Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XIX/116/04 
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 15 poz. 148 z późn.zm.   
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

    §  1

  
1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
   
Dział   Rozdział    Treść    Zwiększenia    Zmniejszenia

600   Transport i łączność 16 812 11 812
   60014    Drogi publiczne powiatowe   7 812
wydatki majątkowe    7 812
   60016    Drogi publiczne gminne    4 000
Wydatki bieżące    4 000
   60095    Pozostała działalność   16 812
Wydatki bieżące   16 812
750  Administracja publiczna 3 500   3 500
  75022   Rady gmin  3 500
   Wydatki bieżące 3 500
   75023   Urzędy gmin    3 500
    Wydatki bieżące  3 500  
    W tym:
    Wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 3 500
801   Oświata i wychowanie   5 000
   80113    Dowożenie uczniów do szkół    5 000
Wydatki bieżące    5 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona
    środowiska 2 000   2 000 
   90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód  2 000  2 000
    Wydatki bieżące  2 000
Wydatki majątkowe   2 000
  

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -