Zmiana statutu SP ZOZ Domaradz

Uchwała Nr XX/120/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 30 września  2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Domaradzu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 39 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zatwierdza się zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Domaradzu stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do
Uchwała Nr XX/120  /04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 30 września  2004 r.


Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu dokonane Uchwałą Nr 2/2004 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu
z dnia 17 września 2004 r. :
1. W Rozdziale I w § 5 pkt  po wyrazach "gminę Domaradz"  dodaje się 
" z wyłączeniem wsi Golcowa"
2. W Rozdziale II w § 10:
1/   skreśla się pkt 2.
  2/  pkt 3 otrzymuje  Nr 2.
  3/ Zdanie " Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 1, zaś
wykaz komórek organizacyjnych załącznik Nr 2" zastępuję się
   "Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały".

Schemat organizacyjny
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Domaradzu


Kierownik
 
  
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Domaradzu  Dział ekonomiczno- Administracyjny
  
 
 
Punkt Lekarski w Baryczy


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -