URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Domaradz odrębnymi ustawami na 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022

WÓJTA GMINY DOMARADZ

z dnia 4 stycznia 2022 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Domaradz odrębnymi ustawami na 2022 r.

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIV.209.2021 Rady Gminy Domaradz dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok, ustala się:

1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Domaradz odrębnymi ustawami na 2021 r.

2. Wielkość dochodów, związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Załącznik
      do Zarządzenia Nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Domaradz
      z dnia 4 stycznia 2022 r.
         
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE DOMARADZ ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK
DOCHODY        
         
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody
750     Administracja publiczna 52 937,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 52 737,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 52 737,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 200,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 292,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 292,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 292,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 425,00
  75414   Obrona cywilna 3 425,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 425,00
855     Rodzina 8 692 200,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 2 900 000,00
    2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 900 000,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 669 900,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 669 900,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 122 300,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 122 300,00
Razem: 8 749 854,00
 
 
WYDATKI      
         
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki
750     Administracja publiczna 52 937,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 52 737,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 825,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 956,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 931,00
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 525,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 200,00
    4300 Zakup usług pozostałych 200,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 292,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 292,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 292,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 425,00
  75414   Obrona cywilna 3 425,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 425,00
855     Rodzina 8 692 200,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 2 900 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 2 890 430,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 750,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 180,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 090,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 669 900,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 4 999 850,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 521 000,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 350,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 122 300,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 122 300,00
Razem: 8 749 854,00
 
 
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
           
  Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan
  750     Administracja publiczna 1 710,00
    75011   Urzędy wojewódzkie 1 710,00
      0690 Wpływy z różnych opłat 1 710,00
  855     Rodzina 18 020,00
    85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 000,00
      0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00
      0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00
      0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13 000,00
    85503   Karta Dużej Rodziny 20,00
      0690 Wpływy z różnych opłat 20,00
 
  Razem: 19 730,00
 
Podmiot publikujący
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2022-01-04 00:00
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-01-10 13:54
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 07 czerwca 2023r. 10:33:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.