Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta

Uchwała Nr XVI/104/04
Rady Gminy Domaradz
z  dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm), art. 4  pkt. 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Ustala się  dla Pana Adama Komórka- Wójta Gminy Domaradz wynagrodzenie miesięczne w wysokości    5.658 zł. w tym :
1.wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości 3.300,- zł.
2.dodatek funkcyjny    1.030,- zł.
3.dodatek za wysługę lat  14 % wynagrodzenia zasadniczego    462,- zł.  
4. dodatek specjalny  20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku  funkcyjnego  866,- zł.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przepisy uchwały mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3

 Traci moc Uchwała Nr IV/26/03  Rady Gminy  Domaradz z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Domaradz zmieniona Uchwałą Nr IX/59/03 z dnia 18 sierpnia 2003 r.
 


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -