Zgoda na wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Uchwała Nr XXXI/186/06  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej położonej w Domaradzu.

 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej położonej
w Domaradzu Nr   9210/1 o pow.  0,09   na okres 10 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -