka ze wskazaniem liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru  
1
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
Wiek dziecka -  pierwszej kolejności kwalifikowane jest dziecko, które urodziło się najwcześniej w tym:
- dziecko 5-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 4-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 3-letnie (pierwszeństwo z mocy prawa)
- dziecko 2,5-letnie
 
 
 
 
5
 
4
 
3
 
2
 
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.  
1
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 

 
§3
W postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz, prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, obowiązują następujące kryteria, liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędna do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2017 r. tj.:
Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym /samotnie wychowujących dziecko 1 np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru  
1
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w miejscowości, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.  
1
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym
 
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§5
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaradz oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Domaradz.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Wójta Gminy
                                                                                                 Jan Kędra

Załączniki:

ZArządzenie o naborze Plik doc 17.39 KB
Podmiot publikującyZOSZ Domaradz
WytworzyłKrystyna Bober - Kierownik ZOSZ2020-01-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-01-28 14:03
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-01-28 14:09

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S19

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-11-27
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-11-29 12:35
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-11-29 12:36

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość 5676/1 i 5675/1 w Baryczy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-30 08:37
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-30 08:37

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 19

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2019-09-24
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-24 11:15
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-25 09:55

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 15:21
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 15:20

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za prawo własności nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odszkodowania za prawo własności nieruchomości
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:49
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:49

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prac geologicznych przy S-19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:48
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-23 12:49

Dotacje dla klubów sportowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz Wójt Gminy Domaradz informuje, że wnioski klubów sportowych w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w roku 2020 przyjmowane są do dnia 30 września 2019 r.

Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe działające na terenie Gminy Domaradz, które prowadzą działania w zakresie sportu, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Domaradza na wniosek klubu sportowego.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu.
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów  sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego.
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego.

Wnioski na rok 2020 powinny być składane w terminie do 30 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

Wzór wniosku, stanowi załącznik nr l do UCHWAŁY NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny statut oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla klubu sportowego,
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, jeśli podmiot prowadzi działalność przez okres krótszy powinien przedstawić sprawozdanie za okres od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i osób trzecich.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. rodzaj i cel zadania oraz sposób realizacji,
 2. oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
 3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania,
 4. dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Domaradz biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia z otrzymanych środków,
 5. wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł (w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną),
 6. wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie,
 7. planowany wkład rzeczowy i osobowy ,
  • W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł suma otrzymanych dotacji i nie może  przekroczyć 100 % całkowitego kosztu zadania wynikającego z kosztorysu określającego zakres rzeczowy i wartość zadania
  • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
  • Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaradz w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.

 Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację zadania zawiera się umowę w formie pisemnej.

Załączniki:

Wzór wniosku Plik doc 15.67 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2019-09-16
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-16 08:17
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-16 08:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (WODY POLSKIE)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (WODY POLSKIE)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-09-11
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-11 14:44

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2019-08-26
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-09-02 12:51
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-09-02 12:51

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2019-08-20
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-08-23 10:53
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2019-08-26 10:51

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekie budowlanym
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2019-08-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-08-13 11:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 03 sierpnia 2020r. 10:39:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.